Προμήθειες καυσίμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΥΓΕΙΑ
Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam. Veros eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
See details
29 Ιούλ. 2021

Θέμα: Έγκριση της ματαίωσης εγκρίνει των αποτελεσμάτων της υπ΄αριθμ. πρωτ. 23788/26.05.2021 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2. περ. α΄ του άρθρου 32, του Ν. 4412/2016) κατόπιν του υπ ΄αριθμ. 2/2020, του άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με α/α συστήματος 106019, λόγω ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.
Ημ/νια: 29/07/2021 09:59:54
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Β2Ζ46ΨΖΣ4-558
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
28 Ιούλ. 2021

Θέμα: Καθορισμός όρων επαναληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Σχολικών επιτροπών.
Ημ/νια: 28/07/2021 15:08:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ16Ω9Θ-64Θ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
28 Ιούλ. 2021

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙI της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών του Προσώπων».
Ημ/νια: 28/07/2021 14:40:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΔΑ: 6Δ55Ω14-Μ4Ο
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
28 Ιούλ. 2021

Θέμα: Έγκριση της μελέτης «Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου και των Νομικών Προσώπων αυτού” και συγκεκριμένα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία της Α’ θμιας εκπ/σης του Δήμου Άνδρου
Ημ/νια: 28/07/2021 13:48:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε6ΗΩΨΙ-148
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
28 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού “Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες της ΔΕ Αμφιλοχίας” συνολικού προϋπολογισμού 59.079,80 € (συμπεριλ. ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 28/07/2021 10:44:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΟ7ΩΨΞ-ΜΟΨ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
28 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΑΠΟΦ.143/2021 Ο.Ε Παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για προσφυγή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (τριετής με προαίρεση) ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού λόγω μη κατάθεσης προσφορών (άγονος) χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων
Ημ/νια: 28/07/2021 10:38:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΑ: Ψ13ΜΩΞ3-2ΒΡ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
28 Ιούλ. 2021

Θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού του υπ’ αρ. 3/2020 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 – 2021» για την Ομάδα Β΄: Λιπαντικά (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 94118) και κατακύρωση
Ημ/νια: 28/07/2021 10:15:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΠΚΩ9Ω-Π5Ψ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
28 Ιούλ. 2021

Θέμα: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ για το Γ.Ν. Καβάλας, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια των ειδών : (α) “Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού” και “Καύσιμα” του Νοσοκομείου
Ημ/νια: 28/07/2021 09:11:28
Φορέας: 4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΙΩΟΡ1Ο-ΞΨ9
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
27 Ιούλ. 2021

Θέμα: Ανακοίνωση Διενέργειας
Διαγωνισμού Δ. 35/21 για την Ανάδειξη πλειοδότη παροχής «Διευκόλυνσης αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου JP – 8» σε διάφορά Α/Δ της ΠΑ [Α/Απ Σαντορίνης, Α/Απ Καρπάθου και 130 ΣΜ (Λήμνος)].
Ημ/νια: 27/07/2021 14:15:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: 98ΨΕ6-ΠΨΕ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
27 Ιούλ. 2021

Θέμα: Έγκριση της μελέτης για την “Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου και των Νομικών Προσώπων αυτού” και συγκεκριμένα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία της Β’θμιας εκπ/σης του Δήμου Άνδρου
Ημ/νια: 27/07/2021 13:25:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΥΟΩΨΙ-ΤΚ9
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
27 Ιούλ. 2021

Θέμα: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) για την Προμήθεια Υλικού Lubricating Oil (NSN 9150007822627, Προδιαγραφή MIL-PRF-7808L, GRADE 3)
Ημ/νια: 27/07/2021 13:01:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΜΜ6-ΔΥ7
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
27 Ιούλ. 2021

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
Ημ/νια: 27/07/2021 09:26:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΜΑΙ46ΜΤΛΒ-3Ε7
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
27 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΈΔΡΑΣ 2. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ 3. ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημ/νια: 27/07/2021 08:08:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9357ΛΨ-ΜΛΧ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
27 Ιούλ. 2021

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά των μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας και έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ικαρίας και των όρων της 4/2021 Διακήρυξης, των Παραρτημάτων αυτής καθώς και της Περίληψης της. (Δαπάνη 1.546.550,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ημ/νια: 27/07/2021 07:05:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ1Δ7ΛΩ-ΖΔΨ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
27 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΕΥΑΒΚ ΑΡΙΘΜΟΣ 53/2021 Σχετικά με αποδοχή απόφασης ΟΕ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων»
Ημ/νια: 27/07/2021 08:12:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΥΗΟΡΓ4-ΞΕΥ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
26 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 27/2021
Αριθμός Απόφασης : 1111
16ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση : α) όρων της διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του Ν. 4782/2021, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 24.065.787,69€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 20%, παράτασης έως 30% και για κάλυψη νέων αναγκών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους έως 30%) και β) μελών Επιτροπής Διαγωνισμού.
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 230328/21.07.2021
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ημ/νια: 26/07/2021 14:19:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ977Λ1-3ΟΑ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
26 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 177/2021 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
Ημ/νια: 26/07/2021 13:18:28
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΑΥ46904Τ-ΧΛΓ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
26 Ιούλ. 2021

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-261 για :Έξοδα δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου Σύμης
Ημ/νια: 26/07/2021 11:37:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΩΧΩΗΠ-4Τ1
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
24 Ιούλ. 2021

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. 280/2021
Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων»
Ημ/νια: 24/07/2021 12:10:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΔΑ: Ω1ΝΛΩΨ2-ΛΣΨ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
23 Ιούλ. 2021

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για α) την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών καθώς και για β) τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης), για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ και πετρέλαιο κίνησης), προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α Καβάλας και κίνησης των υπηρεσιών που επιχειρούν εντός εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Θάσου (ΑΤ. Θάσου, Α.Σ. Λιμεναρίων Θάσου και διερχόμενα οχήματα), προς σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 {(1 + 1 έτος) προαίρεση}, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4413/21/601407 από 24/03/2021 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 – 2023, στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 2410301001 «Αγορές καυσίμων Κίνησης», και 2410302001 «Αγορές καυσίμων Θέρμανσης», του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1047.201.1000300 «Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας, με Α.Δ.Α. Ψ02Ζ46ΜΤΛΒ-Π0Ω και ΑΔΑΜ 21REQ008330718 και 21REQ008330668.
Ημ/νια: 23/07/2021 14:30:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΩΝΑ546ΜΤΛΒ-ΓΦΘ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
23 Ιούλ. 2021

Θέμα: Ανάθεση Δημοσίευσης Προκήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κισάμου και Νομικών Προσώπων
Ημ/νια: 23/07/2021 14:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ6ΥΩΕΖ-ΝΣΒ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
23 Ιούλ. 2021

Θέμα: Έγκριση του από 13-7-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) πράσινων πλαστικών καπακιών, κατεστραμμένων, από μεταλλικούς κάδους, χωρητικότητας 1.100 lt, εκτιμώμενου βάρους 7 kg έκαστος που φυλάσσονται στην Αποθήκη Υλικών- Καυσίμων- Λιπαντικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, που διεξήχθη στις 13-7-2021, στην εταιρεία ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.ΤΕ.
Ημ/νια: 23/07/2021 14:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΔΑ: ΩΗΕΖΩΞΥ-Ν7Ζ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
23 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ – ΚΑΥΣΙΜΑ
Ημ/νια: 23/07/2021 14:18:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΠΝ4690ΒΦ-ΔΣΝ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
23 Ιούλ. 2021

Θέμα: Περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων της Διακήρυξης για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022, προϋπολογισμού 59.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% = 73.160,00 € .
Ημ/νια: 23/07/2021 13:09:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΛΠΩΨ6-ΒΜ4
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
23 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΚΤΗΡΙΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)»
(CPV : 42512000-8)
Ημ/νια: 23/07/2021 11:39:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΚ3465ΧΘΞ-Ξ42
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
23 Ιούλ. 2021

Θέμα: Διακήρυξη αριθ. 06/2021, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια πλωτών επιχειρησιακών μέσων […] συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων # 12.750.000,00 € #, (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων) και δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων # 10.500.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης), σύνολο ευρώ είκοσι τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων # 23.250.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Ημ/νια: 23/07/2021 10:45:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
23 Ιούλ. 2021

Θέμα: Υπηρεσία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)»
Ημ/νια: 23/07/2021 10:37:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΨ7ΩΚΜ-ΔΒ5
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
23 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΤΕΛ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓ.ΣΧ.ΕΤΩΝ 19-20 Κ 20-21 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡ.360/2020 Χ.Ε.).ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΩΣ Η ΑΡ. 010-4590/3-12-08 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ.
Ημ/νια: 23/07/2021 11:02:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΘΡ7Λ9-ΣΦΥ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
23 Ιούλ. 2021

Θέμα: Α.Ο.Ε. 2021 – 178. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων και κατακύρωση ανά ομάδα / υποομάδα του ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στην “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”.
Ημ/νια: 23/07/2021 09:52:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΙΟΩΚ6-54Η
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
22 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)»
Ημ/νια: 22/07/2021 14:51:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΝΕΩΚΜ-ΜΩΞ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
22 Ιούλ. 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης αναφορικά με την «Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου και των Νομικών Προσώπων αυτού».
Ημ/νια: 22/07/2021 17:50:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΔΝΩΨΙ-04Λ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
22 Ιούλ. 2021

Θέμα: 305/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. – Έγκριση πρακτικού περί α) ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών β) ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», εκτιμώμενης αξίας 74.397,40€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 22/07/2021 13:35:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΔΑ: 67Δ1ΩΕ6-3ΨΦ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
22 Ιούλ. 2021

Θέμα: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2022-2023-2024»
Ημ/νια: 22/07/2021 13:50:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΨΠΩΞΒ-42Η
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
22 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2021. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2021».
Ημ/νια: 22/07/2021 12:45:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΞΜΩΨ1-ΥΤΤ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
22 Ιούλ. 2021

Θέμα: Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς για την «προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δήμου Αλίμου & ΝΠΔΔ Παιδικοί σταθμοί για τα έτη 2021-2022-2023».
Ημ/νια: 22/07/2021 10:20:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ74ΩΨΒ-ΥΡΞ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
22 Ιούλ. 2021

Θέμα: Έγκριση των πρακτικών 1 & 2 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Αριθ. 108562 της υπ. αριθ. 5804/20-05-2021 διακήρυξης του Δήμου Μυλοποτάμου, για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ έτους 2021-22» προϋπολογισμού 226.500,00 €.
Ημ/νια: 22/07/2021 09:05:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ11ΩΚΞ-ΠΩΚ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
21 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΧΠ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΤΟ ΠΧΠ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΑΜΘ.
Ημ/νια: 21/07/2021 13:06:29
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΙΖΟΞΧΘ-2Κ5
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
21 Ιούλ. 2021

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΠΑΜΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
Ημ/νια: 21/07/2021 12:31:31
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΔ0ΡΟΞΧΘ-ΥΙΟ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
21 Ιούλ. 2021

Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Επιλογής Οικονομικού Φορέα για
την Εκτέλεση Εργασιών Εξάρμοσης – Επισκευής και Άρμοσης Σωληνώσεων σε Πολεμικά Πλοία – Πλωτά Μέσα και Πλωτές Δεξαμενές στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας
Ημ/νια: 21/07/2021 12:10:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΙΡ6-ΔΥΚ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
21 Ιούλ. 2021

Θέμα: α) Έγκριση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 12378/30-6-2021 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, adblue και λιπαντικών για τρία (3) έτη” συνολικής δαπάνης 1.424.111,72 € (συμπ/νου ΦΠΑ ) διάρκειας τριών (3) ετών, με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 99715, β) Την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων για τα Τμήματα 1 έως 4 και 6 και γ) Την κήρυξη νέας προσωρινής αναδόχου εταιρείας για το Τμήμα 5».
Ημ/νια: 21/07/2021 11:26:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΟΣΩΡ3-ΨΥΗ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Perks and
Benefits

Young, Dynamic Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Office Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores.

Free Lunch

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores.

Location

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Attractive Salary

Dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Subscribe to Our Newsletter:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar