Προμήθειες καυσίμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΥΓΕΙΑ
Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam. Veros eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
See details
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μ…
Ημ/νια: 20/01/2022 18:56:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΡΛΜΜΩΛ2-ΠΜΒ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μ…
Ημ/νια: 20/01/2022 18:56:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑ2ΗΩΛ2-ΡΗ3
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
Ημ/νια: 20/01/2022 18:48:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΡΘΔΙΩΛ2-Θ7Ν
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Ημ/νια: 20/01/2022 18:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ρ3ΒΞΩΛ2-ΓΔΧ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Ημ/νια: 20/01/2022 18:52:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ψ865ΩΛ2-ΥΔΕ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μ…
Ημ/νια: 20/01/2022 18:55:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΨΟΓ3ΩΛ2-6ΤΕ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/01/2022 18:42:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 909ΝΩΛ2-Ν5Ζ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/01/2022 18:44:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ω0Ζ1ΩΛ2-ΠΞΟ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/01/2022 18:46:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΘΒΩΛ2-ΥΒΚ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/01/2022 18:41:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΒΣΩΛ2-4ΒΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Έγκριση προμηθειών και έγκριση πληρωμών πάγιων λειτουργικών δαπανών, οικονομικού έτους 2022 του Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης.
Ημ/νια: 20/01/2022 16:18:10
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 9ΔΛ1ΟΞΝ5-Ο7Ε
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1452 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. Αφορά τροποποίηση πολυετούς δαπάνης η οποία εγκρίθηκε με την 251/2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΥΩΛΩΞΓ-ΠΓΚ) – Η τροποποίηση της πολυετούς δέσμευσης έχει ως εξής : ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟ
Ημ/νια: 20/01/2022 15:52:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΥΜΩΞΓ-Ρ39
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1481 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – Αφορά τροποποίηση πολυετούς δαπάνης αρχικής εγκεκριμένης με την 251/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΨΛΨΩΞΓ-ΠΓΚ) απόφαση Δημάρχου. — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-996 με ΑΔΑ 6ΒΣΟΩΞΓ-ΔΩΒ
Ημ/νια: 20/01/2022 15:56:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΝΣΑΩΞΓ-ΜΣΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1482 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – Αφορά τροποποίηση πολυετούς δαπάνης η οποία εγκρίθηκε με την 251/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΨΛΨΩΞΓ-ΠΓΚ) απόφαση Δημάρχου. — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-997 με ΑΔΑ ΩΗΘΖΩΞΓ-Λ7Σ
Ημ/νια: 20/01/2022 15:57:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΔΑ: 96ΑΧΩΞΓ-3ΟΚ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-680 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (2021) — ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-27 με ΑΔΑ ΨΟΧΣΟΚΛΑ-ΞΛΕ
Ημ/νια: 20/01/2022 15:51:42
Φορέας: ΝΠΔΔ : «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»
ΑΔΑ: ΨΧΥΓΟΚΛΑ-3ΓΝ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-681 για :Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (2021) — ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-28 με ΑΔΑ ΨΖΤΣΟΚΛΑ-6ΡΞ
Ημ/νια: 20/01/2022 15:51:46
Φορέας: ΝΠΔΔ : «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»
ΑΔΑ: 6ΟΗΡΟΚΛΑ-9ΡΓ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-649 για :Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (ΣΥΝΕΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) — ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-175 με ΑΔΑ 60ΛΠΟΚΛΑ-36Β
Ημ/νια: 20/01/2022 15:48:18
Φορέας: ΝΠΔΔ : «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»
ΑΔΑ: 9Σ9ΡΟΚΛΑ-686
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-678 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(2021) — ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-25 με ΑΔΑ ΨΡΙΨΟΚΛΑ-Χ6Ρ
Ημ/νια: 20/01/2022 15:51:33
Φορέας: ΝΠΔΔ : «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»
ΑΔΑ: 6ΑΖ1ΟΚΛΑ-ΝΚ9
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-645 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) — ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-171 με ΑΔΑ 9ΔΡΡΟΚΛΑ-ΧΝΝ
Ημ/νια: 20/01/2022 15:48:02
Φορέας: ΝΠΔΔ : «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»
ΑΔΑ: 9ΡΣΔΟΚΛΑ-0ΛΚ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-647 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) — ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-173 με ΑΔΑ ΨΑΔΧΟΚΛΑ-ΖΜ5
Ημ/νια: 20/01/2022 15:48:10
Φορέας: ΝΠΔΔ : «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»
ΑΔΑ: 9ΙΥΣΟΚΛΑ-ΥΛΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022

Θέμα: Προκήρυξη διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών
Ημ/νια: 20/01/2022 14:56:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5ΗΚΩΛ3-Σ7Ρ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022

Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού (ΙΙ) της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας «Καύσιμα – Λιπαντικά έτους 2022 (Β, Γ, Δ, Ε, Ζ Διμήνου)»
Ημ/νια: 20/01/2022 14:33:51
Φορέας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΔΑ: 6ΔΩΘΟΡΙΕ-ΤΚ6
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ”,
Ημ/νια: 20/01/2022 14:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: ΨΞΧ9ΩΡ7-ΑΩΘ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Προκήρυξη διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών
Ημ/νια: 20/01/2022 14:56:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5ΗΚΩΛ3-Σ7Ρ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ.
Ημ/νια: 20/01/2022 14:58:07
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΙΡΟΕΘΜ-Ρ4Ν
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Α.Α.Υ. ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Ημ/νια: 20/01/2022 14:59:41
Φορέας: ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΑ8ΟΚ31-ΣΛΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ προμήθεια υγρών καυσίμων παρελθόντων ετών .
Ημ/νια: 20/01/2022 14:52:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΔΑ: 9Ι4Δ4690Β5-ΝΕΖ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 9789/28-3-20219 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2144/20-1-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ημ/νια: 20/01/2022 14:54:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΩ4Ω10-ΚΚΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Α.Α.Υ. ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΠΔΔ
Ημ/νια: 20/01/2022 14:56:07
Φορέας: ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΣΦΟΚ31-Ε58
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα, μηχ/τα έργων
Ημ/νια: 20/01/2022 14:35:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΔΑ: 925ΑΩΨ2-ΤΗΛ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-515 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-173 με ΑΔΑ ΨΑΔΧΟΚΛΑ-ΖΜ5
Ημ/νια: 20/01/2022 14:41:48
Φορέας: ΝΠΔΔ : «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»
ΑΔΑ: 6ΗΩΖΟΚΛΑ-950
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενο 2020 – ΧΑΤΖΗΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ) (δαπάνη έτους 2021)
Ημ/νια: 20/01/2022 14:45:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΔΑ: ΨΚΓΗΩΨ2-ΠΜ1
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ)
Ημ/νια: 20/01/2022 14:35:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΔΑ: 69ΙΙΩΕ6-ΩΩ5
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ( ΕΝΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ) ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.836.356,80 €, ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΠΟΣΟ: 149.643,00€, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΠΟΣΟ: 918.178,40€ & ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΠΟΣΟ: 768.535,40€
Ημ/νια: 20/01/2022 13:27:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ29ΩΕΚ-Α98
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ( ΕΝΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ) ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.836.356,80 €, ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΠΟΣΟ: 149.643,00€, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΠΟΣΟ: 918.178,40€ & ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΠΟΣΟ: 768.535,40€
Ημ/νια: 20/01/2022 13:26:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω2ΜΩΕΚ-ΠΛ3
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ( ΕΝΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ) ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.836.356,80 €, ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΠΟΣΟ: 149.643,00€, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΠΟΣΟ: 918.178,40€ & ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΠΟΣΟ: 768.535,40€
Ημ/νια: 20/01/2022 13:25:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΔΑ: 66ΖΑΩΕΚ-Ψ5Ν
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ( ΕΝΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ) ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.836.356,80 €, ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΠΟΣΟ: 149.643,00€, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΠΟΣΟ: 918.178,40€ & ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΠΟΣΟ: 768.535,40€
Ημ/νια: 20/01/2022 13:25:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΔΑ: 65ΨΘΩΕΚ-ΕΜΒ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-631 για :Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφ.μέσων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ — ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-4 με ΑΔΑ Ψ9ΨΟΩΗΨ-ΔΑΔ
Ημ/νια: 20/01/2022 13:23:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΔΔΩΗΨ-ΠΝΛ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022

Θέμα: « Εξέταση πρακτικού κατακύρωσης, της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων του πίνακα προγραμματισμού προμηθειών 2021 για προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ CPV 09134220-5» για το φορέα του νοσοκομείου, του ΚΕΦΙΑΠ και του Ψυχαργώ για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία 104.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.14.000,00 και 2000,00 αντίστοιχα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»
Ημ/νια: 20/01/2022 13:04:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΑΔΑ: ΨΖ0Μ469079-761
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
20 Ιαν. 2022

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 2022
Ημ/νια: 20/01/2022 13:02:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΨΣΩΚ7-Ι99
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Perks and
Benefits

Young, Dynamic Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Office Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores.

Free Lunch

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores.

Location

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Attractive Salary

Dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Subscribe to Our Newsletter:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar