| I |

“Έναρξη δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο» για τη μεταφορά καυσίμων.”.

 

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στη μεταφορά καυσίμων για το έτος 2019, σύμφωνα με το Ν.4551 /2-7-2018 (ΦΕΚ116/Α) «Μηχανισμός Εφαρμογής , Κρατική εποπτεία , Γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4585/24.12.2018 (ΦΕΚ 216/Α)

Με την αρίθμ ΚΥΑ 937/2.4.2019 (ΦΕΚ 1094/Β) καθορίζονται αναλυτικά οι όροι εφαρμογής και συμμετοχής των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά από 1 Ιανουαρίου 2019 στα κάτωθι νησιά:

Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας στη δράση και να πραγματοποιηθεί άμεσα η καταβολής του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) θα πρέπει να μας υποβάλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά – έντυπα συμπληρωμένα:

Α.    Το «ΕΝΤΥΠΟ 1»: Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής – Χρηματοδότησης «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΥΑ)

Το έντυπο 1 θα πρέπει να συμπληρωθεί για να εγκριθεί η συμμετοχή σας στη δράση και να λάβετε ΜΑΝ (Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής Επιχείρησης)

Β.    Το «ΕΝΤΥΠΟ 2»: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ KYA)

Γ.    Το «ΕΝΤΥΠΟ 3»: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Μ.Ι. και ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΥΑ)

Για την άμεση καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. παρακαλούμε να μας αποστείλετε συμπληρωμένα τα ανωτέρω έντυπα, συνοδευόμενα από τα αντίγραφα των σχετικών παραστατικών προμήθειας καυσίμων (Τιμολόγια αγοράς/Δελτία αποστολής), μεχρι τις 12/4/2019.

Τρόπος υποβολής ( Με email στο mik@ypai.gr και υποχρεωτικά ταχυδρομικά)

Διάστημα υποβολής δαπανών 1/1/2019 -31/3/2019

Στοιχεία επικοινωνίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 2, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100

ΤΗΛ. 2251046920, 2251350273

e-mail: mik@ypai.gr

Συχνές ερωτήσεις

  1. 1.Ποια καύσιμα επιδοτούνται;

      Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων

      Όλοι οι τύποι του πετρελαίου κίνησης

  1. 2.Πόσο επιδοτείται το κάθε λίτρο καυσίμου

Ανάλογα με το νησί, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου:

Α/Α Νησί

Επιδότηση

ανά λίτρο (λεπτά)

1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 19,5
2 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 18,2
3 ΑΜΟΡΓΟΣ 19,5
4 ΑΝΑΦΗ 19,5
5 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 19,5
6 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 18,2
7 ΙΟΣ 18,2
8 ΙΚΑΡΙΑ 16,9
9 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 18,2
10 ΚΑΣΟΣ 19,5
11 ΚΕΑ 18,2
12 ΚΙΜΩΛΟΣ 19,5
13 ΚΥΘΗΡΑ 18,2
14 ΚΥΘΝΟΣ 18,2
15 ΛΕΙΨΟΙ 19,5
16 ΛΕΡΟΣ 16,9
17 ΜΕΓΙΣΤΗ 19,5
18 ΜΗΛΟΣ 18,2
19 ΝΙΣΥΡΟΣ 19,5
20 ΠΑΤΜΟΣ 19,5
21 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 19,5
22 ΣΕΡΙΦΟΣ 19,5
23 ΣΙΚΙΝΟΣ 19,5
24 ΣΙΦΝΟΣ 18,2
25 ΣΚΙΑΘΟΣ 18,2
26 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 18,2
27 ΣΚΥΡΟΣ 18,2
28 ΣΥΜΗ 19,5
29 ΤΗΛΟΣ 19,5
30 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 19,5
31 ΦΟΥΡΝΟΙ 19,5
   32 ΧΑΛΚΗ 19,5

33

ΨΑΡΑ 19,5

  1. 3.Πότε πρέπει να μειώσω την τιμή στην αντλία

      Άμεσα. Η εντολή πληρωμής θα εκδοθεί αμέσως μετά την αίτηση χρηματοδότησης.

  1. 4.Πως υπολογίζω την τελική τιμή στην αντλία;

      Από την καθαρή αξία αγοράς (προ ΦΠΑ) αφαιρείται το ποσό επιδότησης του πίνακα και μετά προστίθεται ο ΦΠΑ που αναλογεί.

      Για παράδειγμα, αν σε πρατήριο της Ικαρίας η τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ είναι 1,50€ ανά λίτρο και τα πρατήρια της Ικαρίας (βάσει του παραπάνω πίνακα) λαμβάνουν επιδότηση 16,9 λεπτά το λίτρο (προ ΦΠΑ), ο πρατηριούχος μειώνει την τιμή κατά (1,50-0,169)=1,331 χωρίς ΦΠΑ. Επομένως, η τελική τιμή πώλησης στην αντλία με ΦΠΑ 24% θα είναι 1,331*1,24=1.65€.

  1. 5.Τι κάνω στην περίπτωση που έχω δύο ή περισσότερα πρατήρια κάτω από την ίδια επωνυμία και ΑΦΜ;

      Στα στοιχεία της επιχείρησης θα αναφέρετε τις διευθύνσεις όλων των πρατηρίων που λειτουργούν κάτω από την ίδια επωνυμία και ΑΦΜ.

      Όσον αφορά στη κατάσταση καυσίμων για επιδότηση, θα μας στείλετε μόνο μια κατάσταση στην οποία θα είναι καταχωρημένες οι παραλαβές/εφοδιασμοί καυσίμων που έγιναν για όλα τα πρατήρια, δηλαδή όλα τα τιμολόγια αγοράς ανεξάρτητα από το πρατήριο στο οποίο παραδόθηκαν.

      Η αλλαγή όμως στη τιμή θα πρέπει να γίνει σε κάθε πρατήριο ξεχωριστά

  1. 6.Τι κάνω στην περίπτωση που έχω δύο ή περισσότερα πρατήρια με διαφορετική επωνυμια και ΑΦΜ;

      Αντιμετωπίζονται ως διαφορετικές επιχειρήσεις, και κάθε μια θα έχει διαφορετικό ΜΑΝ.

      Για κάθε ένα θα υποβάλλονται, ξεχωριστές καταστάσεις τιμολογίων αγοράς καυσίμων.

  1. 7.Διαθέτω ήδη ΜΑΝ ως επιχείρηση για μεταφορά άλλων εμπορευμάτων. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο;

      Όχι, θα εκδοθεί διαφορετικό ΜΑΝ για την επιδότηση μεταφοράς καυσίμων. Το νέο ΜΑΝ θα σας δοθεί από την Υπηρεσία (ΓΓΑΙΝΠ) ή θα εκδίδεται από εκδοθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία.

      Για να εκδοθεί χρειαζόμαστε ΑΦΜ

  1. 8.Για πιο χρονικό διάστημα πρέπει αρχικά να υποβάλω παραστατικά αγοράς για επιδότηση;

      Επιλέξιμα παραστατικά είναι όσα έχουν εκδοθεί από 1/1/2019 μέχρι και 31/3/2019.

      Αυτό αφορά σε επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση και θα υποβάλουν παραστατικά μέχρι τις 12/4/2019.

  1. 9.Για τους υπόλοιπους μήνες, κάθε πότε θα πρέπει να υποβάλουμε παραστατικά αγοράς για επιδότηση και πότε θα κατατίθεται η επιδότηση;

      Παραστατικά αγοράς θα πρέπει να υποβάλλονται για την περίοδο ενός μήνα, μετά το πέρας του κάθε μήνα.

      Η πληρωμή θα ολοκληρώνεται εντός του επόμενου μήνα.

10. Τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια εξαιρούνται της επιδότησης;

Όχι, όλα τα πρατήρια είναι επιλέξιμα, ανεξαρτήτως από το αν η κύρια έδρα τους βρίσκεται ή όχι σε κάποιο νησί. Αν δηλαδή ένα πρατήριο σε κάποιο νησί αποτελεί υποκατάστημα, η πληροφορία αυτή θα αντλείται από την ΑΑΔΕ ή θα δηλώνεται στο παράρτημα της αίτησης που ζητά υποκατάστημα.

Spyrides ad-blue containers

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil FuelMate Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka sts TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αττική Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΤΕπ ΕΥΠ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ιλχάν Αχμέτ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μεθάνιο Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μητσοτάκης Κυριάκος Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Πέτη Πέρκα Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος Τσεχία ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χάρης Δούκας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. άδεια έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο ατύχημα βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επενδύσεις επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κακοκαιρία κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο ληστεία λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια ρύποι στάθμη στατιστικά συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνθετικά καύσιμα συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπερκέρδη υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φωτοβολταϊκά φόροι φόρτιση ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!