Εξειδίκευση των παραβάσεων στο σύστημα εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3818/Β/2022 η απόφαση Α.1096/2022 της ΑΑΔΕ για την εξειδίκευση των παραβάσεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων και καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων.

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας είναι:

α) η εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Επικρατείας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., και

β) ο καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, εντός των ορίων της περ. α. της παρ. 2 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως:

 1. Σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών: Το σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών που εγκαθίσταται στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Επικρατείας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
 2. Φορέας της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης φορολογικής αποθήκης: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης ενεργειακών προϊόντων, η οποία έχει λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
 3. Διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
 4. Εγκαταστάτης συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού, της διασύνδεσης των επί μέρους εξαρτημάτων αυτού μεταξύ τους, της θέσης και παράδοσης σε λειτουργία, της εγκατάστασης του λογισμικού ελέγχου εισροών – εκροών και του ελέγχου του όλου συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης. Εγκαταστάτης δύναται να είναι και ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

Άρθρο 3
Εξειδίκευση παραβάσεων – κυρώσεων

 1. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
 2. Σε περίπτωση προμήθειας ή εγκατάστασης μετρητικών συστημάτων και του συνοδευτικού εξοπλισμού τους, τα οποία προορίζονται για εφαρμογές του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών και συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001, διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών υποχρεούται να αντικαταστήσει τον μη νόμιμο εξοπλισμό με δικές του δαπάνες, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμμόρφωση του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

 1. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης, τροποποίησης ή αλλοίωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, σε μέρη ή σε παραγόμενα στοιχεία, του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών που φυλάσσονται στον χώρο της εγκατάστασης ή/και αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001, πρόστιμο ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή τρίτου στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν, αυτοτελώς, το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο.
 2. Σε περίπτωση παράδοσης, προμήθειας, εφοδιασμού, πώλησης, αποθήκευσης ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, μέσω δεξαμενών, αγωγών, αντλιών ή μετρητών, που δεν συνδέονται με το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001, πρόστιμο ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή τρίτου στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν, αυτοτελώς, το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο.
 3. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών επιβάλλεται πρόστιμο, ανά κατηγορία παράβασης ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση που κάθε επί μέρους στοιχείο του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών (μηχανισμοί μέτρησης στάθμης, μετρητές εκροής, όργανα ζύγισης, αισθητήρες, τροφοδοτικά κάρτες επικοινωνίας κ.λπ.) δεν πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών προτύπων και συστάσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α.1230/2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα από πλευράς του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο.

Ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης υποχρεούται να αντικαταστήσει το/τα επιμέρους στοιχείο/στοιχεία του συστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, με δικές του δαπάνες, εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.

Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμμόρφωση του φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

β) Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι απαιτήσεις, αναφορικά με την κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα από πλευράς του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο.

Ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης υποχρεούται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, με δικές του δαπάνες εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.

Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμμόρφωση του φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

γ) Σε περίπτωση μη τήρησης στο χώρο της εγκατάστασης του δελτίου σφράγισης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1230/2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

δ) Σε περίπτωση που δεν τηρείται στον χώρο της εγκατάστασης, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

ε) Σε περίπτωση μη τήρησης στον χώρο της εγκατάστασης, αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης του συστήματος παρακολούθησης εισροών -εκροών, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

στ) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κλήσης του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών -εκροών από τον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης λόγω δυσλειτουργίας/βλάβης του συστήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, ενώ η παράδοση/παραλαβή του καυσίμου συνεχίζει να διενεργείται, χωρίς έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά ημέρα καθυστέρησης, με μέγιστο το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

ζ) Σε περίπτωση μη φύλαξης στον χώρο της εγκατάστασης, των δελτίων τεχνικών επεμβάσεων από τον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά δελτίο.

η) Σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής αποστολής των δεδομένων του άρθρου 10 της υπό στοιχεία Α.1230/2021 κοινής υπουργικής απόφασης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10 της ίδιας απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά ημέρα, με μέγιστο το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

θ) Σε περίπτωση μη ορθής καταχώρισης των δεδομένων που εισάγονται χειροκίνητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού χίλια (1.000) ευρώ, ανά δελτίο, με μέγιστο το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

ι) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης έκδοσης των δελτίων του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού χίλια (1.000) ευρώ, ανά δελτίο, με μέγιστο το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

ια) Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπόμενης απόκλισης της περ. 6.10.2 της παρ. 6 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού χίλια (1.000) ευρώ, ανά δελτίο, με μέγιστο το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 4
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής διοικητικών προστίμων – διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων

 1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων και την επιβολή των προστίμων της παρούσας είναι τα τελωνεία ελέγχου των ανωτέρω αποθηκών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αντίστοιχα. Αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης είναι οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Επίσης, αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο είναι και οι τελωνειακές ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
 2. Αν κρίνεται αναγκαίο, ζητείται η συνδρομή των λοιπών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται στην ως άνω υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 5/2022.
 3. Για την επιβολή των διοικητικών προστίμων της παρούσας, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές της παρ. 1 εκδίδουν καταλογιστική πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 152 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
 4. Τα ποσά των προστίμων της παρούσας αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από τις Τελωνειακές Αρχές, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

 1. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της παρ. 2.
 2. Οι παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews REPSOL Revoil RMM Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies Urals WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ ΡΕΒΟΙΛ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!