ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Ομοσπονδίας για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης στο σύνολο των ανακοινώσεων προμήθειας καυσίμων του ελληνικού Δημοσίου, στους διαγωνισμούς και στα πρακτικά των Επιτροπών

Προμήθειες καυσίμων

Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement

Θέμα: Επικύρωση των από 6.7.2021 και 15.7.2021 Πρακτικών παραλαβής, απο¬σφράγισης, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τε¬χνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση των Υπη¬ρεσιών Ιατρικών Αερίων σε εργολάβο για έξι (6) μήνες, για την ενίσχυση του συ¬νεργείου Ιατρικών Αερίων με δύο (2) τεχνικούς ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή πρακτικών μηχανικών ή τεχνιτών αερίων καυσίμων ή ψυκτικών ή υδραυλικών, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπά¬νης 20.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3 και 4, του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016, με αριθμ. διακ. 73/2021.
Ημ/νια: 29/07/2021 10:05:27
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’
ΑΔΑ: 64ΨΞ469067-0ΛΩ
Source

Θέμα: Έγκριση μονομερούς παράτασης της υπ’ αρ. 93041 Σύμβασης με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Διακ. 03/2018).
Ημ/νια: 29/07/2021 10:08:35
Φορέας: Ο.ΣΥ. Α.Ε. – ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: 6ΝΚΦΟΚΩ0-ΗΕΑ
Source

Θέμα: Έγκριση της ματαίωσης εγκρίνει των αποτελεσμάτων της υπ΄αριθμ. πρωτ. 23788/26.05.2021 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2. περ. α΄ του άρθρου 32, του Ν. 4412/2016) κατόπιν του υπ ΄αριθμ. 2/2020, του άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με α/α συστήματος 106019, λόγω ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.
Ημ/νια: 29/07/2021 09:59:54
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Β2Ζ46ΨΖΣ4-558
Source

Θέμα: Καθορισμός όρων επαναληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Σχολικών επιτροπών.
Ημ/νια: 28/07/2021 15:08:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ16Ω9Θ-64Θ
Source

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙI της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών του Προσώπων».
Ημ/νια: 28/07/2021 14:40:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΔΑ: 6Δ55Ω14-Μ4Ο
Source

Θέμα: Έγκριση της μελέτης «Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου και των Νομικών Προσώπων αυτού” και συγκεκριμένα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία της Α’ θμιας εκπ/σης του Δήμου Άνδρου
Ημ/νια: 28/07/2021 13:48:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε6ΗΩΨΙ-148
Source

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού “Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες της ΔΕ Αμφιλοχίας” συνολικού προϋπολογισμού 59.079,80 € (συμπεριλ. ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 28/07/2021 10:44:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΟ7ΩΨΞ-ΜΟΨ
Source

Θέμα: ΑΠΟΦ.143/2021 Ο.Ε Παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για προσφυγή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (τριετής με προαίρεση) ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού λόγω μη κατάθεσης προσφορών (άγονος) χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων
Ημ/νια: 28/07/2021 10:38:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΑ: Ψ13ΜΩΞ3-2ΒΡ
Source

Θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού του υπ’ αρ. 3/2020 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 – 2021» για την Ομάδα Β΄: Λιπαντικά (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 94118) και κατακύρωση
Ημ/νια: 28/07/2021 10:15:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΠΚΩ9Ω-Π5Ψ
Source

Θέμα: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ για το Γ.Ν. Καβάλας, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια των ειδών : (α) “Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού” και “Καύσιμα” του Νοσοκομείου
Ημ/νια: 28/07/2021 09:11:28
Φορέας: 4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΙΩΟΡ1Ο-ΞΨ9
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar