| I | , , ,

Πως θα γίνεται η σφράγιση και δημοσιοποίηση πρατηρίων που πωλούν νοθευμένα καύσιμα – Τι ισχύει για τα μικτά πρατήρια – Πότε γίνεται απάντληση των δεξαμενών – Αναλυτικά το ΦΕΚ

Στη σφράγιση των πρατηρίων, που κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, μπορεί πλέον να προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση που υπέγραψε ο  Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3100 β΄/2022 (αρχείο PDF).

Κριτήριο της βαρύτητας της παράβασης αποτελεί η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.

Οι ημέρες σφράγισης, ανάλογα με την ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, που θα προκύπτει από τον εργαστηριακό έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους, είναι οι εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΗΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
μέχρι 5.000 λίτρα10 ημέρες
5.000 λίτρα  –  20.000 λίτρα30 ήμερες
20.000  –  45.000 λίτρα50 ήμερες
Πάνω από 45.000 λίτρα90 ημέρες

Πώς γίνεται η σφράγιση

Η σφράγιση επιβάλλεται σε όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου ή όποιας άλλης εγκατάστασης, με ειδικές σφραγίδες και αυτοκόλλητες ταινίες στην κεντρική είσοδο και στις αντλίες. Στις αυτοκόλλητες ταινίες αναγράφεται εμφανώς στα ελληνικά και τα αγγλικά ότι το πρατήριο σφραγίζεται λόγω νοθείας.

Τα νοθευμένα καύσιμα πρέπει να απαντλούνται υποχρεωτικά με ειδικές διαδικασίες και με δαπάνες του ιδιοκτήτη του πρατηρίου, κατά τη διάρκεια που αυτό θα είναι σφραγισμένο, αλλιώς η εγκατάσταση δεν θα μπορεί να λειτουργεί μετά το πέρας της σφράγισής της.

Η διαδικασία δημοσιοποίησης

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ, τηρώντας το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της (www.aade.gr) για ένα έτος τα στοιχεία των παραβατών, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες.

Τα στοιχεία, που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι:

• Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο διακριτικός του τίτλος

• Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση  

• Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης

• H περιγραφή της παράβασης

• Η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε

• Το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης

• Η τυχόν άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης δημοσιοποίησης • Ο αριθμός της απόφασης επί της προσφυγής και η τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων

Αναλυτικά:

Τα νοθευμένα καύσιμα κατάσχονται, σύμφωνα με τα άρθρα 164 επ. του ν.2960/2001, λόγω λαθρεμπορίας (παρ. 2 άρθρου 119Α, παρ. 2 άρθρου 142 και άρθρα 155 επ. του ίδιου νόμου) και συντάσσεται από την τελωνειακή αρχή που διενεργεί τον έλεγχο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου εντός δύο εργασίμων ημερών από την παραλαβή της έκθεσης ανάλυσης του Γ.Χ.Κ. ή τη σχετική απόφαση του Α.Χ.Σ., κατά περίπτωση, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, όπου αναγράφεται ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις επισύρουν την σφράγιση της εγκατάστασης και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001.

Ακολούθως, και εντός της ίδιας προθεσμίας εκδίδεται απόφαση σφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όλων των δεξαμενών της εγκατάστασης από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής. Στην απόφαση σφράγισης αναφέρονται: α) τα στοιχεία της εγκατάστασης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, οι οποίοι δεν δύναται να είναι λιγότεροι από δύο (2) άτομα, γ) οι διαπιστωθείσες παραβάσεις, η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων και η χρονική διάρκεια της σφράγισης, δ) η σφράγιση δεξαμενών ή άλλων αποθηκευτικών χώρων, ε) η υποχρέωση του εκμεταλλευτή για απάντληση των νοθευμένων καυσίμων, τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση τη στιγμή της σφράγισης και στ) η ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η σφράγιση.

Η απόφαση σφράγισης κοινοποιείται, αμελλητί, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και στην εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών, τα προϊόντα της οποίας εμπορεύεται και διακινεί η εγκατάσταση.

Η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται από την τελωνειακή αρχή που διενήργησε τον έλεγχο, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης σφράγισης στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Κατά τη διαδικασία της σφράγισης λαμβάνεται νέο δείγμα καυσίμου από τις δεξαμενές της εγκατάστασης, για να εκδοθεί έκθεση χημικής ανάλυσης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ή μη απάντλησης των καυσίμων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 4.

Αν το νέο δείγμα χαρακτηριστεί κανονικό, δεν υπάρχει υποχρέωση απάντλησης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας. Σε περίπτωση που το νέο δείγμα χαρακτηριστεί ως μη κανονικό, ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται σε απάντληση των καυσίμων (βλ. άρθρο 4).

Κατά τη σφράγιση τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης και στις αντλίες διάθεσης καυσίμων αυτοκόλλητη ταινία με τον τίτλο της τελωνειακής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. η οποία διενεργεί τη σφράγιση, καθώς και με την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα:

«Σφράγιση λόγω νοθείας καυσίμων, σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 – Σφραγίστηκε από την …….(ημερομηνία και ώρα) μέχρι την ……..(ημερομηνία και ώρα) βάσει της υπ’ αρ. απόφασης σφράγισης», και στην αγγλική γλώσσα «sealed due to fuel fraud from ……. (date and time) until (date and time)».

Επίσης, τοποθετούνται ταινίες περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης που πιστοποιούν την παύση της λειτουργίας της. Για τη σφράγιση κάθε σημείου χρησιμοποιείται γαλβανισμένο σύρμα, σφραγίδες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο σφράγισης διαθέτει η τελωνειακή αρχή που επιβάλλει τη σφράγιση.

Η αποσύνδεση και η τοποθέτηση πωμάτων, κατά τη σφράγιση, δεν πραγματοποιείται στις σωληνώσεις εξαέρωσης.

Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, στην άδεια λειτουργίας του οποίου περιλαμβάνονται και λοιπά καύσιμα πλέον των υγρών καυσίμων, όπως υγραέριο (LPG) ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), η σφράγιση πραγματοποιείται και στις εγκαταστάσεις των καυσίμων αυτών.

Κατά τη διενέργεια της σφράγισης, συντάσσεται έκθεση σφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που επιβάλλει τη σφράγιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν τη σφράγιση και των υπαλλήλων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που τυχόν συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης που σφραγίζεται, δ) τα στοιχεία της απόφασης για τη διενέργεια της σφράγισης ε) τα σημεία της εγκατάστασης που σφραγίσθηκαν στ) τα στοιχεία των σφραγίδων που τοποθετήθηκαν, ζ) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας της σφράγισης και η ποσότητα καυσίμου που βρέθηκε κατά τη σφράγιση και η) τα στοιχεία της έκθεσης κατάσχεσης των νοθευμένων καυσίμων.

Η έκθεση σφράγισης υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και τυχόν συνέδραμαν σε αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή τον εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση που οι τελευταίοι είναι απόντες, κατά τον χρόνο διενέργειάς της, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση. Επίσης, σχετική μνεία γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν την έκθεση. Η σφράγιση διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Αντίγραφο της έκθεσης σφράγισης παραδίδεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπό του ή θυροκολλείται, σε περίπτωση απουσίας τους ή άρνησης παραλαβής. Αντίγραφό της έκθεσης σφράγισης αποστέλλεται, επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.

Από την ημέρα της σφράγισης των εγκαταστάσεων και για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων για ανεφοδιασμό όλων των τύπων καυσίμων.

Τήρηση κανόνων ασφαλείας από τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης – Απάντληση καυσίμων

Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται, για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, να τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης, υποχρεούται να απαντλήσει από τις εγκαταστάσεις τα νοθευμένα και κατασχεμένα καύσιμα τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση κατά τη σφράγιση, προς καταστροφή σε αδειοδοτημένο φορέα καταστροφής επικίνδυνων αποβλήτων, εντός του χρονικού διαστήματος της σφράγισης, υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση προς την τελωνειακή αρχή που προέβη στη σφράγιση.

Ειδικότερα:

Για τη μεταφορά προς καταστροφή, μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται και επιστολή της εταιρείας που θα προβεί στην καταστροφή, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τη μεταφορά των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων στις εγκαταστάσεις της προς καταστροφή,

Για τη μεταφορά των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων από τις εγκαταστάσεις του εκμεταλλευτή, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας καταστροφής, συντάσσεται άδεια μεταφοράς, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4,

Η απάντληση των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποσφράγιση και την εκ νέου λειτουργία των εγκαταστάσεων και προς τούτο, πριν την αποσφράγιση, διενεργείται σχετικός έλεγχος από το τελωνείο που προέβη στη σφράγιση, για τη διαπίστωση της πλήρους απομάκρυνσης των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων.

Μετά το πέρας του χρόνου σφράγισης και σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η απάντληση από τον υπόχρεο, κατά τα προαναφερόμενα, των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων, τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση τη στιγμή της σφράγισης, διατηρείται η σφράγιση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 119Α και την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 2960/2001, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται για τα κατασχεμένα αντικείμενα λαθρεμπορίας.

Μετά την έγγραφη έγκριση της απάντλησης για την απομάκρυνση των καυσίμων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, τα καύσιμα απαντλούνται και μεταφέρονται, με μέριμνα και δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, προς καταστροφή. Η απάντληση των καυσίμων διενεργείται παρουσία της τελωνειακής αρχής που επέβαλε τη σφράγιση και του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπου του, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις.

Η καταστροφή διενεργείται, αποκλειστικά, από αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων προς καταστροφή, σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 171 του ν. 2960/2001.

Κατά την απάντληση των καυσίμων συντάσσεται έκθεση απάντλησης καυσίμων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που επέβαλε τη κατάσχεση και τη σφράγιση και προβαίνει στην απάντληση των καυσίμων, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που παρίστανται στην απάντληση και τυχόν υπαλλήλων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης, δ) τα στοιχεία της απόφασης σφράγισης, στην οποία προβλέπεται και η απάντληση των καυσίμων, ε) τα στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν στ) τα είδη και οι ποσότητες των καυσίμων που απαντλήθηκαν, ζ) τα στοιχεία των νέων σφραγίδων που τοποθετήθηκαν, η) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειά της, καθώς και τυχόν λοιπά στοιχεία κατά την κρίση της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.

Η έκθεση απάντλησης καυσίμων συνυπογράφεται από την ως άνω αρμόδια τελωνειακή αρχή και τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή από τον εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση μη παρουσίας του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπου του ή σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται σχετική μνεία στην εν λόγω έκθεση.

Αντίγραφο της έκθεσης απάντλησης καυσίμων παραδίδεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή στον εκπρόσωπό του ή θυροκολλείται, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται, επίσης, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.

Διαδικασία αποσφράγισης

Μετά το πέρας του χρόνου επιβολής σφράγισης και με την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία άρθρου 4 ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου και για λόγους ανωτέρας βίας, διενεργείται από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε την σφράγιση, αποσφράγιση, με τη συνδρομή της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται, κατά τις περιστάσεις, κατόπιν έκδοσης απόφασης αποσφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, από την ως άνω τελωνειακή αρχή. Στην απόφαση αποσφράγισης αναφέρον- ται: α) τα στοιχεία της απόφασης και της έκθεσης σφράγισης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός αυτών που δεν δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2) ατόμων, γ) ο λόγος αποσφράγισης και δ) η ημερομηνία και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αποσφράγισης κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή τον εκπρόσωπό του, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και στην εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών, της οποίας τα προϊόντα εμπορεύεται η εγκατάσταση.

Κατά την αποσφράγιση απομακρύνονται οι ταινίες που είχαν τοποθετηθεί στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης με την ένδειξη της σφράγισης, καθώς και περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης, και αποκόπτεται το γαλβανισμένο σύρμα. Κατά τη διενέργεια της αποσφράγισης συντάσσεται έκθεση αποσφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που προβαίνει στην αποσφράγιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν την αποσφράγιση και της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που τυχόν συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης που αποσφραγίζεται, δ) τα στοιχεία της απόφασης για τη διενέργειά της ε) τα στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν και στ) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειά της. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται μνεία περί του άθικτου ή μη των σφραγίδων που είχαν τεθεί.

Η έκθεση αποσφράγισης υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και τυχόν συνέδραμαν σε αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπό του ή από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε περίπτωση που αυτοί είναι απόντες κατά τον χρόνο διενέργειά της, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση αποσφράγισης. Επίσης, σχετική μνεία γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν την έκθεση αποσφράγισης. Στις περιπτώσεις απουσίας ή άρνησης υπογραφής, η έκθεση αποσφράγισης θυροκολλείται στην εγκατάσταση, ομοίως με σχετική μνεία επ’ αυτής. Η αποσφράγιση διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Αντίγραφο της Έκθεσης Αποσφράγισης κοινοποιείται επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.

Προϋποθέσεις δημοσιοποίησης στοιχείων

Προϋποθέσεις για δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, αποτελούν η διαπίστωση κατοχής, διακίνησης και εμπορίας νοθευμένων καυσίμων από εγκατάσταση κατόχου άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και η σφράγιση της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας.

Όροι, τρόπος, χρόνος και μέσο δημοσιοποίησης

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής. Η απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης, άμεσα, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων, ο εν λόγω εκμεταλλευτής ενημερώνεται, με την ως άνω απόφαση, κατ’ άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679], για την επικείμενη δημοσιοποίηση των κατ’ άρθρο 8 της παρούσας στοιχείων του στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τα απορρέοντα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματά του, ως υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019, τα οποία δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ανωτέρω απόφασης, ενώπιον του προϊσταμένου της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.

O Προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής απαντά στο αίτημα του εκμεταλλευτή που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, υποχρεούται να αποστείλει στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), με εμπιστευτική διαδικασία, την απόφαση δημοσιοποίησης της παρ. 1 του παρόντος, η οποία περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας, προς δημοσιοποίηση. Ακολούθως, καταρτίζεται πίνακας ο οποίος διαβιβάζεται από τη ΔΣΤΕΠ, με εμπιστευτική διαδικασία, στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ).

Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, παραμένουν σε δημοσιότητα για ένα έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με την ανάρτηση τους στην ως άνω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι τα ακόλουθα:

α) το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού,

β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου,

γ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης,

δ) η περιγραφή της παράβασης της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001,

ε) η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε στην εγκατάσταση,

στ) το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης,

ζ) η τυχόν άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης δημοσιοποίησης,

η) ο αριθμός της απόφασης επί της προσφυγής και η τυχόν άσκηση ένδικων μέσων.

Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και έκδοσης απόφασης επ’ αυτής, το υποκείμενο των δεδομένων και εκμεταλλευτής της εγκατάστασης ενημερώνει τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, αποστέλλοντας αντίγραφα αυτών. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, επικαιροποιείται, αντίστοιχα, η σχετική δημοσιοποίηση – ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Αρμόδιος και υπεύθυνος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΣΤΕΠ είναι ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!