Συντάκτης: I

Έγκριση ή μη των πρακτικών Νο1 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» και Νο2 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Επιτροπής Διαγωνισμού προμηθειών για τον διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝOY ΑΝΑΔΟΧOY

Θέμα: Έγκριση ή μη των πρακτικών Νο1 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» και Νο2 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Επιτροπής Διαγωνισμού προμηθειών για τον διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝOY ΑΝΑΔΟΧOY
Ημ/νια: 26/10/2021 14:33:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΔΑ: 9ΔΨ5ΩΨΣ-9Λ2
Source

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτού Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια περίπου πενήντα χιλιάδων (50.000) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη χειμερινή περίοδο 2021– 2022.

Θέμα: Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτού Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια περίπου πενήντα χιλιάδων (50.000) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη χειμερινή περίοδο 2021– 2022.
Ημ/νια: 26/10/2021 14:33:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΘΘ46ΜΤΛΡ-9ΡΓ
Source

Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού της « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

Θέμα: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού της « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
Ημ/νια: 26/10/2021 13:05:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ3ΗΩ1Γ-ΕΗΕ
Source

ΧΕΠ 1227/Α/2021:20η ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Θέμα: ΧΕΠ 1227/Α/2021:20η ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ημ/νια: 26/10/2021 12:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΔΑ: ΨΖΘΗΩΨ2-ΤΕΟ
Source

ΧΕΠ 1228/Α/2021:21η ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Θέμα: ΧΕΠ 1228/Α/2021:21η ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ημ/νια: 26/10/2021 13:33:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΔΑ: 60ΛΒΩΨ2-82Σ
Source

Έγκριση του από 01-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για τα έτη 2021 και 2022 και τα Τμήματα 1, 5, 7 και 8 .

Θέμα: Έγκριση του από 01-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για τα έτη 2021 και 2022 και τα Τμήματα 1, 5, 7 και 8 .
Ημ/νια: 26/10/2021 13:40:32
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 9Ε1ΝΟΡ1Θ-4Κ0
Source

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ 174-2021 ΑΟΕ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ 174-2021 ΑΟΕ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 26/10/2021 09:46:23
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ48ΖΟΡ10-ΨΧ4
Source

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημ/νια: 26/10/2021 08:42:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΡΕ46904Ζ-0ΞΩ
Source

13η Εντολή Πληρωμής Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σάμης και Νομικών Προσώπων Έτους 2021-Σύμβαση 1380/21(21SYMV008202627)Συνολικού ποσου 57.746,21ευρω.

Θέμα: 13η Εντολή Πληρωμής Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σάμης και Νομικών Προσώπων Έτους 2021-Σύμβαση 1380/21(21SYMV008202627)Συνολικού ποσου 57.746,21ευρω.
Ημ/νια: 26/10/2021 09:29:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓ0Η46ΜΓ3Ι-Ε5Ο
Source

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021


Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.320,846
UNLEADED 100 BIO 1.389,636
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.089,560
HEATING GASOIL (ΧΠ) 854,405
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.284,852
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 912,412
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 972,712
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 977,451
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 971,532
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 569,520
Fuel Oil No 380 1%S 555,963
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 674,650
KERO SPECIAL 679,840
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 442,870
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 459,300
ΒΕΘ 50/70 446,330

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar