Συντάκτης: I

Απόφαση Ο.Ε. 280/2021 Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων»

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. 280/2021
Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων»
Ημ/νια: 24/07/2021 12:10:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΔΑ: Ω1ΝΛΩΨ2-ΛΣΨ
Source

…….

Με κάθε επιφύλαξη, την Τρίτη 27/7/2021, περιμένουμε ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ τιμών διυλιστηρίου στις βενζίνες, στο πετρέλαιο κίνησης και στα υγραέρια

Πρόβλεψη τιμών χονδρικής 24/7/2021

βενζίνη UL 95 RON1.237,137€/m3
βενζίνη UL 100 RON1.304,066€/m3
πετρέλαιο κίνησης BΙO973,449€/m3
πετρέλαιο θέρμανσης869,798€/m3
υγραέριο Autogas1.045,562€/μ.τ.
υγραέριο Autogas (ΔΕΠ)0,5928€/lt

* συμπεριλαμβάνονται φόροι & τέλη, προ ΦΠΑ

Συγκρότηση Επιτροπής για α) την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών καθώς και για β) τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης), για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ και πετρέλαιο κίνησης), προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α Καβάλας και κίνησης των υπηρεσιών που επιχειρούν εντός εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Θάσου (ΑΤ. Θάσου, Α.Σ. Λιμεναρίων Θάσου και διερχόμενα οχήματα), προς σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 {(1 + 1 έτος) προαίρεση}, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4413/21/601407 από 24/03/2021 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 – 2023, στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 2410301001 «Αγορές καυσίμων Κίνησης», και 2410302001 «Αγορές καυσίμων Θέρμανσης», του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1047.201.1000300 «Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας, με Α.Δ.Α. Ψ02Ζ46ΜΤΛΒ-Π0Ω και ΑΔΑΜ 21REQ008330718 και 21REQ008330668.

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για α) την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών καθώς και για β) τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης), για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ και πετρέλαιο κίνησης), προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α Καβάλας και κίνησης των υπηρεσιών που επιχειρούν εντός εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Θάσου (ΑΤ. Θάσου, Α.Σ. Λιμεναρίων Θάσου και διερχόμενα οχήματα), προς σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 {(1 + 1 έτος) προαίρεση}, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4413/21/601407 από 24/03/2021 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 – 2023, στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 2410301001 «Αγορές καυσίμων Κίνησης», και 2410302001 «Αγορές καυσίμων Θέρμανσης», του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1047.201.1000300 «Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας, με Α.Δ.Α. Ψ02Ζ46ΜΤΛΒ-Π0Ω και ΑΔΑΜ 21REQ008330718 και 21REQ008330668.
Ημ/νια: 23/07/2021 14:30:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΩΝΑ546ΜΤΛΒ-ΓΦΘ
Source

Ανάθεση Δημοσίευσης Προκήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κισάμου και Νομικών Προσώπων

Θέμα: Ανάθεση Δημοσίευσης Προκήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κισάμου και Νομικών Προσώπων
Ημ/νια: 23/07/2021 14:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ6ΥΩΕΖ-ΝΣΒ
Source

Έγκριση του από 13-7-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) πράσινων πλαστικών καπακιών, κατεστραμμένων, από μεταλλικούς κάδους, χωρητικότητας 1.100 lt, εκτιμώμενου βάρους 7 kg έκαστος που φυλάσσονται στην Αποθήκη Υλικών- Καυσίμων- Λιπαντικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, που διεξήχθη στις 13-7-2021, στην εταιρεία ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.ΤΕ.

Θέμα: Έγκριση του από 13-7-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) πράσινων πλαστικών καπακιών, κατεστραμμένων, από μεταλλικούς κάδους, χωρητικότητας 1.100 lt, εκτιμώμενου βάρους 7 kg έκαστος που φυλάσσονται στην Αποθήκη Υλικών- Καυσίμων- Λιπαντικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, που διεξήχθη στις 13-7-2021, στην εταιρεία ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.ΤΕ.
Ημ/νια: 23/07/2021 14:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΔΑ: ΩΗΕΖΩΞΥ-Ν7Ζ
Source

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ – ΚΑΥΣΙΜΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ – ΚΑΥΣΙΜΑ
Ημ/νια: 23/07/2021 14:18:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΠΝ4690ΒΦ-ΔΣΝ
Source

Περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων της Διακήρυξης για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022, προϋπολογισμού 59.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% = 73.160,00 € .

Θέμα: Περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων της Διακήρυξης για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022, προϋπολογισμού 59.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% = 73.160,00 € .
Ημ/νια: 23/07/2021 13:09:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΛΠΩΨ6-ΒΜ4
Source

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΚΤΗΡΙΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)» (CPV : 42512000-8)

Θέμα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΚΤΗΡΙΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)»
(CPV : 42512000-8)
Ημ/νια: 23/07/2021 11:39:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΚ3465ΧΘΞ-Ξ42
Source

Υπηρεσία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)»

Θέμα: Υπηρεσία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)»
Ημ/νια: 23/07/2021 10:37:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΨ7ΩΚΜ-ΔΒ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar