Skip to main content

Απάντηση υφυπουργού Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, σε αναφορές βουλευτών για ζητήματα φορολόγησης της επιχειρηματικότητας

Συνολική απάντηση σε αναφορές βουλευτών για επίκαιρα ζητήματα που αφορούν την φορολόγηση της επιχειρηματικότητας έδωσε συγκεντρωτικά στις 19.12.2023 ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης:

Σχετικές αναφορές κατέθεσαν στις 6.12.2023 οι παρακάτω βουλευτές:

  • Στράτος Σιμόπουλος (ΝΔ) με θέμα: Υπόμνημα για την τεκμαρτή φορολόγηση των αγροτών_πωλητών λαϊκών αγορών (αρ. πρωτ. 746)
  • Γεώργιος Καρασμάνης (ΝΔ) με θέμα: Επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με Α.), με την οποία καταθέτει τις προτάσεις _ παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου: “Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής” (αρ. πρωτ. 758)
    και για το Υπόμνημα Συλλόγων, Σωματείων και Ομοσπονδιών Νομού Πέλλας, με το οποίο ζητούν την απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου και καταθέτουν τις προτάσεις τους για την φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών (αρ. πρωτ. 787)
  • Ελένη Βάτσινα (ΠΑΣΟΚ) με θέμα: Επιστολή διαμαρτυρίας Επιστημονικών και Επαγγελματικών Φορέων Νομού Ηρακλείου Κρήτης (αρ. πρωτ. 799)
  • Χάρης Μαμουλάκης (ΣΥΡΙΖΑ) με θέμα: «Ταφόπλακα» για ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις το νέο φορολογικό νομοσχέδιο (αρ. πρωτ. 800)

Στην κοινή απάντηση του Χάρη Θεοχάρη για τις παραπάνω αναφορές βουλευτών τονίζεται:

Σύμφωνα με το Ν. 5073/11-12-2023 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις» σκοπός είναι η μείωση της φορολογίας για τους συνεπείς φορολογουμένους, η σύλληψη διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης με την καθιέρωση τεκμηρίων και τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η φορολογική αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από την οικονομία του διαμοιρασμού, καθώς και η ρύθμιση ειδικότερων φορολογικών ζητημάτων.

Ειδικότερα:

1) στο άρθρο 15 του παρόντος καθιερώνεται ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα έως του ποσού των πενήντα (50.000) ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Ελεύθερος επαγγελματίας ή επιτηδευματίας ή αυτοαπασχολούμενος τεκμαίρεται ότι προσφέρει εργασία τουλάχιστον ίσης αξίας και αμοιβής με αυτή του εργαζομένου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό ή εργαζομένου που ο ίδιος απασχολεί. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) μετά την πρώτη εξαετία της επαγγελματικής δραστηριότητας, επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%) μετά την πάροδο μιας τριετίας και επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%) μετά την πάροδο και δεύτερης τριετίας μετά την πρώτη εξαετία. Επιπλέον, τεκμαίρεται ότι το κέρδος του περιλαμβάνει και ένα ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εργατικού κόστους, μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ, ενώ το τεκμήριο προσαυξάνεται και με βάση τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιεί ο ελεύθερος επαγγελματίας σε σχέση με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών του ίδιου (δευτεροβάθμιου) Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας: κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου Κ.Α.Δ.

Προβλέπεται επίσης ειδική αντιμετώπιση για την περίπτωση γ (προσαύξηση ΚΑΔ) ειδικά ως προς τους υπόχρεους με Κ.Α.Δ. «εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)», «εκμετάλλευση περιπτέρου (47.19.10.02)» και «λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα (47.26). Το σύνολο του τεκμηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ετησίως. Ο προσδιορισμός αυτός είναι μαχητός και ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει περιστατικά που οδηγούν αντικειμενικά σε μείωση της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως στρατιωτική θητεία, φυλακή, νοσηλεία, εγκυμοσύνη και λοχεία, υιοθεσία και αναδοχή τέκνων, φυσικές καταστροφές, ανάκληση άδειας λειτουργίας της ατομικής του επιχείρησης ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του, εκ του νόμου εποχικότητα της δραστηριότητας (π.χ. κυλικεία), απαγόρευση λειτουργίας και άλλους λόγους ανωτέρας βίας. Περαιτέρω, θεσπίζεται δυνατότητα του υπόχρεου, όσον αφορά την ανατροπή του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος ώστε, εκτός της επίκλησης των προαναφερόμενων λόγων μαχητότητας που ανάγονται στην προσωπική και επαγγελματική του σφαίρα, να υποβάλει αίτηση, εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, στην αρμόδια φορολογική αρχή για τη διενέργεια ελέγχου κατά τα επίμαχα έτη.

Τέλος, προβλέπεται ότι το ελάχιστο καθαρό εισόδημα δεν εφαρμόζεται :
α) στα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα,
β) σε όσους αμείβονται σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 12, εφόσον συμβάλλονται με έως και τρία (3) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που συμβάλλονται με έως και δύο (2) ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους,
γ) σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%), και
δ) σε καφενεία που βρίσκονται σε οικισμούς της χώρας με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων,

2) στο άρθρο 16 του παρόντος προβλέπονται τα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος και

3) στο άρθρο 17 του παρόντος ορίζονται οι περιπτώσεις που προβλέπονται μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος για τους νέους επαγγελματίες, τους πολύτεκνους, τους υπόχρεους που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), τους γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα, τους γονείς με τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία που θεωρούνται εξαρτώμενα, τους κατοίκους μικρών νησιών και οικισμών καθώς επίσης και για τους εκμεταλλευτές Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων (ΤΑΞΙ) με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών μέτρων. Οι αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική και νομοθεσία λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.


ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!