Skip to main content

Οριστική ανάκληση άδειας πρατηρίου καυσίμων στην Ηλεία, από την ΑΑΔΕ – Βρέθηκε με παράνομες δεξαμενές πετρελαίου ναυτιλίας

Στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, στον νομό Ηλείας, προχώρησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο επιτόπιος έλεγχος (video) ανακάλυψε ότι το πρατήριο διατηρούσε δύο παράνομες δεξαμενές καυσίμων, με συνολική χωρητικότητα δύο κυβικά μέτρα πετρελαίου ναυτιλίας.

Οι ελεγκτές βρήκαν, στην πίσω πλευρά της εγκατάστασης, βυτιοφόρο, την ώρα, που εκφόρτωνε πετρέλαιο ναυτιλίας σε πλαστική δεξαμενή, για την οποία το πρατήριο δεν διέθετε άδεια, ούτε είχε συνδεθεί με το σύστημα εισροών – εκροών.

Την στιγμή του ελέγχου στη δεξαμενή, είχαν ήδη τοποθετηθεί 1.008,82 λίτρα καυσίμου ναυτιλίας. Η έρευνα στο χώρο του πρατηρίου αποκάλυψε και δεύτερη παρόμοια δεξαμενή, με περιεχόμενο επιπλέον 1.031,18 λίτρα καυσίμου ναυτιλίας.

Πλέον της οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου πρατηρίου, κατασχέθηκαν οι δύο δεξαμενές καυσίμων και το βυτιοφόρο, ενώ συνελήφθησαν ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου και ένας υπάλληλός του.

Σε καθέναν από τους συλληφθέντες επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ και οι προβλεπόμενες άλλες ποινές περί λαθρεμπορίας.

Προθεσμία 6 μηνών στα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας για την εγγραφή τους στο οριστικό Ψηφιακό Μητρώο (ΦΕΚ 6491/Β)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6491/Β (15.11.2023) η απόφαση για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης».

Με την απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατήριων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» δημοσίας ή και ιδιωτικής χρήσης της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες) της υπ’ αρ. 72983/6562/14 (Β’ 88/2015) κοινής υπουργικής απόφασης των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης (εφεξής «πρατηρίων»).

Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου πρατηρίων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων πρατηρίων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών δεδομένων των ελέγχων.

Στο Ψηφιακό Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

Στην περίπτωση που αναφέρονται συνοδές εγκαταστάσεις (συνεργεία, πλυντήρια, λιπαντήρα), αυτές καταχωρούνται αναλυτικά και στο αντίστοιχο μητρώο των «Ψηφιακό Μητρώο λειτουργούντων συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης».

Δομή Ψηφιακού Μητρώου (Άρθρο 2)

Το Ψηφιακό Μητρώο αποτελείται από το υποσύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και τη διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Η διαδικτυακή πύλη φιλοξενείται στο cloud της Γ.Γ.Π.Σ και είναι προσβάσιμη μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με χρήση φυλλομετρητών ιστών (web browser) και διαπιστευτηρίων [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικός πρόσβασης (password)].

Το Ψηφιακό Μητρώο χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών με χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet, με ενσωματωμένη την λειτουργικότητα του πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης oAuth 2.0 στην πληροφοριακό σύστημά του, χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές που δίνονται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποχρεούνται να κάνουν χρήση, αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, όπως περιγράφεται, κατά περίπτωση, στην παρούσα.

Στο Ψηφιακό Μητρώο προβλέπονται τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, η καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, η διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και η προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή [NIS 2].

Επιχειρησιακές λειτουργίες του Ψηφιακού Μητρώου (Άρθρο 3)

Το Ψηφιακό Μητρώο, υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας:

1. Διαχείριση χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου

α) «Έγκριση χρήστη»

β) «Απόρριψη χρήστη»

γ) «Απενεργοποίηση χρήστη» και

δ) «Αναζήτηση στοιχείων χρήστη»

Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα από το Ψηφιακό Μητρώο όταν οι παραπάνω λειτουργίες α, β και γ εκτελεστούν.

«Εγγραφή»: Η διαδικασία που ακολουθείται από τους χρήστες της παρ. (γα) και (δ) του άρθρου 4 της παρούσας για την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο είναι η παρακάτω:

α) Η ηλεκτρονική εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ψηφιακού Μητρώου, συμπληρώνοντας τα πεδία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας.

β) Ακολούθως, η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου παράγει έναν μοναδιαίο κωδικό, ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του κάθε χρήστη, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του.

γ) Ο κάθε χρήστης συμπληρώνει την αίτηση ορισμού χρηστών, η οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου.

δ) Σε συνέχεια, η αίτηση ορισμού χρηστών αποστέλλεται συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας των οριζόμενων χρηστών.

ε) Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί από τους χρήστες κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδιαίος κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους.

στ) Η αποδοχή του εγγεγραμμένου υπαλλήλου ως χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου γίνεται μετά από την «Έγκριση χρήστη».

3. «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου»:

α) Οι χρήστες της παρ. (γα) και (δ) του άρθρου 4 της παρούσας, δύνανται να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία που έχουν καταχωρίσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, εφόσον αρχικά καταχωρίσουν τα διαπιστευτήριά τους [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικός πρόσβασης (password)].

β) Ομοίως ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που επιθυμούν οι ως άνω χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήριά τους.

4. «Καταχώριση στοιχείων πρατηρίων»: Καταχωρούνται τα στοιχεία των λειτουργούντων πρατηρίων στα πεδία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. Οι καταχωρήσεις και ο κάθε χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.

5. «Τροποποίηση στοιχείων πρατηρίων»: Τροποποιούνται οι υφιστάμενες καταχωρίσεις των πρατηρίων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις και ο κάθε χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.

6. «Αναζήτηση στοιχείων πρατηρίων»: Το Ψηφιακό Μητρώο διαθέτει μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας δύναται να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα βάσει λέξεων- κλειδιών τα οποία αντιστοιχίζονται με τον/τους τίτλο/τους (περιγραφή) των πεδίων ή/και τις καταχωρίσεις του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με πεζά, είτε με κεφαλαία γράμματα, είτε με αριθμούς και παρέχεται η δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αφορούν στα πρατήρια που έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης. Επιλέγοντας κάποιο αποτέλεσμα εμφανίζονται τα πλήρη καταχωρισμένα στοιχεία για το συγκεκριμένο πρατήριο σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.

7. «Έκδοση στατιστικών στοιχείων πρατηρίων»: Το Ψηφιακό Μητρώο έχει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα πρατήρια. Ενδεικτικά:

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων (π.χ. στη χώρα ή ανά Περιφέρεια ή ανά Περιφερειακή Ενότητα).

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων ανά κατηγορία καυσίμου (υγρών καυσίμων, LPG, CNG, LNG, μικτών).

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων ανά κατηγορία μικτού.

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων με εγκατάσταση φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων.

– Συνολική εγκατεστημένη ισχύς φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων (π.χ στη χώρα ή ανά Περιφέρεια ή ανά Περιφερειακή Ενότητα)

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων με σύστημα ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων φάσης II (Stage ΙΙ).

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων ανάλογα με τη χρήση (δημόσιας ή ιδιωτικής).

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων ανάλογα με τη θέση (εντός ή εκτός σχεδίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), σε εργοτάξια, σε ορυχεία, μεταλλεία και λατομεία και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις προσωρινής λειτουργίας και κατά μήκος Εθνικής Οδού.

– Συνολικός αριθμός αδειοδοτουμένων «πρατηρίων» ανά έτος (άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας, με βάση την ημερομηνία).

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων με υφιστάμενο ολοκληρωμένο σύστημα εισροών-εκροών σε όλες τις εγκαταστάσεις τους.

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων με πλυντήριο / λιπαντήριο / συνεργείο οχημάτων.

– Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46).

– Συνολική και ετήσια διακίνηση υγρών και αερίων καυσίμων στη χώρα, ανά Περιφέρεια και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία δύναται να εκδίδονται και ομαδοποιημένα, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στο ψηφιακό μητρώο και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελό του.

8. «Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος»: Για την εύρυθμη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω του συστήματος για την ενημέρωση των χρηστών, (προγραμματισμένη συντήρησή, αναβάθμισή, ενημέρωσή, κλπ). Όλα τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου. Οι χρήστες του Μητρώου ενημερώνονται μέσω μηνύματος, όταν η αναφερόμενη λειτουργία εκτελεστεί.

9. «Αυτόματη αποστολή μηνύματος»: Αποστολή μηνύματος στους Συντονιστές και τους Χρήστες. Για τη λήξη των πιστοποιητικών τουλάχιστον των πεδίων από 32 έως και 39 του Πίνακα 2Γ του Παραρτήματος της παρούσας.

10. «Διαχείριση διαδικτυακού τόπου του Ψηφιακού Μητρώου».

α) «Αποστολή σχολίων και ερωτημάτων»: Οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποβάλλουν τα σχόλια και τα ερωτήματα τους σχετικά με την εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου.

β) «Απάντηση σχολίων και ερωτημάτων»: Απαντώνται τα σχόλια και τα ερωτήματα που έχουν υποβάλλει οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου.

γ) «Αρχειοθέτηση σχολίων ή ερωτήματος»: Όλα τα ερωτήματα ή τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου.

δ) «Ανάρτηση»: Στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου αναρτώνται απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία του, όπως εγχειρίδιο χρήσης, η έντυπη αίτηση του ορισμού χρηστών, καθώς και ανακοινώσεις (π.χ. προθεσμίες συμπλήρωσης κ.λ.π.).

ε) «Διαχείριση πεδίων καταχώρησης»: Όλα τα πεδία καταχώρησης των Πινάκων 1 και 2 (περιγραφή, επιλογές και τύπος πεδίου) του Παραρτήματος της παρούσας μπορούν να τροποποιούνται (προσθήκη, διαγραφή, αλλαγή περιγραφής, επιλογής και τύπος πεδίου), να ενεργοποιούνται, να απενεργοποιούνται και να επιλέγονται εκ νέου τα υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά πεδία.

11. «Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο»: Περιλαμβάνει τα στοιχεία του «πρατηρίου» καυσίμων του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας, σε μορφή pdf.

12. «Αναφορά προσωρινών στοιχείων»: Τα διαφορετικά στοιχεία που υπάρχουν μεταξύ των καταχωρισμένων στοιχείων των πρατηρίων στο προσωρινό Ψηφιακό Μητρώο, κατ’ εφαρμογή της 5 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), με αυτά που καταχώρισαν οι εκμεταλλευτές των πρατηρίων στο Ψηφιακό Μητρώο.

Κατηγορίες χρηστών του μητρώου (Άρθρο 4)

Για τη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου υφίστανται οι εξής κατηγορίες χρηστών:

α) «Διαχειριστές»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.Υ.Με.) καθορίζουν τους «Συντονιστές» και εκτελούν τις λειτουργίες της παρ. 1 για να καθορίζουν τους «Συντονιστές», 10(δ) για την ανάρτηση του εγχειριδίου χρήσης και 10(ε) του άρθρου 3 της παρούσας.

β) «Συντονιστές»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ’ 36), προβαίνουν στην ταυτοποίηση και καθορισμό των χρηστών της παρ. (γα) και (δ) του παρόντος άρθρου, επιβεβαιώνοντας ότι ο μοναδιαίος κωδικός που έχει εμφανιστεί στην οθόνη των αναφερόμενων χρηστών και τα στοιχεία που έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική εγγραφή τους είναι ταυτόσημα με την αίτηση ορισμού χρηστών που έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ’ 36). Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία ταυτοποίησης του αιτούντα χρήστη, τότε πραγματοποιείται η «Έγκριση χρήστη» και ο λογαριασμός του ενεργοποιείται, προκειμένου να έχει πρόσβαση στο Ψηφιακό Μητρώο. Οι «Συντονιστές» εκτελούν τις λειτουργίες των παραγράφων 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 (α), 10 (β), 10 (γ), 10 (δ) για την ανάρτηση αίτησης ορισμού των χρηστών και των ανακοινώσεων και 12 του άρθρου 3 της παρούσας. Επίσης, για την εποπτεία και τον έλεγχο των λειτουργούντων πρατηρίων, έχουν δικαιώματα αναζήτησης των στοιχείων που καταχωρήθηκαν στο Ψηφιακό Μητρώο, καθώς και συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποστολής αρμοδίως των στοιχείων αυτών.

γ) «Χρήστες με δικαιώματα τροποποίησης»:

γα) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Συντονιστές» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παρ.ς 3, 4, 5, 6, 9 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι «Χρήστες με δικαιώματα τροποποίησης» έχουν τα δικαιώματα να τροποποιούν και δύνανται να αναγνώσουν από όλα τα καταχωρισμένα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου, μόνο τα στοιχεία των πρατηρίων που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητάς τους. Μετά από κάθε τροποποίηση καταχώρησης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους εκμεταλλευτές επικαιροποιμένη η «Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο», της παρ. 11 του άρθρου 3 της παρούσα.

γβ) Οι εκμεταλλευτές πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο ψηφιακό μητρώο ύστερα από πιστοποίηση τους μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Οι εκμεταλλευτές έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παρ.ς 4, 5 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Για την πρόσβαση στο μητρώο οι εκμεταλλευτές θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τον Κωδικό Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 47.30.81.01 (κύριο) «Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης» ή όποιο άλλο δευτερεύον ή βοηθητικό Κ.Α.Δ. απαιτείται για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

δ) «Χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα»:

δα) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ’35) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο και εφόσον τακτοποιηθούν από τους «Συντονιστές» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παρ. 2, 3, 6, 7 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στην ανωτέρω Διεύθυνση.

δβ) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών, εφόσον απαιτείται.

Καταχώρηση στοιχείων Πρατηρίου (Άρθρο 5)

«Καταχώριση στοιχείων Πρατηρίου»: Καταχωρούνται τα στοιχεία των λειτουργούντων «πρατηρίων» στα πεδία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. Η εισαγωγή των στοιχείων των «πρατηρίων» στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων του ανωτέρω Πίνακα, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

α) Η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο, πραγματοποιείται με ευθύνη του εκμεταλλευτή, ύστερα από πιστοποίηση του μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

β) Μετά την οριστική υποβολή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκμεταλλευτή η «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακα 3/Παράρτημα).

γ) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή της παρ. 6 του άρθρου 18 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) ή της παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218).

Προθεσμίες – Μεταβολές (Άρθρο 6)

1. Η καταχώρηση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων του άρθρου 5 από τους εκμεταλλευτές ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.

2. Η αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης ή ενημέρωση του Φακέλου της εγκατάστασης που τηρείται στην Αδειοδοτούσα Αρχή, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακα 3/Παράρτημα).

Διαλειτουργικότητα του Μητρώου (Άρθρο 7)

Για την διαλειτουργικότητα του Ψηφιακού Μητρώου με άλλα τηρούμενα Μητρώα στη Δημόσια Διοίκηση, μπορούν να ορίζονται διαθέσιμα πεδία στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα πεδία του μητρώου που τηρούνται ήδη κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, σε ψηφιακά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης π.χ. (μητρώο δεξαμενών ΑΑΔΕ, κλπ) δύνανται να αντλούνται μέσω του ανωτέρω Κέντρου διαλειτουργικότητας.

Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Άρθρο 8)

Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και ιδίως, οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 22 «Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού» αυτού.

Μεταβατικές Διατάξεις (Άρθρο 9)

1. Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ψηφιακού μητρώου καθορίζεται με σχετική διαπιστωτική πράξη της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέας Μεταφορών).

2. Με την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου παύει η λειτουργία του προσωρινού Ψηφιακού Μητρώου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

Καταργούμενες διατάξεις (Άρθρο 10)

Η υπ’ αρ. οικ.7135/81/29.01.2019 (Β΄714) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καταργείται με τη δημοσίευση της παρούσης.

Παράρτημα (Άρθρο 11)

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας οι πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματός της. Ειδικά για τα πεδία (30) – (40) που αφορούν στα πιστοποιητικά εγκαταστάσεων, προβλέπεται και η ανάρτηση του σχετικού πιστοποιητικού.

Ξεκινά η λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου συνεργείων, Τεχνητών και σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων με (αυτόνομα) πλυντήρια και λιπαντήρια (ΦΕΚ 6458/Β) – Προθεσμία 6 μηνών για να δηλωθούν τα λειτουργούντα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6458/Β (13/11/2023) η υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, όπως π.χ. σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.

Η καταχώρηση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου και η γνωστοποίηση μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).

Το Ψηφιακό Μητρώο αποτελείται από το υποσύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και τη διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης εκτελεί τις απαιτούμενες λειτουργίες. Η διαδικτυακή πύλη φιλοξενείται στο cloud της Γ.Γ.Π.Σ και είναι προσβάσιμη μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με χρήση φυλλομετρητών ιστού (web browser) και διαπιστευτηρίων [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικό πρόσβασης (password)]. Το Ψηφιακό Μητρώο χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών με χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet, με ενσωματωμένη την λειτουργικότητα του πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης oAuth 2.0 στην πληροφοριακό σύστημά του, χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές που δίνονται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποχρεούνται να κάνουν χρήση, αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού.
Στο Ψηφιακό Μητρώο προβλέπονται τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, η καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, η διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και η προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή [NIS 2].

Επιχειρησιακές λειτουργίες του Ψηφιακού Μητρώου (άρθρο 3)

Το Ψηφιακό Μητρώο, υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας:

 1. Διαχείριση χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου
  α) «Έγκριση χρήστη»
  β) «Απόρριψη χρήστη»
  γ) «Απενεργοποίηση χρήστη» και
  δ) «Αναζήτηση στοιχείων χρήστη»
  Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα από το Ψηφιακό Μητρώο όταν οι παραπάνω λειτουργίες α, β, και γ εκτελεστούν.
 2. «Εγγραφή»: Η διαδικασία που ακολουθείται από τους χρήστες της παρ. γα, και δ του άρθρου 4 της παρούσας, για την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο είναι η παρακάτω:
  α) Η ηλεκτρονική εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ψηφιακού Μητρώου, συμπληρώνοντας τα πεδία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας.
  β) Ακολούθως, η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου παράγει έναν μοναδικό, κωδικό ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του κάθε χρήστη, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του.
  γ) Ο χρήστης συμπληρώνει την αίτηση ορισμού χρηστών, η οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου.
  δ) Σε συνέχεια, η αίτηση ορισμού χρηστών αποστέλλεται συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας των οριζόμενων χρηστών.
  ε) Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδικός κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους.
  στ) Η αποδοχή του εγγεγραμμένου υπαλλήλου ως χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου γίνεται μετά από την «Έγκριση χρήστη».
 3. «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου»:
  α) Οι χρήστες της παραγράφου γα και δ του άρθρου 4 της παρούσας, δύνανται να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία που έχουν καταχωρίσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, εφόσον αρχικά καταχωρίσουν τα διαπιστευτήριά τους [αναγνωριστικό χρήστη (user name) και κωδικός πρόσβασης (password).
  β) Ομοίως ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που επιθυμούν οι ως άνω χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήριά τους.
 4. «Καταχώριση στοιχείων»: Τα στοιχεία των εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας καταχωρίζονται στα πεδία των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Η εισαγωγή των στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων των ανωτέρω Πινάκων. Οι καταχωρίσεις, καθώς και ο χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.
 5. «Τροποποίηση στοιχείων»: Τροποποιούνται οι υφιστάμενες καταχωρίσεις των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις, καθώς και ο χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.
 6. «Αναζήτηση στοιχείων»: Το Ψηφιακό Μητρώο διαθέτει μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας δύναται να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα βάσει λέξεων-κλειδιών τα οποία αντιστοιχίζονται με τον/τους τίτλο/τίτλους των πεδίων ή/και τις καταχωρίσεις των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας.
  Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με πεζά ή κεφαλαία γράμματα, είτε με αριθμούς, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων.
  Τα αποτελέσματα αφορούν τις εγκαταστάσεις, της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης. Επιλέγοντας κάποιο αποτέλεσμα εμφανίζονται τα πλήρη καταχωρισμένα στοιχεία για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση σύμφωνα με τους Πίνακες 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας.
 7. «Έκδοση στατιστικών στοιχείων»: Το Ψηφιακό Μητρώο έχει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων. Ενδεικτικά:
  α) Όσον αφορά τα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπευθύνους τεχνίτες αυτών:
 • Συνολικός αριθμός συνεργείων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
 • Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με την χρήση τους (δημόσια ή ιδιωτικά).
 • Συνολικός αριθμός συνεργείων ανά κατηγορία (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων και μικτά συνεργεία δηλαδή συνήθων και βαρέων οχημάτων).
 • Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με την ειδικότητα ή τις ειδικότητές τους (μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών κ.λπ.).
 • Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με τα στοιχεία των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων).
 • Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών των συνεργείων.
 • Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών ανάλογα με την ειδικότητά/ες τους.
 • Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών ανά κατηγορία συνεργείων.
  β) Όσον αφορά τους σταθμούς οχημάτων:
 • Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων στη χώρα
  ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα
  ή/και ανά έτος.
 • Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με την θέση τους.
 • Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με την κατηγορία τους (αυτοκινήτων, βαρέων οχημάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών).
 • Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με το μέγεθος του σταθμού (μικρός, μεσαίος, μεγάλος).
 • Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένος, υπαίθριος).
  γ) Όσον αφορά τα πλυντήρια:
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την θέση τους.
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την δυναμικότητά του (μικρή, μεσαία, μεγάλη).
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένο, ημιυπαίθριο, υπαίθριο).
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την κατηγορία τους (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων).
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με τα μέσα καθαρισμού (χειροκίνητα, αυτόματα).
 • Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με το είδος εξυπηρέτησης (από υπάλληλο, αυτοεξυπηρέτηση).
  δ) Όσον αφορά τα λιπαντήρια:
 • Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
 • Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την θέση τους.
 • Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την δυναμικότητά του (μικρή, μεσαία, μεγάλη).
 • Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένο, ημιυπαίθριο, υπαίθριο).
 • Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την κατηγορία οχημάτων (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων).
  ε) Όσον αφορά τις λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων [σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α) και σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων]:
 • Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
 • Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ανάλογα με την θέση τους.
 • Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ανάλογα με την κατηγορία τους (σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων αυτοκινήτων).
  Όλα τα παραπάνω στοιχεία δύνανται να εκδίδονται και ομαδοποιημένα, όπως έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελό του.
 1. «Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος»: Για την εύρυθμη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω του συστήματος για την ενημέρωση των χρηστών, (προγραμματισμένη συντήρηση, αναβάθμιση, ενημέρωση, κ.λπ.). Όλα τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου. Οι χρήστες του Μητρώου ενημερώνονται μέσω μηνύματος, όταν η αναφερόμενη λειτουργία εκτελεστεί.
 2. «Αυτόματη αποστολή μηνύματος»: Αυτόματη αποστολή μηνύματος στους Συντονιστές και χρήστες για τη λήξη των πιστοποιητικών των πεδίων:
  α) 29 και 31 του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας για τα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπεύθυνους τεχνίτες αυτών,
  β) 21 και 23 του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας για τους σταθμούς οχημάτων,
  γ) 19 και 21 του Πίνακα 4 του Παραρτήματος της παρούσας για τα πλυντήρια,
  δ) 17 και 19 του Πίνακα 5 του Παραρτήματος της παρούσας για τα λιπαντήρια,
  ε) 14 του Πίνακα 6 του Παραρτήματος της παρούσας για τις λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων.
 3. «Διαχείριση διαδικτυακού τόπου του Ψηφιακού Μητρώου».
  α) «Αποστολή σχολίων και ερωτημάτων»: Οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποβάλλουν τα σχόλια και τα ερωτήματα τους σχετικά με την εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου.
  β) «Απάντηση σχολίων και ερωτημάτων»: Απαντώνται τα ερωτήματα και τα σχόλια που έχουν υποβάλλει οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου.
  γ) «Αρχειοθέτηση σχολίων ή ερωτημάτων»: Όλα τα σχόλια ή τα ερωτήματα που έχουν επιβληθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου.
  δ) «Ανάρτηση»: Στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου αναρτώνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία, όπως το εγχειρίδιο χρήσης, η αίτηση του ορισμού χρηστών, καθώς και ανακοινώσεις (π.χ. προθεσμίες συμπλήρωσης κ.λ.π.).
  ε) «Διαχείριση πεδίων καταχώρησης»: Όλα τα πεδία καταχώρησης των Πινάκων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 (περιγραφή, επιλογές και τύπος πεδίου) του Παραρτήματος της παρούσας μπορούν να τροποποιούνται (προσθήκη, διαγραφή, αλλαγή περιγραφής, επιλογής και τύπος πεδίου), να ενεργοποιούνται, να απενεργοποιούνται και να επιλέγονται εκ νέου τα υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά πεδία.
 4. «Βεβαίωση Καταχώρισης στο Ψηφιακό Μητρώο»: Περιλαμβάνει τα στοιχεία των Πινάκων 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος της παρούσας, σε μορφή pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Κατηγορίες χρηστών του μητρώου (Άρθρο 4)

Για τη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου υφίστανται οι εξής κατηγορίες χρηστών:
α) «Διαχειριστές»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.Υ.Με.) εκτελούν τις λειτουργίες της παρ. 1 (για να καθορίζουν τους «Συντονιστές»), καθώς και των παρ. 10(δ) (για την ανάρτηση του εγχειριδίου χρήσης) και 10(ε) του άρθρου 3 της παρούσας.
β) «Συντονιστές»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), προβαίνουν στην ταυτοποίηση και καθορισμό των «Χρηστών» της παραγράφου γα, και δ του παρόντος άρθρου, επιβεβαιώνοντας ότι ο μοναδικός κωδικός που έχει εμφανιστεί στην οθόνη των αναφερόμενων χρηστών και τα στοιχεία που έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική εγγραφή τους είναι ταυτόσημα με την αίτηση ορισμού χρηστών που έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36). Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία ταυτοποίησης του αιτούντα χρήστη, τότε πραγματοποιείται η «Έγκριση χρήστη» και ο λογαριασμός του ενεργοποιείται, προκειμένου να έχει πρόσβαση στο Ψηφιακό Μητρώο. Οι «Συντονιστές» εκτελούν τις λειτουργίες των παραγράφων 1, 3, 6, 7, 10(α), 10(β), 10(γ) και 10(δ) (για την ανάρτηση της αίτησης ορισμού χρηστών και ανακοινώσεων), του άρθρου 3 της παρούσας. Επίσης, για την εποπτεία και τον έλεγχο των λειτουργούντων εγκαταστάσεων, έχουν δικαιώματα αναζήτησης των στοιχείων που καταχωρήθηκαν στο Ψηφιακό Μητρώο, καθώς και συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποστολής αρμοδίως των στοιχείων αυτών.
γ) «Χρήστες με δικαιώματα τροποποίησης»:
γα) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Συντονιστές» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι «Χρήστες με δικαιώματα τροποποίησης» έχουν τα δικαιώματα να τροποποιούν και δύνανται να αναγνώσουν από όλα τα καταχωρισμένα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου, μόνο τα στοιχεία των λειτουργούντων συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητάς τους. Μετά από κάθε τροποποίηση καταχώρησης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επικαιροποιμένη η αντίστοιχη από τις παρακάτω ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης στο Ψηφιακό Μητρώο», της παρ. 11 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης:

 • «Βεβαίωση Καταχώρισης συνεργείου και του υπεύθυνου τεχνίτη στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 7 του Παραρτήματος της παρούσας.
 • «Βεβαίωση Καταχώρισης σταθμού οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 8 του Παραρτήματος της παρούσας.
 • «Βεβαίωση Καταχώρισης πλυντηρίου οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 9 του Παραρτήματος της παρούσας.
 • «Βεβαίωση Καταχώρισης λιπαντηρίου οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 10 του Παραρτήματος της παρούσας.
 • «Βεβαίωση Καταχώρισης των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 11 του Παραρτήματος της παρούσας.
  γβ) Οι εκμεταλλευτές πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο ψηφιακό μητρώο ύστερα από πιστοποίηση τους μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Οι εκμεταλλευτές έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 4, 5 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι εκμεταλλευτές εγγράφονται στο Ψηφιακό μητρώο μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet. Για την πρόσβαση στο μητρώο οι εκμεταλλευτές διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας ή βοηθητικής δραστηριότητας (σε περίπτωση δραστηριότητας στο πλαίσιο άλλης κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας) εξ αυτών που προβλέπονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 171, 179, 187, 195 και 204 του ν. 4442/2016 (Α’ 230).
  δ) «Χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα»:
  δα) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Συντονιστές» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3, 6, 7 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στην ανωτέρω Διεύθυνση.
  δβ) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών, εφόσον απαιτείται.

Καταχώρηση στοιχείων εγκατάστασης (Άρθρο 5)

Καταχωρούνται τα στοιχεία της λειτουργούσας εγκατάστασης στα πεδία των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Η εισαγωγή των στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων των ανωτέρω Πινάκων, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
α) Η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο, πραγματοποιείται με ευθύνη του εκμεταλλευτή, ύστερα από πιστοποίηση του μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
β) Μετά την οριστική υποβολή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκμεταλλευτή η «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).
γ) Σε περίπτωση μη καταχώρησης εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσης των στοιχείων του Μητρώου ή παροχής αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 171, 179, 187, 195 και 204 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) ή ανακαλείται προσωρινά ή άδεια λειτουργίας τους ή η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

Προθεσμίες – Μεταβολές (Άρθρο 6)

 1. Η καταχώρηση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων του άρθρου 5 από τους εκμεταλλευτές ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.
 2. Η γνωστοποίηση μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).

Διαλειτουργικότητα του Μητρώου (Άρθρο 7)

Για την διαλειτουργικότητα του Ψηφιακού Μητρώου με άλλα τηρούμενα Μητρώα στη Δημόσια Διοίκηση, μπορούν να ορίζονται διαθέσιμα πεδία στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα πεδία του μητρώου που τηρούνται ήδη κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, σε ψηφιακά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. notif) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τονybusiness, Ο.Π.Σ-Α.Δ.Ε.) δύνανται να αντλούνται μέσω του ανωτέρω Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Στο ενσωματωμένο παράρτημα υπάρχουν πλήρη υποδείγματα των απαιτουμενων εγγραφων.

Πρόστιμα από την Περιφέρεια Αττικής σε βυτιοφόρο, πρατήριο και εταιρείες εμπορίας καυσίμων, για παραβίαση σφραγίδων και μη παράδοση δειγμάτων

Με σειρά αποφάσεων για πρόστιμα σε βυτιοφόρο, πρατήριο και εταιρεία εμπορίας καυσίμων, για παραβίαση σφραγίδων και μη παράδοση δειγμάτων, ξεκίνησε ο Νοέμβριος για την Περιφέρεια Αττικής.

 • Τα πρώτα πρόστιμα καταγράφονται την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «Π. & Α. ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» που βρίσκεται στα Καλύβια Αττικής στο 34ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαυρίου , με Α.Φ.Μ. 998797304 και Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ για παράβαση του άρθρου 84 παρ . 4 της Υ.Α. 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.08.2017) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει, για παραβίαση σφραγίδας- ταινίας ασφαλείας διανομέα υγραερίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το άρθρο 84 παρ. 11 της ως άνω αναφερομένης Υπουργικής Απόφασης (5.000 ευρώ), διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 11/07/2023, διαπιστώθηκε ότι σε ένα διανομέα μάρκας EUROPUMP, τύπος EUROSTAR E2 – SM με S.N. : 301107061/2011 και προϊόν πώλησης υγραέριο (LPG) βρέθηκε παραβιασμένη-κομμένη η σφραγίδα – ταινία ασφαλείας με αριθμό Α00996 του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 88 της Υ.Α. 91354 (ΦΕΚ 2983/Β’/30.08.2017) (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (δ.τ. ΟΚΤΑΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ) (αρ. εξουσιοδότησης 020) που είχε διενεργήσει την τελευταία σφράγιση και που ασφαλίζει την πάνω πόρτα του διανομέα που εξασφαλίζει την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά του μέρη.
 • Στο ίδιο πρατήριο, με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 1001/03.11.2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη πρόστιμο 5.000 € ευρώ, για παράβαση του άρθρου 84 παρ . 4 της Υ.Α. 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.08.2017) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει , για παραβίαση σφραγίδων – ταινιών ασφαλείας διανομέα υγρών καυσίμων, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το άρθρο 84 παρ. 11 της ως άνω αναφερομένης Υπουργικής Απόφασης. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 11/07/2023, διαπιστώθηκε ότι σε ένα διανομέα μάρκας PRIME, μοντέλο 8008P/AS με S.N.: GR-06083 και προϊόντα πώλησης βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, βενζίνη αμόλυβδη 98 οκτανίων και βενζίνη αμόλυβδη 100 οκτανίων βρέθηκαν παραβιασμένες-κομμένες οι σφραγίδες – ταινίες ασφαλείας με αριθμούς SL000344 και SL000345 του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 88 της Υ.Α. 91354 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.08.2017) (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Heltecom Ι.Κ.Ε. (αρ. εξουσιοδότησης 008) που είχε διενεργήσει την τελευταία σφράγιση και που ασφαλίζουν την πάνω πόρτα του διανομέα που εξασφαλίζει την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά του μέρη.
 • Τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου και σύμφωνα με το υπ.αρ.ΕΜΠ 47/26-10-23 έγγραφο από το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, η Περιφέρεια Αττικής επέβαλλε πρόστιμο 15.000 ευρώ για μή παράδοση δειγμάτων βυτιοφόρου απο δειγματοληψία, στην επιχείρηση «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ” βάσει του άρθρου 102 παρ.5 της αριθ. 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι κατά τον έλεγχο και τη δειγματοληψία υγρών καυσίμων που διενήργησαν υπάλληλοι της ΑΑΔΕ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ-Δ’ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ στις 10/10/2023 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στη ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ-ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΤΡΙΑ(3) ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΕΜΕΝΕΣ Δ3,Δ4 ΚΑΙ Δ7 ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΛΗΦΘΗ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 102 της υπ.αρ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17), όπως ισχύει, και επισύρουν πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (5.000,00€) ανά καύσιμο
 • Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, με την υπ’ αρ. 1343813/02-11-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ στην επιχείρηση «AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με έδρα Ηρώδου Αττικού 12Α στο Μαρούσι, για μη σφράγιση διαμερισμάτων βυτιοφόρου. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, στις 15/09/2023, στο με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΕ 3201 βυτιοφόρο που κινούνταν στο λιμάνι του Πειραιά μεταφέροντας σε ένα από τα διαμερίσματά του αμόλυβδη βενζίνη 95 RON για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σφραγισμένο το στόμιο πλήρωσης και ο αντίστοιχος κρουνός εκροής του διαμερίσματος, κατά παράβαση του άρθρου 96§1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) όπως ισχύουν.
 • Την ίδια ημέρα (7/11/2023), με την υπ’ αρ. 1350224/03-11-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο 8.000 ευρώ στην επιχείρηση «CORAL Α.Ε.» με έδρα Ηρώδου Αττικού 12Α στο Μαρούσι, καθώς, σε έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, στις 15/09/2023, στο με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΕ 3201 βυτιοφόρο που κινούνταν στο λιμάνι του Πειραιά μεταφέροντας σε οκτώ από τα διαμερίσματά του διάφορα είδη καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 RON, αμόλυβδη βενζίνη 98 RON και πετρέλαιο κίνησης V-POWER Diesel) για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σφραγισμένα τα στόμια πλήρωσης και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής των διαμερισμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 96§1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) όπως ισχύουν.

Νέες διαδικασίες για το επίδομα θέρμανσης (ΦΕΚ) για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 – Αναλυτικά οι συντελεστές για κάθε δήμο

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β‘ 6238/31.10.2023) η απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης 2023-2024. Στο ΦΕΚ καταγράφονται αναλυτικά και οι συντελεστές ανά περιοχή.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης (ζεστό νερό από εργοστάσια που φτάνει μέσω σωλήνων στα σπίτια) και αφορά στα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.

δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.

ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.

στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εξαιρέσεων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2022, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας και άλλες πηγές.

Κριτήρια

Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ: Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού των τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο δηλώσεων. Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση και επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Ύψος επιδόματος

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Παράρτημα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 350 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας και προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των 100 ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 800 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς των οποίων ο συντελεστής επιδότησης, είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ως άνω υπολογιζόμενο ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 25% και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος, από την 1η Οκτωβρίου 2023 έως και την 31η Μαρτίου 2024 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 13η Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2023 έως και την 31η Μαρτίου 2024.

Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα. Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα βάσει της οριζόμενης στην παρούσα τιμής λίτρου. Για τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται η τιμή 1,4 ευρώ ανά λίτρο.

Διαδικασία

Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023 από αιτούντα που ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023, λαμβάνει έως την 22η Δεκεμβρίου 2023 ως προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με την παρούσα, το συνολικό ποσό επιδόματος που του είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1156/3.11.2022 (Β’ 5646) κοινής υπουργικής απόφασης. Ειδικά για τους δικαιούχους της παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης που έλαβαν αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά την περίοδο 2022-2023, η προκαταβολή ορίζεται στο ήμισυ του συνολικού επιδόματος που τους είχε καταβληθεί.

Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος έλαβε κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 προκαταβολή που υπολειπόταν του ήμισυ (1/2) της αξίας των επιλέξιμων αγορών των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας, δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1156/3.11.2022 (Β’ 5646) κοινής υπουργικής απόφασης, τότε δεν είναι δικαιούχος προκαταβολής. Το ποσό που θα προκαταβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα θα αφαιρείται από τις καταβολές του επιδόματος που γίνονται την ίδια ημερομηνία και τις αμέσως επόμενες.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο myAADE, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

αβ) το ονοματεπώνυμό του,

αγ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

αδ) η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

αε) ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

αστ) η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

αζ) τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

αη) το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας,

αθ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

Για τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, υποβάλλεται επιπρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η επωνυμία της επιχείρησης – πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρίζεται, επιπρόσθετα των ανωτέρω, και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας, καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

β) Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

βα) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

ββ) τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

βγ) τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

βδ) τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

βε) το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη. Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής.

Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά την 8η Δεκεμβρίου 2023.

γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

δ) Οι αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, απορρίπτονται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με σχετική αιτιολογία. Περιπτώσεις απόρριψης οφειλόμενες στον λόγο εξαίρεσης της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 1, οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας μη ύπαρξης σχετικής αναφοράς στο αρχείο οχημάτων που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. θεραπεύονται με τη διαδικασία του άρθρου 7.

ε) Δεν είναι αποδεκτή η συμπλήρωση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που δεν ανήκει στον δικαιούχο του επιδόματος. Επιπλέ- ον, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

στ) Τα μέλη του Μητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην καταχώριση των συναλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 και στην υπό στοιχεία 1019446/113/0015/ΠΟΛ1034/ 14.2.2008 Α.Υ.Ο. (Β’ 307).

ζ) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά, καθώς και οι σχετικές αποδείξεις αγοράς ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. του αιτούντος, δηλαδή στον Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς ΤΑΧΙSnet με τους οποίους θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί είτε στον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εάν αυτός υφίσταται, είτε στον Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς ΤΑΧΙSnet με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας και στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση.

Με την είσοδο στην εφαρμογή και πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιούν την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και συναινούν στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος θέρμανσης.

Η υποβολή αίτησης κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στους ενδιαφερόμενους εάν δεν επαληθευθεί ο έλεγχος των προϋποθέσεων της παρούσας. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 3 τεκμαίρεται η αποδοχή λήψης της επιδότησης. Με την οριστικοποίηση της αίτησης ενημερώνεται ο αιτών για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης.

Κέρδη 5,2 εκατ. σημείωσε ο όμιλος Ελίν στο α’ εξάμηνο 2023

Μικρή μείωση της κερδοφορίας στο εξάμηνο του 2023 παρουσίασε η Ελίν, αποτέλεσμα του αρνητικού περιβάλλοντος της εσωτερικής αγοράς, που επηρεάστηκε μεταξύ άλλων από την επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των καυσίμων.

Ετσι, παρά τα σημαντικά αυξημένα αποτελέσματα της διεθνούς αγοράς και τη βελτιωμένη κερδοφορία της δραστηριότητας στην ηλεκτρική ενέργεια, τα μεικτά κέρδη του ομίλου Ελίν στο εξάμηνο ανήλθαν σε 31,6 εκατ. ευρώ έναντι 31,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου πρώτου εξαμήνου του 2022, και τα ΕΒΙΤDA σε 13,48 εκατ. έναντι 15,72 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας μείωση 14%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 5,2 εκατ. έναντι 6,19 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο εξάμηνο του 2023 σε 1,137 δισ. ευρώ έναντι 1,95 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας μείωση 42%.

Οσον αφορά τη μητρική εταιρεία, τα EBITDA ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο έναντι 15,02 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2022. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,8 εκατ. στο εξάμηνο έναντι 7,48 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη μετά από φόρους σε 5,6 εκατ. έναντι 6,03 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2022.

Με θετικό πρόσημο και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας έκλεισε το α΄ εξάμηνο η δραστηριότητα της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εξελίσσεται σε μια νέα πηγή εσόδων για την Ελίν, ενώ μείωση πωλήσεων και κερδοφορίας καταγράφει η δραστηριότητα των στερεών καυσίμων. Το ασταθές πολιτικό περιβάλλον και η αβεβαιότητα της περιόδου επηρέασαν την οικοδομική δραστηριότητα της χώρας και τις πωλήσεις στερεών καυσίμων, οι οποίες υποχώρησαν κατά 28%.

Η Ελίν, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Γιάννη Αληγιζάκη, διατηρεί θετικές προοπτικές για το β΄ εξάμηνο του έτους, καθώς οι συνθήκες της αγοράς παρουσιάζουν βελτίωση και η πολιτική σταθερότητα ευνοεί τις επενδύσεις. Στο β΄ εξάμηνο η Ελίν στοχεύει στην ανάπτυξη του δικτύου της με απόκτηση πρατηρίων σε μεγάλα αστικά κέντρα και στη συνέχιση της διεύρυνσης του πελατολογίου της στην αγορά της βιομηχανίας και των μαρινών. Η εταιρεία συνεχίζει επίσης σταθερά την υλοποίηση του προγράμματός της για την ενεργειακή μετεξέλιξή της σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο, προχωρώντας στην εγκατάσταση ταχυφορτιστών σε 30 πρατήρια πανελλαδικά εντός του 2023 και στην ολοκλήρωση τριών μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων στον Ασπρόπυργο και τον Βόλο.

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση στοιχείων των παραβατών

Εγκύκλιος Α.1150/2023 (ΦΕΚ 5981 Β / 13.10.2023) Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της περ. στ. της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137)

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής

1. Με την απόφαση:
α) Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπό στοιχεία Α.1119/2022 κοινή υπουργική απόφαση, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 και
β) προβλέπεται η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της περ. στ. της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε βάρος των οποίων έχει διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια παροχής υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, όπως οι παραβάσεις αυτές προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 και εξειδικεύονται στην υπό στοιχεία Α.1119/2022 κοινή υπουργική απόφαση, εφόσον συντρέχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

3. Σκοπός της δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων είναι η λήψη μέτρων έναντι των παραβατών στο πλαίσιο καταπολέμησης της παράνομης κατοχής και διακίνησης υγρών καυσίμων και αντιμετώπισης του φαινομένου της λαθρεμπορίας, η προστασία των καταναλωτών και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διάθεση υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά.

Άρθρο 2
Προϋπόθεση δημοσιοποίησης στοιχείων

Προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων αποτελεί η διαπίστωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης που επισύρει πρόστιμο ίσο ή άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, όπως οι παραβάσεις αυτές προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 και εξειδικεύονται στην υπό στοιχεία Α.1119/2022 κοινή υπουργική απόφαση.

Η διαπίστωση της παράβασης συντελείται με την σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου, όπως αυτή ειδικότερα προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 της ανωτέρω υπό στοιχεία Α.1119/2022 κοινής υπουργικής απόφασης, αφού τηρηθούν τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 3
Όροι, τρόπος, χρόνος και μέσο δημοσιοποίησης

1. Αφού διαπιστωθεί ότι συντρέχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής που είναι αρμόδια για την επιβολή των ανωτέρω προστίμων. Η απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης, άμεσα, στον παραβάτη. Με την επιφύλαξη τήρησης των αναφερομένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ο προϊστάμενος της ανωτέρω τελωνειακής αρχής καταρτίζει πίνακα με τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία του άρθρου 4, ο οποίος αποστέλλεται, με εμπιστευτική διαδικασία, στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προκειμένου να τον διαβιβάσει, κατόπιν επαλήθευσης, ομοίως με εμπιστευτική διαδικασία, στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ).

Κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, δύναται να ασκηθεί προσφυγή και αίτηση αναστολής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97).

3. Σε περίπτωση που ο παραβάτης είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων:
α) Ο εν λόγω παραβάτης ενημερώνεται, με την ανωτέρω απόφαση δημοσιοποίησης, κατ’ άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. Κανονισμός ΕΕ 2016/679), για την επικείμενη δημοσιοποίηση των κατ’ άρθρο 4 της παρούσας στοιχείων του στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τα απορρέοντα από τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιώματά του, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, τα οποία δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ανωτέρω απόφασης δημοσιοποίησης, ενώπιον του προϊσταμένου της τελωνειακής αρχής που έχει εκδώσει την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων.
β) Ο Προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης, απαντά στο αίτημα του παραβάτη που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

γ) Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης μεριμνά για την άμεση αποστολή των προς δημοσιοποίηση στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Τα στοιχεία του άρθρου 4 δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr.

5. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, παραμένουν σε δημοσιότητα για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με την ανάρτηση τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

6. Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια προσωρινή διαταγή αναστολής ή δικαστική απόφαση αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης δημοσιοποίησης ή της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προστίμου ή μείωσης του ποσού του προστίμου κάτω από το προβλεπόμενο όριο που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση, το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί ενημερώνει τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης, αποστέλλοντας σχετικό αντίγραφο των ανωτέρω. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης αποστέλλει αμελλητί, με εμπιστευτική διαδικασία, επικαιροποιημένο πίνακα, με αναφορά της προσωρινής διαταγής ή της δικαστικής απόφασης στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), η οποία, κατόπιν επαλήθευσης, τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ), προκειμένου η τελευταία να προβεί σε άρση της δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια απόφαση τροποποίησης του ποσού του προστίμου, το οποίο ωστόσο παραμένει ίσο ή άνω του προβλεπόμενου ορίου που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση, επικαιροποιείται με την ανωτέρω διαδικασία η σχετική δημοσιοποίηση ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., ως προς το νέο ποσό προστίμου.

7. Αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., μέσω της Δ.Σ.Τ.Ε.Π., είναι ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης.

Άρθρο 4
Δημοσιοποιούμενα στοιχεία

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ως άνω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι τα ακόλουθα:
α) Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού, σε βάρος των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια παροχής υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας,
β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του τόπου άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου της περ. α), με δυνατότητα υπομνήματος χάρτη εντοπισμού στο διαδίκτυο,
γ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης ελέγχου της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο,
δ) η περιγραφή της παράβασης και το ποσό του προστίμου που αυτή επισύρει,
ε) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης στοιχείων.

Άρθρο 5
Αποστολή στοιχείων στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)

Ο Προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων διαβιβάζει στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’ 141):
α) Την απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας και

β) τυχόν εκδοθείσα δικαστική απόφαση που σχετίζεται με την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων ή την καταλογιστική πράξη επιβολής προστίμου για παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια παροχής υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

Κατασχέθηκαν χημικοί διαλύτες σε πρατήριο στο κέντρο της Αθήνας • Έρευνες σε πρατήρια και εγκαταστάσεις στους Αγίους Αναργύρους και στο Μεταξουργείο

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εισήγαγε από τη Βουλγαρία χημικούς διαλύτες, για τη νόθευση υγρών καυσίμων • 3 συλλήψεις, κατασχέθηκαν πάνω από 29 τόνοι μείγματος χημικών διαλυτών και 4 βυτιοφόρα Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα 8 άτομα Εντοπίστηκε αποθήκη στη Δυτική Αττική με παράνομους χημικούς διαλύτες Οι διαφυγόντες φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις να ξεπερνούν τις 43.000 ευρώ Από την Α.Α.Δ.Ε. σφραγίσθηκε εμπλεκόμενο πρατήριο υγρών καυσίμων, για παραποίηση μηχανισμών εισροών – εκροών

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε κύκλωμα, τα μέλη του οποίου εισήγαγαν από τη Βουλγαρία χημικούς διαλύτες, τους αναμείγνυαν με καύσιμα και στη συνέχεια προέβαιναν στην περαιτέρω διάθεσή τους μέσω δύο πρατηρίων καυσίμων σε περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος (60, 32 και 19 ετών) και σε βάρος τους καθώς και σε βάρος ακόμη 8 ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των νομοθεσιών για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών καθώς και περί ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα «Καθημερινή» συνελήφθησαν δύο στενοί συγγενείς εμπόρου πετρελαιοειδών, ο οποίος είχε δολοφονηθεί την άνοιξη του 2022.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, κατόπιν καταγγελίας ότι σε πάρκινγκ στους Αγίους Αναργύρους σταθμεύουν βυτιοφόρα φορτωμένα με χημική ουσία που χρησιμοποιείται για τη νόθευση πετρελαιοειδών. Επειτα από μυστική επιχείρηση, ο υπαίθριος χώρος στάθμευσης εντοπίστηκε και τέθηκε υπό επιτήρηση. Το ίδιο και τα τρία βυτιοφόρα που ήταν σταθμευμένα στο εσωτερικό του. Προέκυψε ότι το ένα απ’ αυτά μετάγγιζε διαλύτες από τη Βουλγαρία στις δεξαμενές δύο πρατηρίων που φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του το κύκλωμα, το πρώτο επί της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, και το δεύτερο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, στο κέντρο της Αθήνας. Ενίοτε, το ίδιο βυτιοφόρο «μάνα» μετάγγιζε διαλύτες και στα άλλα δύο φορτηγά που είχαν εντοπιστεί να σταθμεύουν στο υπαίθριο πάρκινγκ των Αγίων Αναργύρων.

Το τελευταίο σκέλος της αστυνομικής επιχείρησης, αυτό για τη σύλληψη των υπόπτων, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου. Τη στιγμή που το φορτηγό με τη νοθευτική ουσία συνέδεε τους σωλήνες του στη δεξαμενή του πρατηρίου στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, αστυνομικοί έκαναν έφοδο συλλαμβάνοντας όσους μετείχαν στη μετάγγιση. Στη δεξαμενή του το φορτηγό διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 12 τόνους χωρίς παραστατικά, ενώ στο πρατήριο βρέθηκαν 20.000 ευρώ σε μετρητά.

Παρουσία των αστυνομικών εκφορτώθηκαν δοκιμαστικά στις δεξαμενές του πρατηρίου 1.400 λίτρα διαλύτη, με το σύστημα εισροών-εκροών να καταγράφει μεταβολή κατά μόλις 74 λίτρα.

Η Οικονομική Αστυνομία είχε και το 2019 σχηματίσει δικογραφία εις βάρος του ενός από τους συγγενείς του εμπόρου πετρελαιοειδών, με τη δολοφονία του τελευταίου την άνοιξη του 2022 να αποδίδεται στον πόλεμο με «επιχειρηματίες της νύχτας» για τον έλεγχο της διακίνησης πετρελαιοειδών στο λεκανοπέδιο και όχι μόνον.

Η ανακοίνωση

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ στο πλαίσιο  της αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε υπό το συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.),  διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα εισήγαγε χημικούς διαλύτες από τη Βουλγαρία και τους μετέφερε σε αποθηκευτικό χώρο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Εκεί, βυτιοφόρο υγρών καυσίμων εφοδιάζονταν με διαλύτες και μετέβαινε σε χώρο στάθμευσης στη Δυτική Αττική, όπου μετάγγιζε το υλικό σε έτερα βυτιοφόρα τα οποία στη συνέχεια εφοδίαζαν δύο πρατήρια υγρών καυσίμων σε περιοχές της Αττικής.

Ο 60χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη βραδινές ώρες την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, σε ένα από τα ανωτέρω πρατήρια υγρών καυσίμων, τη στιγμή που εφοδίαζε δεξαμενή του πρατηρίου με χημικούς διαλύτες, τους οποίους προηγουμένως είχε εφοδιαστεί από την αποθήκη στη Δυτική Αττική, ενώ ο 32χρονος συνόδευε το βυτιοφόρο στη διαδρομή προς το πρατήριο.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι είχε κατασκευαστεί ειδική ηλεκτρονική πλακέτα, η οποία εμπόδιζε την καταγραφή των χημικών διαλυτών στο σύστημα εισροών-εκροών το οποίο παρακολουθείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ενώ κατά την πώληση των νοθευμένων-λαθραίων καυσίμων δεν εκδίδονταν τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Η Α.Α.Δ.Ε προέβη στη σφράγιση του εν λόγω πρατηρίου, για την παραποίηση του συστήματος εισροών-εκροών, ενώ στο έτερο πρατήριο κλήθηκε αρμόδιο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμου και ελήφθησαν δείγματα προς εξέταση της ποιότητας των καυσίμων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στην ανωτέρω αποθήκη και χώρο στάθμευσης, με τη συνδρομή κλιμακίων του Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων, της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμου και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

 • 29.602 λίτρα μείγματος χημικών διαλυτών,
 • 17.470 λίτρα υγρού καυσίμου (πιθανόν πετρελαίου), άνευ παραστατικών στοιχείων κατοχής και διακίνησης,
 • 4 βυτιοφόρα οχήματα, 2 επικαθήμενα βυτιοφόρα,
 • ΙΧΕ, ΙΧΦ τράκτορας, επικαθήμενο φορτηγό
 • 3 κινητά τηλέφωνα,
 • 23.355 ευρώ,
 • πλήθος πλαστικών δεξαμενών, σφραγίδων εταιρειών και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Οι διαφυγόντες φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις υπολογίζονται σε 43.897,39 ευρώ.

Καρέ καρέ (video) η απόπειρα διάρρηξης σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη

Άγνωστοι προσπάθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου να διαρρήξουν το μηχάνημα αυτόματης πώλησης σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ανήκει στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Οι άγνωστοι δράστες βρέθηκαν σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή της Θέρμης και όπως φαίνεται στο βίντεο άρχισαν με μανία να προσπαθούν να ξηλώσουν με όποιο τρόπο μπορούσαν το μηχάνημα αυτόματης πώλησης και να πάρουν από μέσα όσα κέρματα μπορούσαν να βρουν.

Τελικά δεν τα κατάφεραν και έφυγαν με αυτοκίνητο που, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν κλεμμένο.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής μίλησε στο newsit.gr τονίζοντας πως η εγκληματικότητα στην περιοχή έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα:

«Τελευταία στην περιοχή μας γίνεται μεγάλος χαμός με την εγκληματικότητα. Τα ξημερώματα της 18ης του μηνός, γύρω στις 04:30, ήρθαν να σπάσουν τον αυτόματο πωλητή, τον κερματοδέκτη που έχουμε για το self service των πλυντηρίων. Μάλιστα ήρθαν με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο το οποίο το έκαψαν κιόλας λίγο πιο κάτω. Ήταν 4 άτομα. Όπως φαίνεται και στα βίντεο χτυπούσαν με μεγάλη μανία το μηχάνημα. Δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα, όμως και τι να έπαιρναν; 100 ευρώ σε κέρματα; Η ζημιά που έκαναν είναι πολύ μεγαλύτερη. Η κατάσταση έχει ξεφύγει το τελευταίο διάστημα καθώς έχουν χτυπήσει σε διάφορες επιχειρήσεις. Έσπασαν μέχρι και πόρτες για να μπούν σε επιχειρήσεις. Είναι δραματική η κατάσταση».

Σφράγιση βενζινάδικου λόγω νοθείας στο Χαϊδάρι

Η ΑΑΔΕ σφράγισε την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου και για 10 ημέρες, πρατήριο υγρών καυσίμων στον δήμο Χαϊδαρίου που πωλούσε νοθευμένα καύσιμα.

Ο έλεγχος στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου διενεργήθηκε από τους ελεγκτές της Αρχής με τη συνδρομή και της Οικονομικής Αστυνομίας, σε ζωντανή σύνδεση και συντονισμό με την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ. Από την ποιοτική εξέταση των δειγμάτων των καυσίμων που διενεργήθηκε από το Χημείο, διαπιστώθηκε η νοθεία.

Επισημαίνεται ότι η σφράγιση διενεργήθηκε κανονικά, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρατήριο σήμερα λειτουργούσε με νέα διεύθυνση και με διαφορετικό ΑΦΜ. Η έρευνα για το συγκεκριμένο πρατήριο επεκτάθηκε για τυχόν άλλες τελωνειακές παραβάσεις.

error: Content is protected !!