ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Ομοσπονδίας για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης στο σύνολο των ανακοινώσεων προμήθειας καυσίμων του ελληνικού Δημοσίου, στους διαγωνισμούς και στα πρακτικά των Επιτροπών

Προμήθειες καυσίμων

Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement

Θέμα: Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικής προσφοράς της επιτροπής για το τμήμα 2 ( προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 8m3 ) με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 124029 του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων & ειδικότερα ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 & ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου ( περιστρεφόμενου τυμπάνου ) χωρητικότητας 8m3
Ημ/νια: 26/11/2021 12:44:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω075ΩΚΒ-ΖΣΖ
Source

Θέμα: Κατακύρωση διαγωνισμού ΤΔ-167/20 με αντικείμενο την προμήθεια
καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και ̟πετρελαίου κίνησης) και
την παροχή υπηρεσιών ̟πλυσίματος για την κάλυψη των αναγκών των
υ̟πηρεσιακών οχημάτων της ΣΤΑΣΥ.
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) Τεύχος Διαγωνισμού ΤΔ-167/20 (MR-481558)
Ημ/νια: 26/11/2021 12:09:58
Φορέας: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)
ΑΔΑ: 6Ε1ΨΟΡΛΟ-ΣΓΧ
Source

Θέμα: Καθορισμός όρων για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως Μάϊο 2022
Ημ/νια: 26/11/2021 10:50:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΠΤΩΕΗ-ΔΧ6
Source

Θέμα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 72/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: «ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ», CPV: «33141620-2» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.
Ημ/νια: 26/11/2021 09:04:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΧ646907Θ-3ΡΠ
Source

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-715 για :Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τα οχήματα, τα μηχανήματα & τα Δ. Σφαγεία του Δήμου,για τον μήνα Οκτώβριο 2021,Συνοπτικός Διαγωνισμός, σχετική Σύμβαση 4493/11-8-2021 (21SYMV009059616)
Ημ/νια: 26/11/2021 08:53:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΕΘΩ1Σ-ΒΞΦ
Source

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’αριθμ 25921/05-11-2021 εισήγηση του γραφείου προμηθειών αναφορικά με τα υπ’αριθ.25747/04-11-2021 και 25824/05-11-2021 πρακτικά α) Αποσφράγισης/Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών και Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών και β) Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια της υπ’αριθ.18040/06-08-2021 Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (με αριθμό συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ:136251) για την προμήθεια «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας και αναλυτικά: Τμήμα 1. «Πετρέλαιο θέρμανσης» CPV 09135100-5, Τμήμα 2. «Πετρέλαιο κίνησης» CPV 09134100-8 και Τμήμα 3. «Βενζίνη Αμόλυβδη» CPV 09132100-4, συνολικού προϋπολογισμού 646.950,780 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24% για ένα (1) έτος.
Ημ/νια: 26/11/2021 09:40:38
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΩ846907Ε-ΣΝΤ
Source

Θέμα: Α) Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/11-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης και Καυσίμων Κίνησης (Αμόλυβδη Βενζίνη) για την κάλυψη αναγκών των δομών και οχημάτων αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κ. Μακεδονίας και αφορά σύμβαση ετών 2022-2023».
Β) Αποδοχή των προσφορών σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό μετά τον έλεγκο και την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
Γ) Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού, μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
Ημ/νια: 26/11/2021 08:43:06
Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔ3Ζ46ΜΑΠΣ-0ΞΥ
Source

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 278/2021
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού Ι του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών και αλλαγή λιπαντικών του Δήμου Φιλιατών και των Ν.Π.Δ.Δ. του για το έτος 2022» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».
Ημ/νια: 26/11/2021 07:50:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΗΨΩΗΦ-ΗΙΘ
Source

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 370.963,79€ – Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 για άγονο τμήμα.
Ημ/νια: 26/11/2021 08:45:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΔΑ: 6176ΩΚ9-ΞΣ2
Source

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)
Ημ/νια: 24/11/2021 13:45:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Ρ2ΩΚΩ-0ΩΑ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar