Προμήθειες καυσίμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΥΓΕΙΑ
Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam. Veros eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
See details
15 Οκτ. 2021

Θέμα: ¨Απόφαση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Κάτω των Ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων (ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ και ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΤΙΖΕΛ), προκειμένου καλυφθούν ανελαστικές λειτουργικές ανάγκες κίνησης των οχημάτων των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στην εδαφική αρμοδιότητα της Δ/νσης Αστυνομίας Λακωνίας για το έτος 2022, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος (2023)¨.
Ημ/νια: 15/10/2021 15:38:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 67ΦΨ46ΜΤΛΒ-2ΝΔ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
15 Οκτ. 2021

Θέμα: Δημοσίευση Διακύρηξης Διαγωνισμού καυσίμων και Λιπαντικών
Ημ/νια: 15/10/2021 12:04:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΜΔΩΨ4-Ζ4Φ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
15 Οκτ. 2021

Θέμα: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία.
Ημ/νια: 15/10/2021 12:14:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΨΤΜΙ46ΜΤΛΒ-ΙΙΒ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
15 Οκτ. 2021

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Α.Π 11037/5624/17-6-2015 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 13575/30-6-2015
Ημ/νια: 15/10/2021 12:16:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΦΩΩΞΔ-8ΙΛ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
15 Οκτ. 2021

Θέμα: 1080-Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Προμηθειών Τακτικού Διαγωνισμού ανοίγματος δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανακήρυξης οριστικών αναδόχων, του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και ελαιολιπαντικών των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών για τα έτη 2022-2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού 909.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
Ημ/νια: 15/10/2021 10:05:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΧ97ΛΛ-Φ3Ψ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
15 Οκτ. 2021

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 332/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 3ου πρακτικού του διεθνούς διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για 1 ημερολογιακό έτος”»
Ημ/νια: 15/10/2021 07:57:57
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΟ1ΟΡ10-ΧΧΥ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
14 Οκτ. 2021

Θέμα: «Λήψη απόφασης έγκρισης του 7ου Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον Οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων»
Ημ/νια: 14/10/2021 14:43:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΕΩΖΩ1Ψ-6ΦΓ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
14 Οκτ. 2021

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΑΒΑΛΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ημ/νια: 14/10/2021 14:33:11
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
ΑΔΑ: Ψ1ΥΧΟΡ9Υ-8ΤΣ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
14 Οκτ. 2021

Θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας-Αποψιλώσεων-Ευταξίας Κοινοχρήστων Χώρων και Αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Πεταλουδών.
Ημ/νια: 14/10/2021 15:02:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΔΑ: 65ΡΟΩ1Ρ-2ΚΘ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
14 Οκτ. 2021

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».
Ημ/νια: 14/10/2021 15:05:24
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΥ1Ν469066-2Λ7
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
14 Οκτ. 2021

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Ημ/νια: 14/10/2021 09:55:06
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΜΞ469ΗΣ0-27Ι
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
13 Οκτ. 2021

Θέμα: τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό σε περίπτωση αρνητικής έκπτωσης ή υψηλότερο ποσοστό σε περίπτωση θετικής έκπτωσης), για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (CPV: 09132100-4 «πετρέλαιο κίνησης-DIESEL» με & CPV: 09132100-8 «Αμόλυβδη βενζίνη-UN-95» ) για τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών υπηρεσιών της Β’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου προς σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου , για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 (ή από την υπογραφή της σύμβασης εφόσον υπογραφεί μετά την 01/01/2022) έως την 31/12/2022 με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023 (δώδεκα μήνες) {(1 + 1 έτος) προαίρεση} (οικονομικού έτους 2022) με ρητή πρόβλεψη (διακριτός όρος) δικαιώματος προαίρεσης (παράταση/ ανανέωση), κατόπιν μονομερούς δήλωσης από πλευράς αναθέτουσας αρχής, των όρων του συμβατικού αντικειμένου, έως επιπλέον ένα (1) έτος, που να αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας εκτιμώμενης αξίας, με την υπό ανάθεση σύμβασης και για το οικονομικό έτος 2023
Ημ/νια: 13/10/2021 16:57:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 9Σ3Ν46ΜΤΛΒ-ΓΩΡ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
13 Οκτ. 2021

Θέμα: 7η Τροποποίηση της υπ΄ αρίθμ 4251/15-1-2021 Απόφασης έγκρισης προγραμματισμού διενέργειας διαγωνισμών έτους 2021 βάσει των οριζομένων στην παρ. 7 του άρθρου 41 του N. 4412/2016.
Ημ/νια: 13/10/2021 14:25:12
Φορέας: 5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ0Τ469Η2Γ-Τ5Π
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
13 Οκτ. 2021

Θέμα: Απόφαση έγκρισης της επανάληψης πρόσκλησης για διαπραγμάτευση κατόπιν του άγονου ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων.
Ημ/νια: 13/10/2021 13:30:54
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΣΩΥ46ΨΖΣ4-55Μ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
13 Οκτ. 2021

Θέμα: Έγκριση Μελέτης (Τεχνικών Προδιαγραφών) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια επιβατηγού οχήματος τύπου SUV για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου» και συγκρότηση επιτροπών 1.διενέργειας του Διαγωνισμού και 2.παραλαβής της προμήθειας.
Ημ/νια: 13/10/2021 13:26:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΑΔΩ65-Γ0Υ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
13 Οκτ. 2021

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑΠΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
Ημ/νια: 13/10/2021 13:19:42
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΛΦΟΞΧΘ-ΞΒΣ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
13 Οκτ. 2021

Θέμα: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ’ αριθ. 238/2021 περί :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διαγωνισμού για την
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου»
Ημ/νια: 13/10/2021 13:37:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΑΕ46ΜΦΟ8-Ν4Ν
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
13 Οκτ. 2021

Θέμα: Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ».
Ημ/νια: 13/10/2021 12:43:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΚΦΩΡ6-ΦΩΗ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
13 Οκτ. 2021

Θέμα: Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των νομικών του προσώπων για τρία (3) έτη προϋπολογισμού 2.595.970,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 3.219.002,80 € με Φ.Π.Α.» και «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για ένα (1) έτος και των νομικών του προσώπων για τρία (3) έτη, προϋπολογισμού 15.534,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 19.262,16 € με Φ.Π.Α.», συνολικού προϋπολογισμού 2.611.504,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 3.238.264,96 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
Ημ/νια: 13/10/2021 11:58:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΔΟΩ10-37Σ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
13 Οκτ. 2021

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1&2 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
Ημ/νια: 13/10/2021 11:27:52
Φορέας: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: Ψ96Σ46Μ2Τ2-ΦΚΠ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
13 Οκτ. 2021

Θέμα: ΕΞΠΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΚΗΗ 5793, ΚΗΥ 9765, ΚΗΥ 9766, ΚΗΙ 4980, ΚΗΙ 4968, ΚΗΗ 6614 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.ME ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 17/12/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ.
Ημ/νια: 13/10/2021 10:47:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΤΘ7ΛΚ-Π42
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
13 Οκτ. 2021

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια γραφιτών και γραφικής ύλης προς εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη»
Ημ/νια: 13/10/2021 09:08:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΥΨ4653Π8-ΝΟ4
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
13 Οκτ. 2021

Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό σε περίπτωση αρνητικής έκπτωσης ή υψηλότερο ποσοστό σε περίπτωση θετικής έκπτωσης), για την προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Β΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης-diesel), προς σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 {(1 + 1 έτος) προαίρεση}» .-
Ημ/νια: 13/10/2021 09:29:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Ω1ΛΞ46ΜΤΛΒ-ΝΝΗ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
12 Οκτ. 2021

Θέμα: «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές που θα ισχύει από 01-01-2022 έως 31-12-2024»
Ημ/νια: 12/10/2021 14:26:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΝΓ9ΩΛΚ-ΟΨ4
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
12 Οκτ. 2021

Θέμα: Αποδοχή του 3ου πρακτικού (σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 135301 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου για το έτος 2021-2022»
Ημ/νια: 12/10/2021 12:54:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 666ΝΩΛΓ-0ΛΥ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
12 Οκτ. 2021

Θέμα: ΧΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Ημ/νια: 12/10/2021 11:24:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ9ΜΟΕΨΡ-7ΧΥ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
12 Οκτ. 2021

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022
Ημ/νια: 12/10/2021 10:59:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΒ67ΛΨ-Θ2Ν
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
11 Οκτ. 2021

Θέμα: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
Ημ/νια: 11/10/2021 17:48:04
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ3Σ469ΗΜΦ-ΧΞΒ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
11 Οκτ. 2021

Θέμα: Αποτελέσματα ανοιχτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ (ΤΜΗΜΑ 1-ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ 2-ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ 3-ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), εκτιμώμενης συνολικής συμβατικής αξίας 47.740,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ήτοι 59.197,60 € (αναλυτικά ΤΜΗΜΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 40.579,00 €, ΤΜΗΜΑ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: 7.638,40 €, ΤΜΗΜΑ 3 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.980,20 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα
Ημ/νια: 11/10/2021 16:41:28
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
ΑΔΑ: 6Η4ΜΟΡ9Υ-3ΜΜ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
11 Οκτ. 2021

Θέμα: Έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου, και των νομικών προσώπων ΟΠΑΑΠ και Ενιαίες
Σχολικές Επιτροπές Α’ Θμιας και Β’ Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου», πρ/σμού
2.251.496,66€.
Ημ/νια: 11/10/2021 16:07:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠΜ5ΩΞ2-ΛΜ9
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
11 Οκτ. 2021

Θέμα: «Περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ “, έγκριση της υπ’ αρίθμ. 9478/01.10.2021 μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης κ όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού».
Ημ/νια: 11/10/2021 16:10:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΕΨΩΡΚ-44Χ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
11 Οκτ. 2021

Θέμα: Αποφ. Ο.Ε αριθμ. 395-2021 Έγκριση η μη του πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης – μειοδότη) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2023» (ΤΜΗΜΑ1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2023)”.
Ημ/νια: 11/10/2021 13:34:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΦΚΩ9Γ-8Ν2
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
11 Οκτ. 2021

Θέμα: Έγκριση πίστωσης προκήρυξης διαγωνισμού του Π.Π. 2021»
Ημ/νια: 11/10/2021 12:37:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΑ3469061-Ο4Ε
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
11 Οκτ. 2021

Θέμα: Η ΑΡ. 218/2021 ΑΟΕ ΜΕ ΘΕΜΑ;Λήψη απόφασης περί: α) έγκρισης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, β) Καθορισμός των όρων διαγωνισμού και σύνταξη διακήρυξης γ) Ορισμός επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Ημ/νια: 11/10/2021 11:41:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε6ΩΩΡ9-ΣΔ9
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
11 Οκτ. 2021

Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12 κ.μ.»
Ημ/νια: 11/10/2021 09:08:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΓΡΩΗ5-ΞΒΧ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
8 Οκτ. 2021

Θέμα: Έγκριση του από 01.10.2021 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά), της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού», Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 135214)
Ημ/νια: 08/10/2021 13:44:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΙ6ΩΕΩ-ΚΞ0
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
8 Οκτ. 2021

Θέμα: Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παρανεστίου».»».
Ημ/νια: 08/10/2021 14:03:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω821ΩΞΗ-8ΤΗ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
8 Οκτ. 2021

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-620 για :Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων [ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΏΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ]
Ημ/νια: 08/10/2021 13:01:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΙΧΩΛΡ-4ΓΞ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
8 Οκτ. 2021

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-619 για :Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΕ Ταμυνέων [ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΏΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ]
Ημ/νια: 08/10/2021 13:01:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΦΠΩΛΡ-ΧΘ2
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
8 Οκτ. 2021

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-618 για :Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΕ Ταμυνέων – Δυστίων [ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΏΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ]
Ημ/νια: 08/10/2021 13:01:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΦΤΩΛΡ-ΣΩΜ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Perks and
Benefits

Young, Dynamic Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Office Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores.

Free Lunch

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores.

Location

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Attractive Salary

Dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Subscribe to Our Newsletter:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar