Skip to main content

Υποχρέωση ορισμού Σύμβουλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)

Ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΠΟΠΕΚ, Παναγιώτης Καρανάσιος, ενημερώνει για την υποχρέωση ορισμού Σύμβουλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Σύμφωνα με το χωρίο 1.8.3.1 της Κ.Υ.Α. Γ5/145078/2021 (Β΄ 3202) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής» (ΑΔΑ: ΨΞΣ0465ΧΘΞ-ΙΤ6), ADR 2021, κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν την αποστολή ή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς ή τις σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης, πλήρωσης ή εκφόρτωσης, πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους συμβούλους ασφαλούς μεταφοράς για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι σε κάθε πρατήριο καυσίμων που διαθέτει βυτιοφόρο όχημα και μεταφέρει καύσιμα, απαιτείται η συμβολή του ΣΑΜΕΕ, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τη μεταφερόμενη ποσότητα.
Ακόμα και στις ποσότητες που εκπίπτουν των διαδικασιών ADR (π.χ. 1000 lt για πετρέλαιο), ο ΣΑΜΕΕ οφείλει να πιστοποιήσει την απαλλαγή, την εκπαίδευση του προσωπικού και τις λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.
Σε πρατήρια που δεν μεταφέρουν καύσιμα, εκτίμησή μας, με βάση την ευρωπαϊκή πρακτική, είναι ότι δεν απαιτείται ορισμός ΣΑΜΕΕ.
Σε πρατήρια όμως που διαθέτουν αντλητικό συγκρότημα για πλήρωση βυτιοφόρων χωρητικότητας άνω των 1000 lt πετρελαίου, τότε απαιτείται η συμβολή του ΣΑΜΕΕ, ακόμα και αν τα πρατήρια αυτά δεν διαθέτουν δικό τους βυτιοφόρο για μεταφορά καυσίμων.
Εν γένει, θεωρούμε πως η διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει τις αρμοδιότητες του ΣΑΜΕΕ στα πρατήρια και θα διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών τους είναι απαραίτητη. Η συμβολή του ΣΑΜΕΕ στα πρατήρια θα διαμορφώνεται ανάλογα με τη δυναμικότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε πρατηρίου.
Ενημερωτικά σημειώνουμε ότι ΣΑΜΕΕ απαιτείται και για την αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων (π.χ. αποθήκες), ακόμα και αν η συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση των εμπορευμάτων γίνεται από διαφορετική εταιρεία.

Ποιος μπορεί να αναλάβει καθήκοντα ΣΑΜΕΕ

Βασική προϋπόθεση για την ανάληψη καθηκόντων ΣΑΜΕΕ αποτελεί η πιστοποίηση του ενδιαφερόμενου από έναν εγκεκριμένο Φορέα Εξέτασης Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων βάσει της υπ. αριθμ. 62367/7779/7-2-2017 Υ.Α. και το ΦΕΚ 1156/Β/4-4-2017.
Η πιστοποίηση αυτή για να χορηγηθεί απαιτεί:

 1. Ο ενδιαφερόμενος να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) οποιασδήποτε ειδικότητας.
 2. Την παρακολούθηση Σεμιναρίου Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR/RID,
 3. Την επιτυχή συμμετοχή του στις αντίστοιχες εξετάσεις, που πραγματοποιούνται από διαπιστευμένους αρμόδιους φορείς.
  Σε συνέχεια των παραπάνω ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει την πιστοποίησή του ως ΣΑΜΕΕ, διάρκειας 5 ετών.
  Με την πάροδο της πενταετίας ο ΣΑΜΕΕ, αν επιθυμεί να ανανεώσει την πιστοποίηση του, επαναλαμβάνει την διαδικασία των εξετάσεων.

Διαδικασία Ορισμού ΣΑΜΕΕ

Η διαδικασία για τον ορισμό του ΣΑΜΕΕ απαιτεί την γνωστοποίηση ανάληψης των εν λόγω καθηκόντων, μέσω οριζόμενου από την νομοθεσία εντύπου (εγκύκλιος Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με αρ. πρ. 84380/ 21-3-2022), στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Ο ΣΑΜΕΕ μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διαθέτει την σχετική πιστοποίηση (εργοδότης, εργαζόμενος, εξωτερικός συνεργάτης).

Ο ΣΑΜΕΕ δεν έχει χρονικό και γεωγραφικό περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οφείλει να τεκμηριώνει τις επισκέψεις του.

petrelaio

Τα νέα σήματα καυσίμων για αντλίες και ακροφύσια

Οι αλλαγές στην επισήμανση των αντλιών και των αυτοκινήτων επιβάλλονται προκειμένου οι καταναλωτές στην Ευρώπη να επιλέξουν το κατάλληλο καύσιμο για το αυτοκίνητό τους, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν πληθύνει τα προϊόντα που διατίθενται μέσω των πρατηρίων με την προσθήκη του βιοντήζελ, της βιοαιθανόλης που αναμένεται σύντομα να διατεθεί και στην ελληνική αγορά, των LPG, CNG κλπ.

Οι σημάνσεις τοποθετούνται στα αυτοκίνητα, κοντά στην τάπα του ρεζερβουάρ και στα πρατήρια στο ακροφύσιο και στο σώμα της αντλίας καυσίμου ώστε ο καταναλωτής να συγκρίνει τα σήματα και να είναι βέβαιος ότι επιλέγει σωστό καύσιμο για τον κινητήρα του.

Πρακτικά τα νέα σήματα ενημερώνουν τον καταναλωτή για το είδος του καυσίμου που διαθέτει η αντλία (βενζίνη, ντήζελ. υγραέριο κλπ,) και το ποσοστό περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα.

Ημερομηνία εφαρμογής της διάταξης σε όλη την Ευρώπη ήταν η 12η Οκτωβρίου 2018. Ως συνήθως η προθεσμία στη χώρα μας παρήλθε άπρακτη παρά το γεγονός ότι η Π.Ο.Π.Ε.Κ είχε επισημάνει στα συναρμόδια Υπουργεία ήδη από πέρυσι (5/11/2018) εγγράφως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινοτική νομοθεσία και είχε ζητήσει την συνδρομή τους προκειμένου να αναλάβει την εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών αλλά και των πρατηριούχων και την τοποθέτηση των σχετικών σημάτων στα σημεία που προβλέπονται.

Σύμφωνα με το πρότυπο CEN EN16942 που έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ τα σήματα ανά τύπο καυσίμου είναι:

 • ΈΝΑΣ ΚΎΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΝΖΊΝΗ. Οι πληροφορίες εντός του σχήματος για την περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμο στη βενζίνη ορίζεται ως “Exx”. Η ένδειξη “E” σημαίνει ‘αιθανόλη’ και η ένδειξη “xx” αφορά το μέγιστο ποσό αιθανόλης που είναι κατάλληλο για χρήση από το όχημα και είναι αντίστοιχα διαθέσιμη στην αντλία καυσίμου. Για παράδειγμα το “E5” σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να χρησιμοποιήσει βενζίνη με περιεκτικότητα σε αιθανόλη έως 5% και το “E10” σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να χρησιμοποιήσει βενζίνη με περιεκτικότητα σε αιθανόλη έως 10%. Το “E” για την “αιθανόλη” είναι μια συντομογραφία που δείχνει ότι η βενζίνη μπορεί να περιέχει αιθανόλη και /ή άλλα οξυγονούχα πρόσθετα σε ένα μέγιστο βαθμό.
 • ΈΝΑ ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ. Οι πληροφορίες εντός του σχήματος για την περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμο στο πετρέλαιο ορίζεται ως “Bxx”. Η ένδειξη “B” σημαίνει βιοντίζελ και η ένδειξη ‘xx’ αφορά το μέγιστο ποσό βιοντίζελ που είναι κατάλληλο για χρήση από το όχημα και είναι αντίστοιχα διαθέσιμο στην αντλία καυσίμου. Για παράδειγμα, το “B7” σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να χρησιμοποιεί πετρέλαιο με περιεκτικότητα σε βιοντίζελ έως 7% και το “B10” σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να χρησιμοποιήσει πετρέλαιο με περιεκτικότητα σε βιοντίζελ έως 10%. Το “B” για το “βιοντίζελ” είναι μια συντομογραφία που δείχνει ότι το πετρέλαιο μπορεί να περιέχει βιοντίζελ στη μορφή μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME) ως το μέγιστο ποσοστό που εμφανίζεται στη σχετική σήμανση.
 • ΈΝΑ ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ “XTL”, που είναι τύπος παραφινικού πετρελαίου που προέρχεται από ανανεώσιμες ή ορυκτές πρώτες ύλες, από τις οποίες παράγεται πετρέλαιο, μέσω μιας διαδικασίας σύνθεσης ή υδρογονοκατεργασίας που έχει σχεδόν παρόμοια σύνθεση με το παραδοσιακό ορυκτό καύσιμο (πετρέλαιο). Το εφαρμοζόμενο πρότυπο CEN για το XTL είναι EN15940. Εδώ, το “XTL” σημαίνει παραφινικό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται ως καθαρό καύσιμο. Το πρότυπο EN15940 επιτρέπει την ενσωμάτωση μεθυλεστέρων λιπαρων οξέων (FAME) με περιεκτικότητα έως 7%, στο παραφινικό πετρέλαιο.
 • ΈΝΑ ΔΙΑΜΆΝΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΈΡΙΑ ΚΑΎΣΙΜΑ. Οι πληροφορίες εντός του σχήματος θα υποδηλώνουν αν το αυτοκίνητο μπορεί να ανεφοδιαστεί με υδρογόνο (“H2”), συμπιεσμένο φυσικό αέριο (“CNG”), υγροποιημένο φυσικό αέριο (“LNG”) ή υγραέριο (“LPG”).
petrelaio venzini2 aeria kafsima3

   

Στη χώρα μας οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 4439/2016, άρθρο 7 και την Υπουργική Απόφαση Aριθμ. 91354/2017 άρθρο 94 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) – (ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017), η οποία ωστόσο θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να προσαρμοστεί στις επιταγές της Οδηγίας.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει μάλιστα πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ για μη σωστή αναγραφή των ενδείξεων και 2.000 ευρώ για έλλειψη ενδείξεων, και στις δύο περιπτώσεις ανά είδος πωλούμενου καυσίμου.

Είναι προφανές ότι κάθε σκέψη για επιβολή προστίμων στα πρατήρια είναι απαράδεκτη από τη στιγμή που δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη στη νομοθεσία το ίδιο το κράτος.

Η ΠΟΠΕΚ παραμένει στη διάθεση των συναρμόδιων υπηρεσιών, των πρατηριούχων και των καταναλωτών για διευκρινίσεις και συνδρομή στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Συνημμένα μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε:

 1. Το νόμο 4439/2016.
 2. Την υπουργική απόφαση 91354/2017 ΔΙΕΠΠΥ.
 3. Το έγγραφο του ΕΛΟΤ που επισημαίνει τις αναγκαίες αλλαγές στην Υπουργική Απόφαση προκειμένου να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Οδηγίας.
 4. Ενημερωτικά φυλλάδια από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων και των διϋλιστηρίων καυσίμων για τους καταναλωτές και τους πρατηριούχους.
 5. Το σχετικό δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων

https://www.acea.be/press-releases/article/fuel-labelling-information-to-help-consumers-and-operators-choose-right-fue

-Το πρόσφατο έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ενημερώνονται οι γενικές διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας για τις αλλαγές στη νομοθεσία.

 

Αρχεία PDF:

Νόμος    –    Φυλλάδιο Καταναλωτές   –  ΕΛΟΤ  –   Υπουργική Απόφαση  –  Φυλλάδιο Πρατηριούχοι

 

 

error: Content is protected !!