Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων κατασκευαστών λογισμικού Εισροών – Εκροών

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Προθεσμία ενός μήνα, μέχρι τις 10 Ιουνίου 2021 έχουν οι εταιρείες κατασκευής λογισμικών συστημάτων για πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης (δεν αφορά πρατήρια ή εγκαταστάστες), για να υποβάλλουν στην ΑΔΔΕ υπεύθυνες δηλώσεις των κατασκευαστών λογισμικού εισροών – εκροών.
Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) KYA, όπως τροπ. με την παρ. 13 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ. 79789/31.12.2014 KYA (ΦΕΚ 3678/Β/2014) και ισχύει, ως κατασκευαστές λογισμικού συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, είναι υποχρεωμένοι στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Λογισμικού προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τόσο για την αρχική, όσο και για κάθε νέα έκδοση λογισμικού.
Στην Υπεύθυνη Δήλωση Λογισμικού προβλέπεται να δηλώνεται ότι το λογισμικό πληροί απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, να γνωστοποιούνται τα στοιχεία ταυτοποίησής του και να περιγράφονται οι μεταβολές από την προηγούμενη έκδοση αυτού.
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλλεί μέχρι 10 Ιουνίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση date.1.fuel@aade.gr, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Λογισμικού θα υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, είτε ψηφιακά, είτε με φυσική υπογραφή του θεωρημένη οπωσδήποτε για το γνήσιο αυτής, από αρμόδια αρχή και με τη σφραγίδα της εταιρείας.

Το σχέδιο ελέγχων της εφορίας για το 2021

Περισσότεροι από 155.000 ελέγχους, έρευνες και διασταυρώσεις έχει προγραμματίσει για φέτος η ΑΑΔΕ ενεργοποιώντας νέα ηλεκτρονικά όπλα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Φέτος θα χρησιμοποιηθούν νέα εργαλεία ενώ καθιερώνονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι οφειλέτες θα ενημερώνονται αυτόματα για την τήρηση των ρυθμίσεων τους ενώ για την διευκόλυνση των φορολογούμενων στην πληρωμή φόρων σύντομα θα γίνονται αποδεκτές και οι κάρτες εξωτερικού. Το πρώτο δείγμα των επιχειρησιακών σχεδιασμών για το 2021, περιλαμβάνεται στην έκθεση απολογισμού πεπραγμένων της ΑΑΔΕ για το 2020 την οποία παρέδωσε χθες  ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στον πρόεδρο της Βουλής.

Όπως τονίζει στο σχέδιο ο Διοικητής της ΑΑΔΕ “η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, στη διαχείριση κρίσεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων εργασίας, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία προτάσσουμε στόχους και έργα για το 2021. Αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που αναδύονται, για ανασύνταξη των δυνάμεών μας, ώστε να ανταπεξέλθουμε επιτυχώς στις διαμορφούμενες ανάγκες, να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε έκτακτες καταστάσεις και συστηματικά να επαναπροσδιορίζουμε το έργο μας και να επαναξιολογούμε τα αποτελέσματά μας, σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χάρτη. Με γνώμονα τους στρατηγικούς στόχους της Αρχής, δίνουμε προτεραιότητα στην ενίσχυση της φορολογικής υπευθυνότητας πολιτών και επιχειρήσεων και στη διαρκή αναβάθμιση της αποτελεσματικότητάς μας, για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της Αρχής”

Ειδικότερα, το  Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ έτους 2021 περιλαμβάνει:

-Ολοκλήρωση τουλάχιστον 23.000 φορολογικών ελέγχων από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

-Συνολική βεβαίωση από διενεργηθέντες ελέγχους και διασταυρώσεις εντός του έτους 2021 ύψους 1,3 δισ. €, εξαιρουμένων των αυτοτελών φορολογικών προστίμων.

– Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 800 υποθέσεων ερευνών.

– Έκδοση 15.000 πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Ø

-Διενέργεια διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

– Διενέργεια 46.720 μερικών επιτόπιων ελέγχων από ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ.

– Ολοκλήρωση Λειτουργίας myDATA · Υποστήριξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης · Διασύνδεση Ταμειακών με ΑΑΔΕ

– Διενέργεια τουλάχιστον 44.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και 22.000 ελέγχων δίωξης από τις ΚΟΕ.

 Διενέργεια 12.400 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

– Διενέργεια τουλάχιστον 9.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

– Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 49,685 δισ. €.

– Εισπράξεις τουλάχιστον 2,1 δισ. € έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης.

-Υλοποίηση Αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων.

– Προσαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ, TΑXIS, TAXIΣNET, ICISNET, ELENXIS και διασύνδεση με το νέο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών (EISPRAXIS).

Προστασία δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος

– Διενέργεια 400 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων

– Εργαστηριακός έλεγχος τουλάχιστον 24.000 δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, νερών (εκτός αυτών του προγράμματος ΕΣΠΑ), ενεργειακών προϊόντων, πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και περιβαλλοντικών δειγμάτων, με σκοπό τον έλεγχο

της συμμόρφωσής τους προς την ισχύουσα νομοθεσία.

– Έλεγχος Ποιότητας Επιφανειακών υδάτων της χώρας (ποτάμια, λίμνες, παράκτια ύδατα).

capital.gr

Νέα παράταση για την πλατφόρμα myDATA

Με κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, παρατείνεται η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα. Τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2021.

Διαδικασία και τρόπος υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου…

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ’ του Ν.4172/2013, όπως ισχύει».

Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο με την σχετική απόφαση ΑΑΔΕ

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-11/a1258fek.pdf

“Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής -πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων”.

Δηλώσεις επαγγελματικών λογαριασμών στην ΑΑΔΕ | diorismos.gr

 Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής -πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

Η  Απόφαση είναι διαθέσιμη σε μορφή ΦΕΚ

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/a1179_2020fek.pdf

09:20 “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 “.

Α.Α.Δ.Ε.: Συνάντηση Διοικητή ΑΑΔΕ με Συνήγορο του Πολίτη | Forin.gr
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104 ) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους.
Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 14 «Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων» του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους.
Η Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη  ΕΔΩ,

07:15 «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”.

Επιταχύνονται από την ΑΑΔΕ οι διαδικασίες για μείωση της ...

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο Μόνο

Τροποποιούμε την ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Οι δηλώσεις της παρούσας, συμπληρώνονται και υποβάλλονται εις απλούν, από το φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του με την επίδειξη του, κατά περίπτωση, στοιχείου ταυτότητας στον υπάλληλο του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. ή αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπάλληλο του Τμήματος ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive της 3 Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), εφόσον ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, επιλέξει την εγγραφή ή και έναρξη στο φορολογικό Μητρώο με τη διαδικασία αυτή.

Ο φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο που επιλέγει την υπηρεσία myAADElive για να λάβει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή να προβεί σε Έναρξη Εργασιών, επικοινωνεί με τη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν ραντεβού μέσω βιντεοκλήσης . Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.».

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη  ΕΔΩ,

 https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/a1188_2020.pdf

09:55 “Ελεγχος και ηλεκτρονική διόρθωση ΑΜΔΙΚΑ”.

Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ ...
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Αθήνα , 20/05/2020 – 08:57
   Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΥΠΟΔ Ε 1054624 ΕΞ 2020

Αφορά όλα τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας ότι η Υπηρεσία μας υλοποίησε διαδικασία ελέγχου και ηλεκτρονικής διόρθωσης του Αριθμού Μητρώου Διανομέα Καυσίμων (ΑΜΔΙΚΑ) που αντιστοιχεί σε κάθε ΦΗΜ (Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό) που έχουν στην κατοχή τους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. ( www . aade . gr ), επιλέγοντας από την Κεντρική σελίδα / Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις / Φορολογικές υπηρεσίες / Βιβλία – Στοιχεία / Ταμειακές μηχανές / Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ (απευθείας link : https :// www 1. aade . gr / tameiakes / ). Μετά τη σύνδεσή τους στο σύστημα, θα πρέπει να μπουν στο μενού των Ρυθμίσεων και συγκεκριμένα στην επιλογή «ΕΑΦΔΣΣ – Ταμειακές – Διόρθωση ΑΜΔΙΚΑ – AES KEY – Εταιρεία συντήρησης» και να ελέγξουν ότι για ΚΑΘΕ ΦΗΜ που έχουν στην κατοχή τους αναγράφεται δίπλα το σωστό ΑΜΔΙΚΑ.
Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση, θα πρέπει να κλικάρουν το συγκεκριμένο πεδίο και επιλέγοντας από το menu την «Διόρθωση ΑΜΔΙΚΑ» να εισάγουν το σωστό ΑΜΔΙΚΑ που αντιστοιχεί στον ΦΗΜ. Υπενθυμίζουμε ότι, ο ΑΜΔΙΚΑ είναι ένας αριθμός με 13 ψηφία, με τα 9 πρώτα να αντιστοιχούν στον ΑΦΜ της επιχείρησης και είναι αυτός που έχει αποδοθεί στο πρατήριο από το Πληροφοριακό Σύστημα εισροών – εκροών. Αν η εισαγόμενη διόρθωση δεν ακολουθεί την παραπάνω συνθήκη, το σύστημα την απορρίπτει αυτόματα.
Παρακαλούμε η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 30/6/2020. Σημειώνουμε ότι η διαδικασία ενημέρωσης του ΑΜΔΙΚΑ απαιτείται ΚΑΙ σε κάθε περίπτωση μεταβολής, όπως η αλλαγή τόπου εγκατάστασης του ΦΗΜ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Η

Ενέργειες σχετικές με το αίτημα παράτασης της περιόδου ισχύος των χειμερινών προδιαγραφών βενζινών

“Ενέργειες σχετικές με το αίτημα παράτασης της περιόδου ισχύος των χειμερινών προδιαγραφών βενζινών

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%98%CE%9A46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A8%CE%9D8?inline=true

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar