Skip to main content
| Notaka

Δ2/Α/Φ8/16282.2008 ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/16282/08 (ΦΕΚ 1220 Β/30-6-2008) : Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

2.  Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι­ομηχανίαςΕνέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 «Τροποποίη­ση των διατάξεων του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 154/Α΄).

3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του­ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 122/2004 «Ανασύ­σταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α΄).

4. Το ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄).

5.  Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ­πουργών» (ΦΕΚ 232/Α΄).

6. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι­οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α΄), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 7 παρ. 7 αυτού.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 απόφαση του Υφυ­πουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/ Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί από τις υπ’ αριθμ. Δ2/Α/ Φ.8/11287/29.5.2006 (ΦΕΚ 771/Β΄) και υπ’ αριθμ. Δ2/Α΄/Φ.8/ 25750/28.12.2007 (ΦΕΚ 2512/Β΄) αποφάσεις, και ισχύει.

8.  Την ανάγκη παροχής κινήτρων για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων κατόχων, κατά τη δημοσίευση της πα­ρούσας απόφασης, άδειας πωλητή πετρελαίου θέρ­μανσης.

9.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα­τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1

1.  Οι κατά τη δημοσίευση της παρούσας, ατομικές επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρε­λαίου θέρμανσης μπορούν, ανά δύο ή περισσότερες, να ιδρύουν εταιρείες του εμπορικού νόμου ή να συμ­μετέχουν σε τέτοιες εταιρείες, στις οποίες χορηγείται νέα άδεια εμπορίας.

2. Η νέα άδεια εκδίδεται στην επωνυμία της εταιρεί­ας, εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 100 κ.μ. ανά εγκα­τάσταση. Με την απόφαση χορήγησης της νέας άδειας ορίζεται προθεσμία, όχι μεγαλύτερη του ενός έτους, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης των εγκαταστάσεων των εν λόγω αποθηκευτικών χώρων.

3. Στη νέα εταιρεία οι εταίροι εισφέρουν τα βυτιοφόρα οχήματα ιδιωτικής χρήσεως που κατέχουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας, οι δε υφιστάμενες άδειες κυκλοφορίας αυτών επανεκδίδονται στο όνομα της νέας εταιρείας.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τις εταιρείες του εμπορικού νόμου που κατά τη δημοσίευση της πα­ρούσας κατέχουν άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και συγχωνεύονται σε μία εταιρεία.

 Άρθρο 2

Οι νέες άδειες εκδίδονται το αργότερο μέχρι την 17.8.2009 και η ισχύς τους αρχίζει σε κάθε περίπτω­ση υποχρεωτικά από την ανωτέρω ημερομηνία. Μέχρι την ημερομηνία αυτή (17.8.2009), οι συμμετέχοντες στις νέες εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση: α) τις άδειες πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που κα­τέχουν και β) τη βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί κατάθεσης των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας, έχοντας την υποχρέωση να επιδεικνύουν τα έγγραφα αυτά σε κάθε περίπτωση διενέργειας ελέγχου.

 Άρθρο 3

Από την έναρξη ισχύος της νέας άδειας ανακαλούνται οι υφιστάμενες άδειες των εταίρων της νέας εταιρείας ή των συγχωνευόμενων εταιρειών κατά περίπτωση. Οι υφιστάμενες αυτές άδειες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, εάν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2008 δεν υπο­βληθούν στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

 Άρθρο 4

Το καταστατικό συστάσεως της νέας εταιρείας ή της συγχωνεύσεως των εταιρειών κατατίθεται στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπου είναι η έδρα της, μαζί με σχετική αίτηση για την έκδοση της άδειας πωλη­τή πετρελαίου θέρμανσης το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2008. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση χορηγεί αυθημερόν βεβαίωση περί κατάθεσης των δικαιολο­γητικών. Ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης καθορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Άρθρο 5

Η νέα άδεια ανακαλείται, εάν μέχρι τις 30.9.2009, δεν προσκομιστεί στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, από την οποία να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της εταιρείας και ο αριθμός μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμε­να στην υπ’ αριθμ. 1009071/191/ΔΜ/24.1.2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 128/Β΄).

 

 

Άρθρο 6

Στις ρυθμίσεις της παρούσας μπορούν να υπαχθούν και όσοι είχαν , πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία έπαυσε να ισχύει λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των εγκαταστάσεων του πρατηρίου.

Άρθρο 7

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τόπος, Ημερομηνία/Μήνας/Έτος

Α.Π :

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

πωλητή   πετρελαίου  θέρμανσης    κατέθεσε σήμεραημέρα ………….. και  ώρα …………    στη Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση    ………………….   Καταστατικό    σύστασης   νέας   εταιρείας  ή τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία ………………………    και διακριτικό τίτλο ………….……. ( Αρ. Κατ/κού ………..) ή Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία …………………. ( Αρ. Κατ/κού ………..)   που προέρχεται από τη συγχώνευση των εταιρειών με της υπαριθ. Δ2/Α/Φ.8/…………..…………Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στη νέα εταιρεία ή των συγχωνευόμενων εταιρειών έχουν ως εξής :

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Άδειας  Εμπορίας

Αδειοδοτούσα Αρχή

Αριθμός Κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης…………………………….

 

Υπογραφή

Σφραγίδα

 

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!