Skip to main content

Προμήθειες καυσίμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΥΓΕΙΑ
Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam. Veros eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
See details
4 Δεκ. 2023
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 04/12/2023 09:58:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΜΦΘΩΞΖ-2ΨΕ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4 Δεκ. 2023
Θέμα: 67-2023 Απόφαση της Επιτροπής συντήρησης – επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αργιθέας
Ημ/νια: 04/12/2023 10:01:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΔΑ: 689ΩΩΨ3-ΖΓ8
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4 Δεκ. 2023
Θέμα: KATAΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6336/23.
Ημ/νια: 04/12/2023 09:55:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: 6ΗΩΨΩΗΟ-ΥΒΡ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4 Δεκ. 2023
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι Άρθρο 160 ΚΔΚ
Ημ/νια: 04/12/2023 09:56:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΧΠΩ1Ρ-ΝΘΛ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4 Δεκ. 2023
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ 4% ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 1% ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΩΝ ΧΕΠ: ΕΞΟΔΩΝ/1456,ΕΞΟΔΩΝ/1542,ΕΞΟΔΩΝ/1709,ΕΞΟΔΩΝ/1466,ΕΞΟΔΩΝ/1666,ΕΞΟΔΩΝ/1568,ΕΞΟΔΩΝ/1524,ΕΞΟΔΩΝ/1630,ΕΞΟΔΩΝ/1249,ΕΞΟΔΩΝ/1336,ΕΞΟΔΩΝ/1359,ΕΞΟΔΩΝ/1265,ΕΞΟΔΩΝ/1403,ΕΞΟΔΩΝ/1384…..
Ημ/νια: 04/12/2023 09:45:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΔΑ: 94Β2ΩΕΡ-ΨΒ7
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4 Δεκ. 2023
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 04/12/2023 09:45:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΙΥΚΩΞΖ-ΜΑΥ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4 Δεκ. 2023
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡ.”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΙΝΗΣΗΣ,ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
Ημ/νια: 04/12/2023 09:54:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΣ5ΩΛΑ-Λ7Ξ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4 Δεκ. 2023
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-656 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ημ/νια: 04/12/2023 09:44:13
Φορέας: ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α3ΕΟΛΧΞ-4ΓΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4 Δεκ. 2023
Θέμα: Ανάθεση προμήθειας ελαστικών για τα μηχανοκίνητα οχήματα με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 5251 (ημιφορτηγό – ανοικτό) , ΜΕ 82430 (φορτωτής – εκσκαφέας).
Ημ/νια: 04/12/2023 09:44:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΡ5Ω9Θ-ΔΑΞ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4 Δεκ. 2023
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (CPV: 09132100-4) και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ (CPV: 09134200-9) για την κίνηση των ΚΥ οχημάτων και τη λειτουργία των μηχανημάτων (αλυσοπρίονα, κλαδευτικά συγκροτήματα κλπ.) με ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε ημερήσιας μέσης τιμής λιανικής πώλησης στο Νομό Ευβοίας, του Παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση του « Ειδικού Προγράμματος ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΔΥΠΑ », στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου « Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2023», Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 1, Δράση 9
Ημ/νια: 04/12/2023 09:39:57
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Ε84653Π8-ΙΗΔ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4 Δεκ. 2023
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΤΟΥς 2024
Ημ/νια: 03/12/2023 23:32:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Ρ22846ΜΤΛΒ-ΨΡΥ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4 Δεκ. 2023
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΥΖΩΝΩΝ ΚΥ-8346
Ημ/νια: 03/12/2023 12:17:06
Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ
ΑΔΑ: 6ΤΒΠ46ΜΠ3Ζ-ΠΧΨ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4 Δεκ. 2023
Θέμα: Προμήθεια Ημιφορτηγού Οχήματος Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) 4Χ4 της
7ης ΜΣΕΠ (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Υπ’ Αριθμ. 61/23)
Ημ/νια: 03/12/2023 14:05:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΑΩ6-ΑΓ3
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
2 Δεκ. 2023
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων 1247/09-09-2023 ΑΔΑΜ 23SYMV013394066
Ημ/νια: 02/12/2023 11:47:00
Φορέας: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 3ΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2023
ΑΔΑ: ΨΡΝ546Ν4ΑΨ-16Η
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
2 Δεκ. 2023
Θέμα: «Απόφαση Τελικής Κατακύρωσης αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (257181) της (3-2023) της υπ’ αριθμ. 8045/8164/81-ζ από Διακήρυξης της Δ.Α. Φωκίδας (Α.Δ.ΑΜ. :23PROC013710455) για το Τμήμα (IV) – Α.Τ. Ευπαλίου , για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για το έτος 2024 συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2025
Ημ/νια: 02/12/2023 09:18:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΘΕ446ΜΤΛΒ-Ν61
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
2 Δεκ. 2023
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ 01 08 2023 ΕΩΣ 31 08 2023 *ΜΕΛΕΤΗ 27/ 2021*ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 25 02 2022 * ΔΙΑΡΚΕΙΑ (26) ΜΗΝΕΣ & (28) ΗΜΕΡΕΣ * ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 489/2021
Ημ/νια: 01/12/2023 21:28:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΑΔΑ: ΕΘΜΞΩΡΣ-3ΛΦ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων κίνησης
Ημ/νια: 01/12/2023 15:49:14
Φορέας: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΔΑ: 699ΓΟΡΗ7-096
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ημ/νια: 01/12/2023 15:51:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΒΑ46ΝΛΩΛ-ΑΞΡ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Τελωνείου Δάφνης
Ημ/νια: 01/12/2023 15:25:56
Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ
ΑΔΑ: ΡΡ9Ι46ΜΠ3Ζ-ΑΘΔ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-365 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ημ/νια: 01/12/2023 15:32:40
Φορέας: ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ
ΑΔΑ: 9ΕΒΨΟΚΥΓ-8Ι3
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΩΝ
Ημ/νια: 01/12/2023 15:45:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΑΙΩΗΙ-Τ5Θ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: Προμήθεια υλικού και εξοπλισμού που θα δοθεί στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Λέσβου Χίου και Σάμου,στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης για την κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών βάσει του άρθρου 16 του Νόμου 4662/2020,συνολικού κόστους 18.000€ συμπ ΦΠΑ
Ημ/νια: 01/12/2023 15:20:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΡ67ΛΩ-Ψ4Λ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης Αθλητισμού 2023 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 500.000€(αρ.απόφασης 45/Απόσπασμα Πρακτικού Νο 7,ΑΔΑ:ΨEB67ΛΩ-ΤΒΘ) ως προς την Προμήθεια αθλητικού υλικού που θα δοθεί στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Τοπική Επιτροπή Λέσβου, κόστους 2.800€ συμπ ΦΠΑ
Ημ/νια: 01/12/2023 15:22:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ξ367ΛΩ-ΩΩΔ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής στα πλαίσια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Β.Α», αναδόχου «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ» ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΣ-ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙ ΕΠΕ.
Ημ/νια: 01/12/2023 15:12:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ0Α27ΛΩ-2Χ3
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για τη συντήρηση λοιπών οχημάτων και δίτροχων στα πλαίσια της ΑΠ. Υπ. Πρ. 3373/390/1975,2023, KHH 1718, KHH 1716, KTY 1353, KHO 4429, KHH 9060, KHY 5625, KHH 4406, ΚΗΗ 8293, ΚΗΗ 1666, ΚΗΗ 5583, KTY 2617
Ημ/νια: 01/12/2023 15:15:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ91ΩΞΕ-ΡΛΞ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: 199-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:
Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων
Ημ/νια: 01/12/2023 15:04:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΑΔΑ: 94ΦΞΩΕ0-ΣΒ0
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: 63-2023 Απόφαση της Επιτροπής συντήρησης – επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αργιθέας
Ημ/νια: 01/12/2023 12:59:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΝ1ΩΨ3-ΡΞΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ κ΄ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧ.Ο.Π.
Ημ/νια: 01/12/2023 13:00:35
Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 6ΝΓΔ469Β6Ν-ΟΑΤ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΚ 5826
Ημ/νια: 01/12/2023 12:56:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΖΦΩΚΕ-746
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: Ακύρωση της υπ. Αρίθμ. 6/2023 απόφασης τη Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της τεχνικής έκθεσης με αριθμό 03/2022 και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για το Υποέργο 2 : Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών στα πλαίσια της πράξης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Επιδαύρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5063487 συνολικού προϋπολογισμού 178.560,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και λήψη νέας απόφασης.
Ημ/νια: 01/12/2023 12:58:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΗΚΩΡΨ-ΖΟ5
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: για «Σύμβαση προμήθειας καυσίμων» Γυμνασίου Κασσανδρείας
Ημ/νια: 01/12/2023 12:49:24
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ5ΡΟΚΒ9-Ξ7Ρ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ημ/νια: 01/12/2023 12:49:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΕΝΩ93-Χ9Ζ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: 62-2023 Απόφαση της Επιτροπής συντήρησης – επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αργιθέας
Ημ/νια: 01/12/2023 12:51:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΙΜΩΨ3-ΧΩΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: 61-2023 Απόφαση της Επιτροπής συντήρησης – επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αργιθέας
Ημ/νια: 01/12/2023 12:44:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΠΠΩΨ3-5Κ9
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: Έγκριση δαπάνης ποσού 1.199,78 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εξόφληση τριών (3) τιμολογίων της εταιρείας «ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ» αναφορικά με την προμήθεια καυσίμων για τα υπηρεσιακά οχήματα της Κ.Υ. του Κ.Ε.Α.Τ. για χρονικό διάστημα 18/7/2023 έως 30/09/2023
Ημ/νια: 01/12/2023 12:47:27
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)
ΑΔΑ: 6ΑΝΓ469ΗΜΕ-5ΚΘ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ημ/νια: 01/12/2023 12:42:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΔΑ: 99ΦΚΩ93-ΦΛΚ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: ΧΕΠ 857 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 01/12/2023 09:53:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9Ω05ΩΕΦ-9Ε9
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 01/12/2023 09:55:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΒΣ4690ΒΟ-Θ5Π
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ.
Ημ/νια: 01/12/2023 09:44:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΒΨΩΕΖ-ΤΜΧ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1 Δεκ. 2023
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ημ/νια: 01/12/2023 09:51:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΓΞΩΛ7-33Ε
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Perks and
Benefits

Young, Dynamic Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Office Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores.

Free Lunch

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores.

Location

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Attractive Salary

Dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Subscribe to Our Newsletter:

error: Content is protected !!