Συντάκτης: I

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 559/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρακτικού Νο18 της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής που υποβλήθηκαν για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 80.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών)»

Θέμα: Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 559/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρακτικού Νο18 της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής που υποβλήθηκαν για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 80.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών)»
Ημ/νια: 18/05/2021 18:11:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Η17Λ6-ΖΕΝ
Source

«Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών – Απαιτήσεων Εργασιών Καθαρισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Επιτελείου της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, εντός του στρατοπέδου Αμυγδαλέζας, επί της Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές Αττικής, της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη 6 – Πανόραμα Βέροιας) και του Τμήματος Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης (38ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου – Καλύβια Θορικού Ανατ. Αττικής), στο πλαίσιο του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οικονομικών ετών 2022 και 2023 [(1+1 έτος) προαίρεση]».

Θέμα: «Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών – Απαιτήσεων Εργασιών Καθαρισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Επιτελείου της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, εντός του στρατοπέδου Αμυγδαλέζας, επί της Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές Αττικής, της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη 6 – Πανόραμα Βέροιας) και του Τμήματος Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης (38ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου – Καλύβια Θορικού Ανατ. Αττικής), στο πλαίσιο του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οικονομικών ετών 2022 και 2023 [(1+1 έτος) προαίρεση]».
Ημ/νια: 18/05/2021 16:37:58
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΡΘΩ46ΜΤΛΒ-ΣΓ5
Source

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.20/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Θέμα: ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.20/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Ημ/νια: 18/05/2021 15:12:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω54Θ46907Θ-ΨΨΡ
Source

Έγκριση του πρακτικού με αριθ.πρωτ. 4398/12-05-2021 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για προμήθειες και εργασίες για το έτος 2021 του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2021 & 2022»

Θέμα: Έγκριση του πρακτικού με αριθ.πρωτ. 4398/12-05-2021 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για προμήθειες και εργασίες για το έτος 2021 του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2021 & 2022»
Ημ/νια: 18/05/2021 12:26:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΝΗΩ95-ΑΤΑ
Source

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Θέμα: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων
Ημ/νια: 18/05/2021 12:58:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 634ΝΟΕΜΣ-ΚΙ9
Source

Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμού “Προμήθεια Καυσίμων” και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη

Θέμα: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμού “Προμήθεια
Καυσίμων” και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
Ημ/νια: 18/05/2021 13:20:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)
ΑΔΑ: Ψ928ΟΕ9Θ-ΗΜΜ
Source

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Ημ/νια: 18/05/2021 10:39:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΗΛΩΗ5-ΔΧΚ
Source

Δημοσίευση διακύρηξης ανοικτού διαγωνισμού καυσίμων στις εφημερίδες (Ν..ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ,ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ)

Θέμα: Δημοσίευση διακύρηξης ανοικτού διαγωνισμού καυσίμων στις εφημερίδες (Ν..ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ,ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ)
Ημ/νια: 18/05/2021 09:37:47
Φορέας: ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΑΔΑ: ΩΞ3ΦΟΕ7Χ-ΑΜ6
Source

Τρίτη, 18 ΜαΪου 2021


Τρίτη, 18 ΜαΪου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.184,721
UNLEADED 100 BIO 1.249,259
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 939,187
HEATING GASOIL 832,261
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 872,774
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 489,248
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 549,548
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,909
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 526,209
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 442,222
Fuel Oil No 380 1%S 433,720
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 491,540
KERO SPECIAL 496,520
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 344,310
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 360,070
ΒΕΘ 50/70 347,630

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

..

Με κάθε επιφύλαξη, την Τετάρτη 19/5/2021, περιμένουμε ΜΕΙΩΣΗ τιμών διυλιστηρίου στις βενζίνες και στο πετρέλαιο κίνησης, ΜΕΙΩΣΗ και στα υγραέρια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar