ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Ομοσπονδίας για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης στο σύνολο των ανακοινώσεων προμήθειας καυσίμων του ελληνικού Δημοσίου, στους διαγωνισμούς και στα πρακτικά των Επιτροπών

Προμήθειες καυσίμων

Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement

Θέμα: Λήψη απόφασης για:α) την έγκριση της υπ’ αρ.62/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης για την αγορά και την συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING) , β) την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).
Ημ/νια: 30/11/2021 08:26:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 666ΣΩΚΡ-ΩΘΚ
Source

Θέμα: ΧΕΠ 737,738,766,767/2021
ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 2Ης Επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών του1ου ΚΕΠ του Δήμου Βριλησσίων, ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, στο φ. 1232 της εφημερίδας ΧΤΥΠΟΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ
Ημ/νια: 29/11/2021 16:03:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΑΔΑ: 92Χ7Ω9Ρ-Β1Κ
Source

Θέμα: ΧΕΠ 769/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ. 12284 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Κ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ ΤΟΥ ΣΤΟ φ.6983 της εφημερίδας ΑΜΑΡΥΣΙΑ
Ημ/νια: 29/11/2021 15:58:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΝΞΩ9Ρ-5Κ6
Source

Θέμα: Έγκριση καθορισμού των όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπών: α. Διενέργειας, αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών και β. Παρακολούθησης και Παραλαβής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » με κωδικό ΟΠΣ: 5038180.
Ημ/νια: 29/11/2021 14:53:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΒΘΩ65-ΡΙΥ
Source

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας-τεχνικών προδιαγραφών- διενέργειας Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (τακτικού) για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, προϋπολογισμού δαπάνης 156.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμης διαμορφούμενης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσής τους, χρονικής διάρκειας ενός έτους.
Ημ/νια: 29/11/2021 15:20:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ‘ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ’
ΑΔΑ: ΨΚΟΣ4690ΒΔ-ΞΟΟ
Source

Θέμα: Αριθμός Απόφασης : 543/2021 – “Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης – πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου και των Σχολικών Επιτροπών Εκπαίδευσης”.
Ημ/νια: 29/11/2021 13:36:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΠΙΩΚΧ-Κ3Ν
Source

Θέμα: Απόφαση 365/2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών – αποσφράγισης, του με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 142953 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των νομικών του προσώπων».
Ημ/νια: 29/11/2021 14:08:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Ι4ΩΞΓ-ΨΚ9
Source

Θέμα: Δαπάνες δημοσιεύσεων, α) άγονου διαγωνισμού καυσίμων – λιπαντικών έτους 2019 και β) άγονου διαγωνισμού καυσίμων – λιπαντικών έτους 2021
Ημ/νια: 29/11/2021 07:36:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΞΝΩΞ4-ΦΜΟ
Source

Θέμα: «Διαταγή συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού- Ενστάσεων»
Ημ/νια: 27/11/2021 09:46:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 63Π546ΜΤΛΒ-ΤΓΣ
Source

Θέμα: Έγκριση διενέργειας της μίσθωσης μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 102.920,00 € με ΦΠΑ 24%, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού
Ημ/νια: 26/11/2021 14:00:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Τ1ΘΩΚΙ-ΗΣΤ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar