| I |

“Έναρξη δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο» για τη μεταφορά καυσίμων.”.

 

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στη μεταφορά καυσίμων για το έτος 2019, σύμφωνα με το Ν.4551 /2-7-2018 (ΦΕΚ116/Α) «Μηχανισμός Εφαρμογής , Κρατική εποπτεία , Γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4585/24.12.2018 (ΦΕΚ 216/Α)

Με την αρίθμ ΚΥΑ 937/2.4.2019 (ΦΕΚ 1094/Β) καθορίζονται αναλυτικά οι όροι εφαρμογής και συμμετοχής των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά από 1 Ιανουαρίου 2019 στα κάτωθι νησιά:

Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας στη δράση και να πραγματοποιηθεί άμεσα η καταβολής του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) θα πρέπει να μας υποβάλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά – έντυπα συμπληρωμένα:

Α.    Το «ΕΝΤΥΠΟ 1»: Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής – Χρηματοδότησης «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΥΑ)

Το έντυπο 1 θα πρέπει να συμπληρωθεί για να εγκριθεί η συμμετοχή σας στη δράση και να λάβετε ΜΑΝ (Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής Επιχείρησης)

Β.    Το «ΕΝΤΥΠΟ 2»: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ KYA)

Γ.    Το «ΕΝΤΥΠΟ 3»: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Μ.Ι. και ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΥΑ)

Για την άμεση καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. παρακαλούμε να μας αποστείλετε συμπληρωμένα τα ανωτέρω έντυπα, συνοδευόμενα από τα αντίγραφα των σχετικών παραστατικών προμήθειας καυσίμων (Τιμολόγια αγοράς/Δελτία αποστολής), μεχρι τις 12/4/2019.

Τρόπος υποβολής ( Με email στο mik@ypai.gr και υποχρεωτικά ταχυδρομικά)

Διάστημα υποβολής δαπανών 1/1/2019 -31/3/2019

Στοιχεία επικοινωνίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 2, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100

ΤΗΛ. 2251046920, 2251350273

e-mail: mik@ypai.gr

Συχνές ερωτήσεις

  1. 1.Ποια καύσιμα επιδοτούνται;

      Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων

      Όλοι οι τύποι του πετρελαίου κίνησης

  1. 2.Πόσο επιδοτείται το κάθε λίτρο καυσίμου

Ανάλογα με το νησί, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου:

Α/Α Νησί

Επιδότηση

ανά λίτρο (λεπτά)

1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 19,5
2 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 18,2
3 ΑΜΟΡΓΟΣ 19,5
4 ΑΝΑΦΗ 19,5
5 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 19,5
6 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 18,2
7 ΙΟΣ 18,2
8 ΙΚΑΡΙΑ 16,9
9 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 18,2
10 ΚΑΣΟΣ 19,5
11 ΚΕΑ 18,2
12 ΚΙΜΩΛΟΣ 19,5
13 ΚΥΘΗΡΑ 18,2
14 ΚΥΘΝΟΣ 18,2
15 ΛΕΙΨΟΙ 19,5
16 ΛΕΡΟΣ 16,9
17 ΜΕΓΙΣΤΗ 19,5
18 ΜΗΛΟΣ 18,2
19 ΝΙΣΥΡΟΣ 19,5
20 ΠΑΤΜΟΣ 19,5
21 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 19,5
22 ΣΕΡΙΦΟΣ 19,5
23 ΣΙΚΙΝΟΣ 19,5
24 ΣΙΦΝΟΣ 18,2
25 ΣΚΙΑΘΟΣ 18,2
26 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 18,2
27 ΣΚΥΡΟΣ 18,2
28 ΣΥΜΗ 19,5
29 ΤΗΛΟΣ 19,5
30 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 19,5
31 ΦΟΥΡΝΟΙ 19,5
   32 ΧΑΛΚΗ 19,5

33

ΨΑΡΑ 19,5

  1. 3.Πότε πρέπει να μειώσω την τιμή στην αντλία

      Άμεσα. Η εντολή πληρωμής θα εκδοθεί αμέσως μετά την αίτηση χρηματοδότησης.

  1. 4.Πως υπολογίζω την τελική τιμή στην αντλία;

      Από την καθαρή αξία αγοράς (προ ΦΠΑ) αφαιρείται το ποσό επιδότησης του πίνακα και μετά προστίθεται ο ΦΠΑ που αναλογεί.

      Για παράδειγμα, αν σε πρατήριο της Ικαρίας η τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ είναι 1,50€ ανά λίτρο και τα πρατήρια της Ικαρίας (βάσει του παραπάνω πίνακα) λαμβάνουν επιδότηση 16,9 λεπτά το λίτρο (προ ΦΠΑ), ο πρατηριούχος μειώνει την τιμή κατά (1,50-0,169)=1,331 χωρίς ΦΠΑ. Επομένως, η τελική τιμή πώλησης στην αντλία με ΦΠΑ 24% θα είναι 1,331*1,24=1.65€.

  1. 5.Τι κάνω στην περίπτωση που έχω δύο ή περισσότερα πρατήρια κάτω από την ίδια επωνυμία και ΑΦΜ;

      Στα στοιχεία της επιχείρησης θα αναφέρετε τις διευθύνσεις όλων των πρατηρίων που λειτουργούν κάτω από την ίδια επωνυμία και ΑΦΜ.

      Όσον αφορά στη κατάσταση καυσίμων για επιδότηση, θα μας στείλετε μόνο μια κατάσταση στην οποία θα είναι καταχωρημένες οι παραλαβές/εφοδιασμοί καυσίμων που έγιναν για όλα τα πρατήρια, δηλαδή όλα τα τιμολόγια αγοράς ανεξάρτητα από το πρατήριο στο οποίο παραδόθηκαν.

      Η αλλαγή όμως στη τιμή θα πρέπει να γίνει σε κάθε πρατήριο ξεχωριστά

  1. 6.Τι κάνω στην περίπτωση που έχω δύο ή περισσότερα πρατήρια με διαφορετική επωνυμια και ΑΦΜ;

      Αντιμετωπίζονται ως διαφορετικές επιχειρήσεις, και κάθε μια θα έχει διαφορετικό ΜΑΝ.

      Για κάθε ένα θα υποβάλλονται, ξεχωριστές καταστάσεις τιμολογίων αγοράς καυσίμων.

  1. 7.Διαθέτω ήδη ΜΑΝ ως επιχείρηση για μεταφορά άλλων εμπορευμάτων. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο;

      Όχι, θα εκδοθεί διαφορετικό ΜΑΝ για την επιδότηση μεταφοράς καυσίμων. Το νέο ΜΑΝ θα σας δοθεί από την Υπηρεσία (ΓΓΑΙΝΠ) ή θα εκδίδεται από εκδοθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία.

      Για να εκδοθεί χρειαζόμαστε ΑΦΜ

  1. 8.Για πιο χρονικό διάστημα πρέπει αρχικά να υποβάλω παραστατικά αγοράς για επιδότηση;

      Επιλέξιμα παραστατικά είναι όσα έχουν εκδοθεί από 1/1/2019 μέχρι και 31/3/2019.

      Αυτό αφορά σε επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση και θα υποβάλουν παραστατικά μέχρι τις 12/4/2019.

  1. 9.Για τους υπόλοιπους μήνες, κάθε πότε θα πρέπει να υποβάλουμε παραστατικά αγοράς για επιδότηση και πότε θα κατατίθεται η επιδότηση;

      Παραστατικά αγοράς θα πρέπει να υποβάλλονται για την περίοδο ενός μήνα, μετά το πέρας του κάθε μήνα.

      Η πληρωμή θα ολοκληρώνεται εντός του επόμενου μήνα.

10. Τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια εξαιρούνται της επιδότησης;

Όχι, όλα τα πρατήρια είναι επιλέξιμα, ανεξαρτήτως από το αν η κύρια έδρα τους βρίσκεται ή όχι σε κάποιο νησί. Αν δηλαδή ένα πρατήριο σε κάποιο νησί αποτελεί υποκατάστημα, η πληροφορία αυτή θα αντλείται από την ΑΑΔΕ ή θα δηλώνεται στο παράρτημα της αίτησης που ζητά υποκατάστημα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!