Skip to main content
| Notaka

Τι αλλάζει στην διακίνηση και εμπορία καυσίμων

altΤο υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε πίνακα με τον οποίο επισημαίνονται οι κυριότερες αλλαγές και οι επιμέρους βελτιώσεις στους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, με την Απόφαση «Κωδικοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙΕΠΠΥ).

 

103

 

1

Προστέθηκαν στα όργανα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις και οι αντλίες φυσικού αερίου για τα αυτοκίνητα.

5Ββ

Διαφοροποιήθηκε το πρόστιμο στους χρήστες οργάνων  χωρίς σήμανση (500 ευρώ) και για τους ζυγούς με πλαστή σήμανση (1000 ευρώ)

104

ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και συμπιεσμένου φυσικού αερίου

1

Προστέθηκαν στα όργανα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις και οι αντλίες φυσικού αερίου για τα αυτοκίνητα.

Για έλλειψη σήμανσης επιβάλλεται πρόστιμο μόνο στον πρατηριούχο ή τον βυτιοφορέα και όχι και στον κατασκευαστή ή εισαγωγέα του οργάνου. Επίσης, διαφοροποιήθηκε το πρόστιμο για όργανα χωρίς σήμανση και για όργανα με  πλαστή σήμανση.

105

οχήματα και των διανομέων συμπιεσμένου φυσικού αερίου

1

Προστέθηκαν στα όργανα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις και οι αντλίες φυσικού αερίου για τα αυτοκίνητα.

Γίνεται διάκριση μεταξύ της παραβίασης της σφραγίδας και της πλημμελούς σφράγισης. Για παραβίαση των σφραγίσεων ευθύνη έχει ο πρατηριούχος εκτός αν αποδειχθεί ΚΑΙ ευθύνη του εξουσιοδοτημένου συνεργείου. Για πλημμελή σφράγιση ευθύνη έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

6

Στις προβλεπόμενες σφραγίσεις από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία προστέθηκαν και τα λοιπά σημεία, ενώ πριν αυτά σφραγίζονταν από τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα.

106

της ποσότητας

1

Τα λοιπά σημεία σφράγισης σφραγίζονται πλέον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και όχι από τον εισαγωγέα ή κατασκευαστή.

5

Για πλημμελή σφράγιση ευθύνη έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

6

Για παραβίαση των σφραγίσεων ευθύνη έχει ο πρατηριούχος ή ο βυτιοφορέας, εκτός αν αποδειχθεί ευθύνη ΚΑΙ του εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

107

και διανομέων συμπιεσμένου φυσικού αερίου

1

Προστέθηκαν στα όργανα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις και οι αντλίες φυσικού αερίου για τα αυτοκίνητα.

Απαιτήσεις τεκμηρίωσης σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, με κρίσιμο έτος το 2006. Μετά την έναρξη ισχύος, η έγκριση συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή θα απαιτείται μόνο για τις νέες αντλίες.

5

Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παρ.3 και 4 των ήδη εγκατεστημένων αντλιών-διανομέων  προβλέπεται μεταβατική περίοδος 6 μηνών για να δημιουργηθεί στο πρατήριο ο φάκελος τεκμηρίωσης .

108

– Δέσμευση

1

Προστέθηκαν στα όργανα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις και οι αντλίες φυσικού αερίου για τα αυτοκίνητα.

109

και συμπιεσμένου φυσικού αερίου.

1

Τα λοιπά σημεία σφράγισης σφραγίζονται πλέον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και όχι από τον εισαγωγέα ή κατασκευαστή, με ανάλογες απαιτήσεις για την απόδειξη της επάρκειάς τους.

112

 

2

Το πρόστιμο από 500 ευρώ αυξήθηκε στα 1000 ευρώ

122

Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

1

Προστέθηκε «και στους πωλητές πετρελαίου για θέρμανση» πέραν των κατόχων άδειας λιανικής πώλησης.

123

Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

1

Ρυθμίζεται και η περίπτωση που η μεταφορά του καυσίμου γίνεται από ανεξάρτητο μεταφορέα.

130

 

1

Τα ανεκτά σφάλματα στο βάρος περιεχομένου συσχετίστηκαν με τα προβλεπόμενα σφάλματα του άρθρου 8, που ισχύουν για κάθε προσυσκευασμένο προϊόν.

2

Προβλέφθηκαν δεσμεύσεις για τις ελλιποβαρείς φιάλες.

133

Καύσιμα στερεής βιομάζας

Όλο το άρθρο

Επαναδιατύπωση άρθρου ώστε να είναι πιο αναλυτικές οι απαιτήσεις ενδείξεων.

Προσθήκη κλάσης για διευκόλυνση των ελέγχων.

Αντί του εισαγωγέα αναγράφονται τα στοιχεία του υπεύθυνου διάθεσης (με την προηγούμενη διατύπωση υπήρχε υποχρέωση αναγραφής των στοιχείων του εισαγωγέα, άρα καταλάμβανε μόνο τα προϊόντα εκτός ΕΕ)

137

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Διορθώθηκε από μαργαρίνη σε ελαιόλαδο και η ποσότητα των χυμών ώστε να συμβαδίζει με τη σχετική νομοθεσία. Επίσης το κουλούρι από τουλάχιστον 50 γρ σε 40 γρ. προστέθηκε και η συσκευασία των 330 ml για τους φυσικούς χυμούς που διατίθενται από τα κυλικεία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

Η περίπτωση ι του πίνακα «…και γενικά σε χώρους που εξ αντικειμένου δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός» έχει ήδη καταργηθεί με την παρ.8 της υποπερίπτωσης ΣΤ5 του ν.4254/2014.

Στην περίπτωση θ’ προστέθηκε «, καθώς και σε οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο εισόδου».

141,

142

Δεσμεύσεις

 

Νέα άρθρα στα οποία περιγράφεται η διαδικασία δεσμεύσεων, όπου η δέσμευση προβλέπεται στον Κώδικα

143

Προσφυγή

 

Διαδικασία προσφυγής κατά της έκθεσης δέσμευσης.

Παραρτ/τα

Παράρτημα VI

 

Προσθήκη παραρτήματος για τα καύσιμα στερεής βιομάζας, σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

 

Άρθρο 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

 

Με την παράγραφο 2 αλλάζει ο χρόνος ενημέρωσης των τιμών στο παρατηρητήριο τιμών καυσίμων από 7 σε 30 ημέρες

 

2. Κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν, ταυτόχρονα με την ισχύ τους. Οι τιμές στο Παρατηρητήριο Καυσίμων θα αναρτώνται για διάστημα 30 ημερών από την τελευταία γνωστοποίηση. Μετά το πέρας των 30 ημερών, για να εμφανίζονται οι τιμές των υπόχρεων, πρέπει αυτοί να υποβάλουν εκ νέου τις ίδιες ή διαφορετικές τιμές στο Παρατηρητήριο.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!