Skip to main content

Σημεία ενδιαφέροντος της υπ’ αριθμ. 13256/02-05-2023(Β’2887) υπουργικής απόφασης, σχετικά με τα οχήματα ADR.

1. Πλέον, τα εισαγωγής μεταχειρισμένα οχήματα που διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR από το εξωτερικό, θα προσκομίζονται πρώτα στο ΚΤΕΟ για την έκδοση του ελληνικού πιστοποιητικού και στη συνέχεια θα πηγαίνουν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. (άρθρο 2)

2. Σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων βάσει πρακτικού δοκιμής δεξαμενής που έχει εκδοθεί με την προϊσχύουσα απόφαση, ισχύει ότι:

Η έκδοση άδειας κυκλοφορίας βυτιοφόρου οχήματος με την υποβολή, αντί του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου δεξαμενής της υπ’ αριθμ. 132756/2023 (Β’ 2887) υπουργικής απόφασης, των εγγράφων της περ. β της παρ. 1 του κεφ. ΙΔ της υπό στοιχεία ΣΤ/29900/1977 (Β’ 1318) υπουργικής απόφασης, για το αρχείο δεξαμενής της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, επιτρέπεται εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί έως 31.12.2023. (παρ. 3, άρθρο 9)

3. Βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των χιλίων (1000) λίτρων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας έως 30.9.2019, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται έως 31.12.2029 για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου, και με την προϋπόθεση ότι παραμένουν ασφαλή και κατάλληλα για την μεταφορά αυτή. Επί των αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου σημειώνεται παρατήρηση «ΔΕΞΑΜΕΝΗ≤1000 ΛΙΤΡΩΝ» κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού ογκομέτρησης από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο. Οι δεξαμενές των οχημάτων αυτών υπόκεινται ανά τρία (3) έτη σε επιθεώρηση από φορείς επιθεώρησης του άρθρου 4 που πραγματοποιούν περιοδική επιθεώρηση δεξαμενής. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης δεξαμενής και το πρακτικό επιθεώρησης δεξαμενής που εκδίδεται μετά το πέρας αυτής έχει ισχύ (3) τριών ετών. H ύπαρξη της παρατήρησης στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και η ισχύς του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής, το οποίο και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο σε κάθε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, ελέγχεται από το διενεργούν τον έλεγχο ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση έλλειψης της παρατήρησης ή έλλειψης του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής ή λήξης της ισχύος αυτού, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος. (παρ. 4, άρθρο 9)

4. Η έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε φορτηγά οχήματα κατηγορίας ΕΧ/ΙΙ ή ΑΤ, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος ≤7500 Kg, των οποίων η ηλεκτρική καλωδίωση δεν πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων που αναφέρονται στο 9.2.2.2.1. του παραρτήματος Ι.1.B της Συμφωνίας ADR, επιτρέπεται για δύο (2) έτη από 2 Μαΐου 2023, για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών. Για τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών πρέπει να πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR και οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 132756/2023 (Β’ 2887) υπουργικής απόφασης. Επί των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών τίθεται η παρατήρηση «ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ». (παρ. 5, άρθρο 9)

5. Ως φορείς επιθεώρησης οχημάτων ADR εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) τα οποία υπάγονται σε Σχολές ή Τμήματα ή Τομείς του γνωστικού αντικειμένου των Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακά Εργαστήρια στην ιδρυτική πράξη των οποίων αναφέρεται επιστημονικό πεδίο οχημάτων ή μηχανών, λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 επ. του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 13256/02—05-2023(Β’2887) υπουργικής απόφασης.

Φορέας επιθεώρησης δεξαμενών ADR είναι φορέας που δραστηριοποιείται σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία της Συμφωνίας ADR: εξέταση τύπου, επίβλεψη κατασκευής, αρχική επιθεώρηση, περιοδική και ενδιάμεση επιθεώρηση, έκτακτη επιθεώρηση, επαλήθευση δεξαμενής. Ως φορείς επιθεώρησης δεξαμενών ADR εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εταιρείες της εμπορικής νομοθεσίας νομίμως εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή Ν.Π.Δ.Δ .ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα ή Πανεπιστημιακά Εργαστήρια της παραπάνω παραγράφου που πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 13256/02—05-2023(Β’2887) υπουργικής απόφασης.

Γενικές προϋποθέσεις φορέα:

α. Είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 (εκτός του 8.1.3) ως φορέας τύπου Α από το Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ).

β. Διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης που περιλαμβάνει τους κινδύνους σε σχέση με τις δραστηριότητες που διεξάγει.

γ. Απασχολεί κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό:

γα. έναν (1) τεχνικό υπεύθυνο, τεχνικά ικανό και έμπειρο στη λειτουργία του φορέα επιθεώρησης ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη για τη συμμόρφωση του φορέα με το πρότυπο 17020 και υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά για λογαριασμό του φορέα.

γβ. έναν (1) επιθεωρητή (πρώην πραγματογνώμονα) με κατάλληλα προσόντα, εκπαίδευση, πείρα και γνώση των απαιτήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης του φορέα ο οποίος διενεργεί τις επιθεωρήσεις και μετά το πέρας αυτών συντάσσει και υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά.

Ως τεχνικοί υπεύθυνοι φορέα και επιθεωρητές ορίζονται πρόσωπα τα οποία κατέχουν:

α. Δίπλωμα Μηχανικού, ειδικότητας: Μηχανολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού, Ναυπηγού Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, και είναι μέλη Τ.Ε.Ε.

β. Πτυχίο Μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης, ειδικότητας: Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Οχημάτων, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ναυπηγού Μηχανικού, Μηχανικού Αυτοματισμού, Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας.

Ως επιθεωρητές (πρώην πραγματογνώμονες) ορίζονται πρόσωπα με το παραπάνω δίπλωμα ή πτυχίο, εφόσον πληρούν τουλάχιστον μία εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α. Έχουν διενεργήσει δεκαπέντε (15) επιθεωρήσεις δεξαμενών σε φορέα επιθεώρησης ADR καθοδηγούμενες από έμπειρο επιθεωρητή οι οποίες βεβαιώνονται από τον τεχνικό υπεύθυνο του φορέα στον οποίο διενεργήθηκαν. Στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά επιθεωρήσεων καταγράφεται το όνομα και το επώνυμο του μαθητευόμενου. Η βεβαίωση του τεχνικού υπεύθυνου περιέχει τις ημερομηνίες των επιθεωρήσεων, τους αύξοντες αριθμούς των πιστοποιητικών, τον μοναδικό αριθμό του επιθεωρητή που αποδίδεται από το Υπουργείο κατόπιν αίτησης του φορέα και τηρείται στο αρχείο του φορέα.

β. Έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον εκατό (100) ωρών το οποίο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, στο αντικείμενο της Συμφωνίας ADR, στα εφαρμοζόμενα πρότυπα και τις επιθεωρήσεις των δεξαμενών που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, και έχουν επιτύχει σε σχετικές εξετάσεις. Η βεβαίωση της επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος τηρείται στο αρχείο του φορέα. Στους επιθεωρητές της περίπτωσης αυτής αποδίδεται επίσης μοναδικός αριθμός από το Υπουργείο κατόπιν αίτησης του φορέα.

γ. Έχουν πιστοποιηθεί ως πραγματογνώμονες ADR σύμφωνα με την υπ’ αρ. 32591/3257/2001 (Β’ 703) υπουργική απόφαση. Η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία πιστοποιείται ως πραγματογνώμονας ADR ο επιθεωρητής τηρείται στο αρχείο του φορέα. (άρθρο 4)

6. Οι φορείς έκδοσης πιστοποιητικών εγκρίσεων τύπου δεξαμενών ADR ορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ως φορείς έκδοσης έγκρισης τύπου μπορούν να οριστούν Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) τα οποία στις 02/05/2023 διενεργούν δοκιμές σε νέους τύπους δεξαμενών, κατόπιν αίτησής τους στο Υπουργείο. Από 1.1.2029, ως φορείς έκδοσης εγκρίσεων τύπου δεξαμενών ADR μπορούν να οριστούν και φορείς επιθεώρησης ADR οι οποίοι έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 13256/02—05-2023(Β’2887) υπουργικής απόφασης, εφόσον έχουν σε ισχύ πιστοποιητικό διαπίστευσης σε όλα τα πεδία της παρ. 1β του ίδιου άρθρου, κατόπιν αίτησής τους στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. (άρθρο 7)

7. Το πρακτικό εξέτασης τύπου μεταλλικής δεξαμενής εκδίδεται από φορέα επιθεώρησης δεξαμενών μετά από αίτηση του κατασκευαστή της δεξαμενής ο οποίος υποβάλλει στον φορέα τα έγγραφα που προβλέπονται στη Συμφωνία ADR και τα εφαρμοζόμενα πρότυπα καθώς και αποδεικτικό της νόμιμης λειτουργίας του. Εφόσον έχει ορισθεί φορέας έκδοσης έγκρισης τύπου δεξαμενής, το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου εκδίδεται από τον φορέα αυτό. (άρθρο 3)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία

Με εκτίμηση,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΛΑΣ – NIKOLAOS TOULAS

   Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός – Dipl. Mechanical Engineer

Για την

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γιαννιτσών 90, 54627 Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 555151, 555707

F: 2310 522682

ΑΘΗΝΑ

Παπανικολή 40, 15232 Χαλάνδρι

Τ: 2106854024

F: 2106854029

www.karanasios.com

error: Content is protected !!