| I |

“Έναρξη δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο» για τη μεταφορά καυσίμων.”.

 

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στη μεταφορά καυσίμων για το έτος 2019, σύμφωνα με το Ν.4551 /2-7-2018 (ΦΕΚ116/Α) «Μηχανισμός Εφαρμογής , Κρατική εποπτεία , Γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4585/24.12.2018 (ΦΕΚ 216/Α)

Με την αρίθμ ΚΥΑ 937/2.4.2019 (ΦΕΚ 1094/Β) καθορίζονται αναλυτικά οι όροι εφαρμογής και συμμετοχής των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά από 1 Ιανουαρίου 2019 στα κάτωθι νησιά:

Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας στη δράση και να πραγματοποιηθεί άμεσα η καταβολής του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) θα πρέπει να μας υποβάλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά – έντυπα συμπληρωμένα:

Α.    Το «ΕΝΤΥΠΟ 1»: Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής – Χρηματοδότησης «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΥΑ)

Το έντυπο 1 θα πρέπει να συμπληρωθεί για να εγκριθεί η συμμετοχή σας στη δράση και να λάβετε ΜΑΝ (Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής Επιχείρησης)

Β.    Το «ΕΝΤΥΠΟ 2»: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ KYA)

Γ.    Το «ΕΝΤΥΠΟ 3»: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Μ.Ι. και ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΥΑ)

Για την άμεση καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. παρακαλούμε να μας αποστείλετε συμπληρωμένα τα ανωτέρω έντυπα, συνοδευόμενα από τα αντίγραφα των σχετικών παραστατικών προμήθειας καυσίμων (Τιμολόγια αγοράς/Δελτία αποστολής), μεχρι τις 12/4/2019.

Τρόπος υποβολής ( Με email στο mik@ypai.gr και υποχρεωτικά ταχυδρομικά)

Διάστημα υποβολής δαπανών 1/1/2019 -31/3/2019

Στοιχεία επικοινωνίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 2, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100

ΤΗΛ. 2251046920, 2251350273

e-mail: mik@ypai.gr

Συχνές ερωτήσεις

  1. 1.Ποια καύσιμα επιδοτούνται;

      Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων

      Όλοι οι τύποι του πετρελαίου κίνησης

  1. 2.Πόσο επιδοτείται το κάθε λίτρο καυσίμου

Ανάλογα με το νησί, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου:

Α/Α Νησί

Επιδότηση

ανά λίτρο (λεπτά)

1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 19,5
2 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 18,2
3 ΑΜΟΡΓΟΣ 19,5
4 ΑΝΑΦΗ 19,5
5 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 19,5
6 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 18,2
7 ΙΟΣ 18,2
8 ΙΚΑΡΙΑ 16,9
9 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 18,2
10 ΚΑΣΟΣ 19,5
11 ΚΕΑ 18,2
12 ΚΙΜΩΛΟΣ 19,5
13 ΚΥΘΗΡΑ 18,2
14 ΚΥΘΝΟΣ 18,2
15 ΛΕΙΨΟΙ 19,5
16 ΛΕΡΟΣ 16,9
17 ΜΕΓΙΣΤΗ 19,5
18 ΜΗΛΟΣ 18,2
19 ΝΙΣΥΡΟΣ 19,5
20 ΠΑΤΜΟΣ 19,5
21 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 19,5
22 ΣΕΡΙΦΟΣ 19,5
23 ΣΙΚΙΝΟΣ 19,5
24 ΣΙΦΝΟΣ 18,2
25 ΣΚΙΑΘΟΣ 18,2
26 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 18,2
27 ΣΚΥΡΟΣ 18,2
28 ΣΥΜΗ 19,5
29 ΤΗΛΟΣ 19,5
30 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 19,5
31 ΦΟΥΡΝΟΙ 19,5
   32 ΧΑΛΚΗ 19,5

33

ΨΑΡΑ 19,5

  1. 3.Πότε πρέπει να μειώσω την τιμή στην αντλία

      Άμεσα. Η εντολή πληρωμής θα εκδοθεί αμέσως μετά την αίτηση χρηματοδότησης.

  1. 4.Πως υπολογίζω την τελική τιμή στην αντλία;

      Από την καθαρή αξία αγοράς (προ ΦΠΑ) αφαιρείται το ποσό επιδότησης του πίνακα και μετά προστίθεται ο ΦΠΑ που αναλογεί.

      Για παράδειγμα, αν σε πρατήριο της Ικαρίας η τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ είναι 1,50€ ανά λίτρο και τα πρατήρια της Ικαρίας (βάσει του παραπάνω πίνακα) λαμβάνουν επιδότηση 16,9 λεπτά το λίτρο (προ ΦΠΑ), ο πρατηριούχος μειώνει την τιμή κατά (1,50-0,169)=1,331 χωρίς ΦΠΑ. Επομένως, η τελική τιμή πώλησης στην αντλία με ΦΠΑ 24% θα είναι 1,331*1,24=1.65€.

  1. 5.Τι κάνω στην περίπτωση που έχω δύο ή περισσότερα πρατήρια κάτω από την ίδια επωνυμία και ΑΦΜ;

      Στα στοιχεία της επιχείρησης θα αναφέρετε τις διευθύνσεις όλων των πρατηρίων που λειτουργούν κάτω από την ίδια επωνυμία και ΑΦΜ.

      Όσον αφορά στη κατάσταση καυσίμων για επιδότηση, θα μας στείλετε μόνο μια κατάσταση στην οποία θα είναι καταχωρημένες οι παραλαβές/εφοδιασμοί καυσίμων που έγιναν για όλα τα πρατήρια, δηλαδή όλα τα τιμολόγια αγοράς ανεξάρτητα από το πρατήριο στο οποίο παραδόθηκαν.

      Η αλλαγή όμως στη τιμή θα πρέπει να γίνει σε κάθε πρατήριο ξεχωριστά

  1. 6.Τι κάνω στην περίπτωση που έχω δύο ή περισσότερα πρατήρια με διαφορετική επωνυμια και ΑΦΜ;

      Αντιμετωπίζονται ως διαφορετικές επιχειρήσεις, και κάθε μια θα έχει διαφορετικό ΜΑΝ.

      Για κάθε ένα θα υποβάλλονται, ξεχωριστές καταστάσεις τιμολογίων αγοράς καυσίμων.

  1. 7.Διαθέτω ήδη ΜΑΝ ως επιχείρηση για μεταφορά άλλων εμπορευμάτων. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο;

      Όχι, θα εκδοθεί διαφορετικό ΜΑΝ για την επιδότηση μεταφοράς καυσίμων. Το νέο ΜΑΝ θα σας δοθεί από την Υπηρεσία (ΓΓΑΙΝΠ) ή θα εκδίδεται από εκδοθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία.

      Για να εκδοθεί χρειαζόμαστε ΑΦΜ

  1. 8.Για πιο χρονικό διάστημα πρέπει αρχικά να υποβάλω παραστατικά αγοράς για επιδότηση;

      Επιλέξιμα παραστατικά είναι όσα έχουν εκδοθεί από 1/1/2019 μέχρι και 31/3/2019.

      Αυτό αφορά σε επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση και θα υποβάλουν παραστατικά μέχρι τις 12/4/2019.

  1. 9.Για τους υπόλοιπους μήνες, κάθε πότε θα πρέπει να υποβάλουμε παραστατικά αγοράς για επιδότηση και πότε θα κατατίθεται η επιδότηση;

      Παραστατικά αγοράς θα πρέπει να υποβάλλονται για την περίοδο ενός μήνα, μετά το πέρας του κάθε μήνα.

      Η πληρωμή θα ολοκληρώνεται εντός του επόμενου μήνα.

10. Τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια εξαιρούνται της επιδότησης;

Όχι, όλα τα πρατήρια είναι επιλέξιμα, ανεξαρτήτως από το αν η κύρια έδρα τους βρίσκεται ή όχι σε κάποιο νησί. Αν δηλαδή ένα πρατήριο σε κάποιο νησί αποτελεί υποκατάστημα, η πληροφορία αυτή θα αντλείται από την ΑΑΔΕ ή θα δηλώνεται στο παράρτημα της αίτησης που ζητά υποκατάστημα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar