Skip to main content
| I |

13:27 “Μεταφορικό Ισοδύναμο και στα καύσιμα: Σε ποια νησιά εφαρμόζεται πιλοτικά – Όλες οι λεπτομέρειες”.

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής για την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2019. 

ο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την μεταφορά απλής αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτ.) και Diesel κίνησης εφαρμόζεται πιλοτικά από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 στα νησιά:

-Αγαθονήσι, -Άγιο Ευστράτιο, -Αλόννησο, -Αμοργό, -Ανάφη, -Αντίπαρο,  -Αστυπάλαια -Ίο, -Ικαρία 

-Κάρπαθο, -Κάσο, -Κέα, -Κίμωλο, . Κύθηρα, -Κύθνο -Λειψούς, -Λέρο, -Μεγίστη, -Μήλο, -Νίσυρο, -Πάτμο, -Σαμοθράκη, 

-Σέριφο, -Σίκινο, -Σίφνο, -Σκιάθο, -Σκόπελο, -Σκύρο, -Σύμη, -Τήλο, -Φολέγανδρο, -Φούρνους, 

-Χάλκη και Ψαρά.

Σκοπός του μέτρου είναι η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία.

Με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζονται: 

α) οι παράγοντες και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για τη μεταφορά υγρών καυσίμων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά, 

β) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, 

γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

δ) η διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του προστίμου του άρθρου 3 παράγραφος 3 του ν. 4551/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 29 του ν. 4585/2018, 

ε) ο χρόνος έναρξης της πλήρους εφαρμογής του μέτρου.

Παράγοντες υπολογισμού αντισταθμίσματος κόστους μεταφοράς καυσίμων στα νησιά

Οι παράγοντες που λογίζονται υπόψη τόσο για τον υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Η διαφορά τιμής χονδρικής πώλησης μεταξύ του ν. Αττικής και κάθε άλλου νησιωτικού Νομού της χώρας.

2. Το κόστος μεταφοράς εντός του νησιωτικού Νομού.

3. Η μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στο νησιωτικό Νομό προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

4. Η μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στο Ν. Αττικής προ ΦΠΑ.

5. Ο αριθμός των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων που υφίσταται σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης.

6. Ο αριθμός των πρατηρίων που υφίσταται σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης και επικαιροποιείται ανά φάση πληρωμής.

7. Ο βαθμός απομάκρυνσης κάποιου νησιού από κεντρική/περιφερειακή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

Δικαιούχοι Α.ΝΗ.ΚΟ.

Προκειμένου να είναι δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ για την μεταφορά καυσίμων μια επιχείρηση πρέπει:

1. Να έχει έδρα σε νησί που βρίσκεται στο γεωγραφικό πεδίο του Μέτρου/Επιλέξιμα Νησιά όπως αναφέρονται στο άρ. 1 της παρούσας απόφασης.

2. Να έχει δηλώσει ως Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

3. Να έχει συμπληρώσει και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει την τελευταία τριετία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού 1407/2013 όπως εμφανίζεται στο παράρτημα III της εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση (βάσει του άρθρου 6.2 του Κανονισμού). Οι επιχειρήσεις καθίστανται ως δικαιούχοι μέσω ελέγχου επιλεξιμότητάς τους που αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Με την ολοκλήρωση της επιλεξιμότητάς τους, λαμβάνουν τον Μοναδικό Αριθμό Νησιωτικής Επιχείρησης (Μ.Α.Ν./Ε) κατά τη διαδικασία του άρ. 5 του ν. 4551/2018 .

Ποσό επιδότησης

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται νια τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα επιλέξιμα νησιά της χώρας ανάλογα με το εάν σε κάθε ένα από τα νησιά αυτά υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες αποθήκευσης απλής αμόλυβδης (95 οκτ.) και diesel κίνησης, με τα κάτωθι ποσά:

α.1) 0,13 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες απλής αμόλυβδης (95 οκτ.) μεταφέρονται σε νησιά που δεν διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.

α.2) 0,06 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες απλής αμόλυβδης (95 οκτ.), μεταφέρονται σε νησιά, τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.

β.1) 0,13 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες diesel κίνησης μεταφέρονται σε νησιά που δεν διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.

β.2) 0,05 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες diesel κίνησης μεταφέρονται σε νησιά που διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Επιλέξιμες δαπάνες για τη καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. ορίζονται όλες οι δαπάνες μεταφοράς υγρών καυσίμων των κατηγοριών οι οποίες τεκμηριώνονται με όλα τα νόμιμα παραστατικά πώλησης (Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής) των προαναφερθέντων κατηγοριών υγρών καυσίμων που εκδίδουν οι εταιρείες εμπορίας για λογαριασμό των πρατηρίων.

2. Σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται:

(α) η επωνυμία και τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη (ΑΦΜ, διεύθυνση, έδρα),

(β) ο τόπος φόρτωσης και προορισμού, 

(γ) η ημερομηνία έκδοσης παραστατικού,

(δ) η ποσότητα και το είδος του υγρού καυσίμου 

(ε) η συνολική αξία πληρωμής.

3. Η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται από 01/01/2019 έως 31/12/2019 για το έτος 2019, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών τιμολόγησης.

4. Για κάθε επόμενο έτος (2020, 2021) η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών τιμολόγησης ορίζεται από 01/01 έως 31/12.

Διαδικασία πληρωμών και απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Οι δικαιούχοι εγγράφονται στη δράση μέσω του πληροφοριακού συστήματος το οποίο ελέγχει την επιλεξιμότητα τους διασταυρώνοντας τα στοιχεία μητρώου τους από τη βάση δεδομένων taxisnet.

2. Οι δικαιούχοι που έχουν καταστεί επιλέξιμοι λαμβάνουν Μοναδικό Αριθμό Νησιωτικής Επιχείρησης από το πληροφοριακό σύστημα.

3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία τιμολογίου που αποδεικνύουν το κόστος μεταφοράς καυσίμων που κατέβαλαν. Τα στοιχεία αυτά είναι:

– Μηνιαία μηχανογραφική κατάσταση για κάθε κατηγορία επιδότησης των ποσοτήτων των διακινούμενων πετρελαιοειδών προϊόντων απλής αμόλυβδης (95 οκτ.) και diesel κίνησης στην οποία θα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ποσότητες πετρελαιοειδών προϊόντων κατ’ είδος.

– Αριθμοί των Τιμολογίων και των Δελτίων Αποστολής που συνοδεύουν την παράδοση κάθε επιμέρους ποσότητας υγρών καυσίμων. Σε κάθε τιμολόγιο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, ο τόπος παράδοσης και ο παραλήπτης.

– Ο τόπος φόρτωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων ανεξάρτητα από το αν η φόρτωση έγινε από χερσαία ή νησιωτική εγκατάσταση.

– Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στη\ οποία δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέτοιες τιμές, ώστε λαμβάνονται υπόψη τα εμπορικά περιθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό καταναλωτή.

4. Οι δικαιούχοι, έχοντας καταχωρήσει τα απαραίτητα στοιχεία, γνωρίζουν το ποσό επιδότησης τους και μπορούν να υποβάλουν αίτημα καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ.

5. Η ΓΓΑΙΝΠ με την μηνιαία αναλυτική μηχανογραφική κατάσταση δικαιούχων ΑΝΗΚΟ για τι ποσότητες των υγρών καυσίμων, συγκεντρώνει τα στοιχεία σε ενιαίο κατάλογο και εκδίδει απόφαση διάθεσης πίστωσης από την αντίστοιχη Σ.Α.Ε./Έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), αιτούμενη στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αντίστοιχη χρηματοδότηση μέσω του epde.

6. Στη συνέχεια, εκδίδεται η εντολή πληρωμής και με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (eps) μέσω του epde προς την Τράπεζα της Ελλάδας, καταβάλεται το Α.ΝΗ.ΚΟ. πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό που αντιστοιχεί στο IBAN που έχει δηλώσει ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης.

7. Κατά την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου οι δικαιούχοι που θα δηλώσουν υπεύθυνα ότι δε\ μπορούν να εκτελέσουν τις απαιτούμενες ενέργειες μέσω πληροφοριακού συστήματος, μπορούν να αποστείλουν αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως και τα έντυπα συμμετοχής χρηματοδότησης και Υ/Δ σώρευσης που παρατίθενται στο παραρτήματα III και IV σε κλειστό φάκελο προς τη ΓΓΑΙΝΠ στη ταχυδρομική διεύθυνση Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη 81100.

real.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!