ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Ομοσπονδίας για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης στο σύνολο των ανακοινώσεων προμήθειας καυσίμων του ελληνικού Δημοσίου, στους διαγωνισμούς και στα πρακτικά των Επιτροπών

Προμήθειες καυσίμων

Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement

Θέμα: ¨Απόφαση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Κάτω των Ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων (ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ και ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΤΙΖΕΛ), προκειμένου καλυφθούν ανελαστικές λειτουργικές ανάγκες κίνησης των οχημάτων των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στην εδαφική αρμοδιότητα της Δ/νσης Αστυνομίας Λακωνίας για το έτος 2022, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος (2023)¨.
Ημ/νια: 15/10/2021 15:38:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 67ΦΨ46ΜΤΛΒ-2ΝΔ
Source

Θέμα: Δημοσίευση Διακύρηξης Διαγωνισμού καυσίμων και Λιπαντικών
Ημ/νια: 15/10/2021 12:04:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΜΔΩΨ4-Ζ4Φ
Source

Θέμα: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία.
Ημ/νια: 15/10/2021 12:14:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΨΤΜΙ46ΜΤΛΒ-ΙΙΒ
Source

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Α.Π 11037/5624/17-6-2015 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 13575/30-6-2015
Ημ/νια: 15/10/2021 12:16:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΦΩΩΞΔ-8ΙΛ
Source

Θέμα: 1080-Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Προμηθειών Τακτικού Διαγωνισμού ανοίγματος δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανακήρυξης οριστικών αναδόχων, του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και ελαιολιπαντικών των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών για τα έτη 2022-2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού 909.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
Ημ/νια: 15/10/2021 10:05:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΧ97ΛΛ-Φ3Ψ
Source

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 332/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 3ου πρακτικού του διεθνούς διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για 1 ημερολογιακό έτος”»
Ημ/νια: 15/10/2021 07:57:57
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΟ1ΟΡ10-ΧΧΥ
Source

Θέμα: «Λήψη απόφασης έγκρισης του 7ου Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον Οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων»
Ημ/νια: 14/10/2021 14:43:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΕΩΖΩ1Ψ-6ΦΓ
Source

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΑΒΑΛΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ημ/νια: 14/10/2021 14:33:11
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
ΑΔΑ: Ψ1ΥΧΟΡ9Υ-8ΤΣ
Source

Θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας-Αποψιλώσεων-Ευταξίας Κοινοχρήστων Χώρων και Αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Πεταλουδών.
Ημ/νια: 14/10/2021 15:02:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΔΑ: 65ΡΟΩ1Ρ-2ΚΘ
Source

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».
Ημ/νια: 14/10/2021 15:05:24
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΥ1Ν469066-2Λ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar