ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Ομοσπονδίας για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης στο σύνολο των ανακοινώσεων προμήθειας καυσίμων του ελληνικού Δημοσίου, στους διαγωνισμούς και στα πρακτικά των Επιτροπών

Προμήθειες καυσίμων

Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement

Θέμα: ΘΕΜΑ 16Ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων της Ν.Μ. Άργους εκτιμώμενης αξίας 79.950,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ βάσει του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2020 (Αρ.Διακ.22/31-05-2021 – Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 133663)
Ημ/νια: 27/10/2021 14:42:05
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΩΣ4690Β4-0ΩΦ
Source

Θέμα: Έγκριση πρακτικού-γνωμοδότησης που αφορά το διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» και συγκεκριμένα για το τμήμα Γ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Ημ/νια: 27/10/2021 14:55:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΑΔΑ: ΨΒΒΙΩΞΘ-Ν90
Source

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της «Προμήθειας καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ.» έτους 2021-22» και κατακύρωση αυτού.
Ημ/νια: 27/10/2021 11:18:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΔΑ: 63ΤΙΩ1Ε-ΥΩΖ
Source

Θέμα: 15η Εντολή Πληρωμής Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σάμης και Νομικών Προσώπων Έτους 2021-Σύμβαση 1380/21(21SYMV008202627)Συνολικού ποσού 57.746,21ευρω.
Ημ/νια: 27/10/2021 10:47:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
ΑΔΑ: Ω0ΓΥ46ΜΓ3Ι-2ΗΨ
Source

Θέμα: Απόφαση οριστικής κατακύρωσης αποτελεσμάτων του υπ’αρίθμ. 136144 διαγωνισμού
Ημ/νια: 27/10/2021 11:25:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Ψ48746ΜΤΛΒ-Μ9Γ
Source

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημ/νια: 27/10/2021 10:10:13
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΜΙΙΟΕΔ5-9ΗΘ
Source

Θέμα: Έγκριση α) Διάθεσης Πίστωσης, β) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, γ) Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και δ) γνωμοδοτικού οργάνου του Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 127ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «Άρση καταπτώσεων-αποκατάσταση προσβασιμότητας – καθαρισμοί τάφρων και πρανών επαρχιακών οδών 23, 24, οδικού τμήματος Πέραμα – Δαφνέδες – Δροσιά και αποκατάσταση παρόχθιων τμημάτων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ
Ημ/νια: 27/10/2021 10:03:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΡΑ7ΛΚ-Ε89
Source

Θέμα: Έγκριση Πρακτικών Ι και 2 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό προμήθειας Καυσίμων – Λιπαντικών Δήμου Ρήγα Φεραίου έτους 2021-2022, Π.Δ. 258.455,08 € με το ΦΠΑ.
Ημ/νια: 27/10/2021 09:52:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΟ5Ω19-ΒΥΔ
Source

Θέμα: Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης προϋπολογισμού 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας έτους 2021 και για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μέχρι τη σύναψη σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ετών 2021-2022 (CPV: 09135100-5).
Ημ/νια: 27/10/2021 10:26:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΙΩ7ΛΛ-ΤΑΔ
Source

Θέμα: Υποβολή πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης των επικυρωμένων αντίγραφων των ήδη υποβληθέντων απλών φωτοαντίγραφων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των βυτιοφόρων σε συμμόρφωση με την απόφαση της ΑΕΠΠ με αριθμ.1514/2021 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την προμήθεια «Βενζίνης Αμόλυβδης (CPV 09132100-4) και Πετρελαίου κίνησης (CPV 09134100-8) για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και τους φορείς του ( Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ξενώνας Βραχείας Παραμονής και Ξενώνας «Ψυχαργώς» ) με αρ. πρωτ. 6142/26.5.2021 διακήρυξης (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 133306),για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 207.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α για πετρέλαιο κίνησης και 3013,02 € για βενζίνη αμόλυβδη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΩΣ: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών».
Ημ/νια: 27/10/2021 09:08:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΒ6546907Λ-ΛΨΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar