| Notaka

“ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”.

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μικρομεσαίων (22-24 Νοεμβρίου 2017), που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Τάλιν της Εσθονίας δημοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση για τις ΜΜΕ και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα για τις επιδόσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΣΕΒΕΕ

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μικρομεσαίων (22-24 Νοεμβρίου 2017), που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Τάλιν της Εσθονίας δημοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση για τις ΜΜΕ και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα για τις επιδόσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπήθηκε σε ανώτατο επίπεδο από τον Πρόεδρο Γιώργο Καββαθά και τον Γενικό Γραμματέα Γιώργο Κουράση, ενώ ο Επιστημονικός Σύμβουλος Δημήτρης Μπίμπας εκπροσώπησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων.

Από τα στοιχεία που προέκυψαν, επιβεβαιώθηκε η ανοδική πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας για το 2016 και 2017, καθώς οι τρεις βασικοί δείκτες (αριθμός επιχειρήσεων, προστιθέμενη αξία και απασχόληση) σημείωσαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για το 2018 παραμένουν  θετικές.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1- Δείκτες οικονομικών επιδόσεων ΜΜΕ στην ΕΕ

Πηγή: SME Performance Review 2016/2017

Τα δεδομένα όμως σχετικά με τους ρυθμούς μεγέθυνσης και την κατανομή των ωφελειών στις χώρες μέλη παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις και ακολουθούν μη ισόρροπα τις αρνητικές συνέπειες που επέφερε η διαχείριση της κρίσης στην ΕΕ-27.  

Είναι ενδεικτικό ότι ενώ ο δείκτης προστιθέμενης αξίας έδειξε σημάδια επιταχυνόμενης ανάκαμψης (110 μονάδες από 99,3 το 2013), οι δείκτες απασχόλησης και αριθμού επιχειρήσεων αυξάνονται με πολύ χαμηλότερο ρυθμό (η απασχόληση ανήλθε στις 100,6 μονάδες, βελτιούμενη μόλις κατά 0,6 μονάδες από το 2008). Η ένδειξη αυτή προσιδιάζει σε μια συνθήκη συγκέντρωσης της παραγόμενης αξίας σε λιγότερες επιχειρήσεις, ενώ μια διαφορετική ερμηνεία τοποθετεί ως κυρίαρχο αίτιο αυτής της υστέρησης, την καθυστερημένη προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που τείνουν να αποφεύγουν έπειτα από μια μεγάλη οικονομική κρίση την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, την πρόσληψη νέου προσωπικού και  τη σύναψη νέων συμφωνιών.

Από την άλλη, ανησυχία προκαλεί το φαινόμενο σταθεροποίησης και διεύρυνσης της συνθήκης διχοτόμησης μεταξύ επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Βορρά και Ευρωπαϊκού Νότου. Από το 2008 έως σήμερα, παγιώνεται η εικόνα επιδείνωσης των βασικών οικονομικών δεικτών στις χώρες του Νότου, ενώ αντίστοιχα θετικές είναι οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις των χωρών του Βορρά. Συγκεκριμένα, οι χώρες της Μεσογείου (εκτός Γαλλίας) σημειώνουν αρνητικές επιδόσεις στους δείκτες απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας.

Στο σκέλος της ανάλυσης των διαρθρωτικών και κλαδικών τάσεων, παρατηρείται μια σαφής διχοτόμηση υπέρ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών και εις βάρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς κατασκευών και μεταποίησης.                                                                               

Σχετικά με την άσκηση των ασκούμενων πολιτικών και το επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι θετική η σταδιακή προσαρμογή των κρατών μελών στην Πράξη για τις ΜΜΕ (Small Business Act). Οι περισσότερες χώρες σημείωσαν σημαντική βελτίωση στους ποιοτικούς δείκτες των μεταρρυθμίσεων, της μείωσης της γραφειοκρατίας και των διοικητικών διαδικασιών, όμως μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει ευθεία συσχέτιση της βελτίωσης της οικονομικής ευημερίας από την υιοθέτηση οριζόντιων μεταρρυθμίσεων.

Τέλος, χρήζει ιδιαίτερης μνείας η αναφορά της Έκθεσης σχετικά με την κυρίαρχη τάση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και τη λανθάνουσα εικόνα που προσλαμβάνει η επικαιρότητα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 90% των νέων επιχειρήσεων αφορούν έναρξη δραστηριότητας σε παραδοσιακούς κλάδους που δε σχετίζονται με τον τεχνολογικό/ ψηφιακό μετασχηματισμό.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έπειτα από ένα διάστημα βαθιάς ύφεσης και αυστηρής προσαρμογής. Ενώ οι απώλειες από την έναρξη της κρίσης παραμένουν υψηλές, αναφύονται σημάδια ανάκαμψης στους βασικούς οικονομικούς δείκτες.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκροτούν τη συντριπτική πλειονότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, διατηρώντας ως μερίδιο το 99,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 86,9% της απασχόλησης και το 73,2% της προστιθέμενης αξίας. Η απασχόληση στις ΜΜΕ αυξήθηκε την περίοδο 2015-2016 κατά 2,4%, ενώ η προστιθέμενη αξία σημείωσε άνοδο 1,4%. Για το 2018, αναμένονται να δημιουργηθούν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιπλέον 96,500 νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ οι προβολές δείχνουν θετικό ρυθμό αύξησης της προστιθέμενης αξίας κατά 5,8%.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΕ

Class size

Number of enterprises

Number of persons employed

Value added

Greece EU-28 Greece EU-28 Greece EU-28
Number Share Share Number Share Share Billion Share Share
Micro 678 816 96.2 % 93.0 % 1 288 988 57.3 % 29.8 % 17.0 34.3 % 20.9 %
Small 23 829 3.4 % 5.8 % 412 490 18.3 % 20.0 % 9.5 19.2 % 17.8 %
Medium- sized 2 684 0.4 % 0.9 % 254 639 11.3 % 16.7 % 9.8 19.7 % 18.2 %
SMEs 705 329 99.9 % 99.8 % 1 956 117 86.9 % 66.6 % 36.3 73.2 % 56.8 %
Large 388 0.1 % 0.2 % 294 094 13.1 % 33.4 % 13.3 26.8 % 43.2 %
Total 705 717 100.0 % 100.0 % 2 250 211 100.0 % 100.0 % 49.6 100.0 % 100.0 %
These are estimates for 2016 produced by DIW Econ, based on 2008-2014 figures from the Structural Business Statistics Database (Eurostat). The data cover the ‘non-financial business economy’, which includes industry, construction, trade, and services (NACE Rev. 2 sections B to J, L, M and N), but not enterprises in agriculture, forestry and fisheries and the largely non-market service sectors such as education and health. The following size-class definitions are applied: micro firms (0-9 persons employed), small firms (10-49 persons employed), medium-sized firms (50-249 persons employed), and large firms (250+ persons employed). The advantage of using Eurostat data is that the statistics are harmonised and comparable across countries. The disadvantage is that for some countries the data may be different from those published by national authorities.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SBA Factsheet 2017

Στο σκέλος εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με σημαντικές ωστόσο ενδείξεις βελτίωσης στους τομείς των δημοσίων επενδύσεων και των δημοσίων συμβάσεων. Αντίθετα, σημειώνει τη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ-27 στον τομέα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενώ σημαντική υστέρηση παρατηρείται στο κριτήριο της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνολικά, η χώρα αξιολογείται θετικά ως προς την πορεία εφαρμογής των αρχών της Πράξης για τις ΜΜΕ. Ειδικότερα, η Έκθεση για τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις αναφέρεται στην αποτελεσματική εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, αλλά και στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης των επιχειρήσεων σε κρίση, μια δράση την οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει πιλοτικά το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μεταφέροντας τις καλές πρακτικές και την ευρωπαϊκή εμπειρία στην ελληνική πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο της ΓΣ των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, και στο περιθώριο των συναντήσεων με ομόλογες οργανώσεις των χωρών μελών της ΕΕ, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς, επισήμανε τη σημασία που έχει η καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής ατζέντας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεσμεύτηκε για την προώθηση της Πράξης για τις ΜΜΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, έκανε λόγο για κριτική ανάγνωση των στατιστικών δεδομένων και για ανάδειξη πολιτικών που θα βελτιώνουν το οικονομικό χάσμα Βορρά- Νότου. Ο Γενικός Γραμματέας Γ. Κουράσης  προέταξε τη σημασία ανάπτυξης διμερών και πολυμερών σχέσεων των οργανώσεων για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη, τόσο σε επίπεδο πολιτικών όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής επιχειρησιακών στρατηγικών όσο και επιχειρηματικών ιδεών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil FuelMate Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αττική Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΥΠ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κακοκαιρία κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!