ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Ομοσπονδίας για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης στο σύνολο των ανακοινώσεων προμήθειας καυσίμων του ελληνικού Δημοσίου, στους διαγωνισμούς και στα πρακτικά των Επιτροπών

Προμήθειες καυσίμων

Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement

Θέμα: Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου για τη Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης “, προϋπολογισμού 74.214,00 €.
Ημ/νια: 07/05/2021 20:47:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΟΙΩΚΛ-ΑΔΗ
Source

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμου 45.000 λίτρων για ένα 1 έτος και της υπ΄ αριθμ. 17-2021 μελέτης για την προμήθεια καυσίμου
Ημ/νια: 07/05/2021 13:54:43
Φορέας: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ
ΑΔΑ: 96ΓΟΟΕ56-ΚΡ0
Source

Θέμα: Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης) για τα σαράντα επτά (47) συνολικά άγονα τμήματα του σχετικού διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περιόδου 2021-2022 (διακήρυξη 07/2020), κατόπιν της σχετικής σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(αρ.αποφ. Δ10/21) και της απόφασης για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2Α του Ν.4412/16).
Ημ/νια: 07/05/2021 13:55:21
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΞ16ΟΡ1Υ-Χ4Δ
Source

Θέμα: 172-2021 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) διενέργειας διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου», β) καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) των εγγράφων της σύμβασης (της από 26-03-2021 τεχνικής έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου» και ενδεικτικό προϋπολογισμό 48.980,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δ) καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και ε) επιλογής του κριτηρίου ανάθεσης της σύμβασης.
Ημ/νια: 07/05/2021 12:59:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΣ9ΩΗΖ-Α5Τ
Source

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-235 για :Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τα οχήματα, τα μηχανήματα & τα Δ. Σφαγεία του Δήμου, μηνός Μαρτίου 2021, Συνοπτικός Διαγωνισμός, Σύμβαση 3771/9-7-2020 (20SYMV006995699)
Ημ/νια: 07/05/2021 12:44:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΖ1Ω1Σ-Χ9Ζ
Source

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/05/2021 13:21:12
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ)
ΑΔΑ: 6ΟΨ74690Ω8-ΟΚΜ
Source

Θέμα: Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. για το έτος 2021, για την κατακύρωση αναδόχου για το τμήμα 4 της διακήρυξης.
Ημ/νια: 07/05/2021 10:40:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥ39ΩΗΡ-3ΡΛ
Source

Θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων
Ημ/νια: 07/05/2021 10:45:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΧΤΩ6Ι-00Χ
Source

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 103/2021 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 15/2021 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΤΗΛ και προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών»
Ημ/νια: 07/05/2021 09:52:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 62ΓΝΩΛ1-Η5Ζ
Source

Θέμα: Η με αριθμ.166/2021 Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικό με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% (κατ΄εφαρμογή παρέκκλισης αρ.6 παρ.10 ν. 4412/16)» της με αριθμ. 8418/17-02-2021 διακήρυξης.
Ημ/νια: 06/05/2021 15:37:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ5ΡΩΛΙ-Κ32
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar