| Notaka

ΠΟΠΕΚ:Υπόμνημα στον Στουρνάρα για τα πρόστιμα του «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

 

alt΄Eκδοση διοικητικής πράξης καθορισμού του τρόπου καταβολής των προστίμων σε δόσεις για τις καταχωρήσεις  στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ζητεί με Υπόμνημά της η ΠΟΠΕΚ από τον Υπουργο Οικονομικών

 

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Οικονομικών.

Υπόψη : κ. Ι. Στουρνάρα , Υπουργού Οικονομικών

κ. Γ. Μαυραγάννη, Υφυπουργού Οικονομικών

Δ/νση  : Κ. Σερβίας 10,   105 62  Αθήνα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αθήνα, 29 Ιουνίου  2013
Αρ. Πρωτ. 1017

Θέμα: «Αναγκαιότητα έκδοσης διοικητικής πράξης καθορισμού του τρόπου καταβολής των προστίμων σε δόσεις για τις καταχωρήσεις των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». 

Κύριε Υπουργέ,

            Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την νεότερη τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα αναφορικά με τις καταχωρήσεις των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», προσδιορίστηκαν τα πρόστιμα για τις περιπτώσεις της μη καταχώρησης και της ανακριβούς ή εκπρόθεσμης καταχώρησης των στοιχείων στο σύστημα. Παράλληλα, προβλέφθηκε η δυνατότητα μείωσης των καταλογισθέντων προστίμων, εφόσον εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης, υποβληθεί σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο και, υπό την διπλή προϋπόθεση αφενός καταβολής του αναλογούντος προστίμου και αφετέρου παραίτησης του μέλους ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. από την άσκηση κάθε σχετικού ενδίκου μέσου.
               Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ορίζονται τα εξής:  
 «9. Στις περιπτώσεις μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης εντός της προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών του άρθρου 73 παράγραφος 2 περίπτωση α` του παρόντος νόμου, επιβάλλεται ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων».
               Στη συνέχεια στο εδάφιο 2 της ίδιας παραγράφου 9 προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του ποσού επιβολής προστίμου κατά αντιστοιχία συγκεκριμένου κλιμακούμενου αριθμού φορολογικών στοιχείων, υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικού αιτήματος και υπό προϋποθέσεις ως εξής:
                «Στα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω πρόστιμα για εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, επιβάλλεται ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ημερολογιακό έτος, έναντι όλων των τελωνειακών αρχών, πρόστιμο έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, όταν το πλήθος των εκπροθέσμως ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., είναι μέχρι πενήντα (50) φορολογικά στοιχεία, πρόστιμο τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ όταν το πλήθος των εκπροθέσμως ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών, ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. είναι από πενήντα ένα (51) έως εκατό (100) φορολογικά στοιχεία πρόστιμο έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ από εκατόν ένα (101) και μέχρι 150 φορολογικά στοιχεία και περαιτέρω 50 ευρώ ανά 50 φορολογικά στοιχεία πέραν των 150 εφόσον το μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο και καταβάλλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του ν. 2960/2001 καθοριζόμενα ένδικα μέσα εντός δύο μηνών από την έκδοση των καταλογιστικών Πράξεων».

Από την ανωτέρω διάταξη, καθίσταται σαφές ότι προϋπόθεση υπαγωγής στην ευεργετική ρύθμιση καταβολής του μειωμένου προστίμου του εδαφίου 2 της παραγράφου 9 του άρθρου 147  του ν. 2960/2001 είναι, εκτός της παραίτησης των ενδίκων μέσων η  καταβολή του καταλογισθέντος ποσού εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης. Πλην όμως ο νόμος επιτάσσει μεν «… να καταβάλλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο…» ο Πρατηριούχος χωρίς όμως να προσδιορίζει τον τρόπο καταβολής του σχετικού προστίμου. Η ανωτέρω γενική διατύπωση της καταβολής, νομικά ερμηνευόμενη, εφόσον δεν προσδιορίζεται ως «εφάπαξ»,  περιλαμβάνει κάθε τρόπο καταβολής, καθώς διαφορετικά ο νομοθέτης θα εξειδίκευε επιτακτικά τον τρόπο αυτό καταβολής. Εξάλλου αποτελεί κοινή γενική παραδοχή και πρακτική, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι ρυθμίσεις σε δόσεις καταβολής οφειλών και προστίμων να αποτελούν νόμιμη και κοινωνικά επιβαλλόμενη διοικητική ρύθμιση σε όλους τους τομείς (φόροι, επιτόκια, οφειλές Φ.Π.Α. κλπ.).

Είναι εξάλλου αυτονόητο, εφόσον οι Πρατηριούχοι δεν αποτελούν εξαίρεση της μαστιζόμενης από την κρίση εμπορικής τάξης της χώρας μας, ότι το σύνολο των μελών μας αδυνατεί να ανταποκριθεί και να καταβάλλει  εφάπαξ τα χρηματικά αυτά πρόστιμα τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων υπερβαίνουν τις χιλιάδες ευρώ.

Κύριε Υπουργέ,

Η έκδοση διοικητικής πράξης με την οποία θα ορίζεται η παροχή της δυνατότητας καταβολής των προστίμων αυτών σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις και η δυνατότητα παράτασης αυτών έναντι επιτοκίου ίσου προς το τρέχον δικαιοπρακτικό επιτόκιο που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμούμε ότι εντάσσεται στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και είναι επιτακτικά αναγκαία.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή η είσπραξη των δημόσιων εσόδων θα πρέπει να είναι εύλογα προσδοκώμενη και εισπρακτικά εφικτή και επειδή, προαπαιτούμενο των δύο αυτών παραδοχών αποτελεί η διασφάλιση των προϋποθέσεων προς τον διοικούμενο να ανταποκρίνεται σε ανεκτό και δίκαιο πλαίσιο, ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κρίσης και της διαπιστευμένης καταβαράθρωσης του κλάδου των πετρελαιοειδών και της λιανικής αγοράς ειδικότερα, όπως εξάλλου γνωρίζετε, παρακαλούμε να κάνετε αποδεκτή την πρότασή μας αυτή προς διασφάλιση του γενικότερου συμφέροντος.

 

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil FuelMate Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αττική Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΥΠ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κακοκαιρία κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!