Προμήθειες καυσίμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΥΓΕΙΑ
Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam. Veros eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
See details
7 Μαΐ. 2021

Θέμα: Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου για τη Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης “, προϋπολογισμού 74.214,00 €.
Ημ/νια: 07/05/2021 20:47:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΟΙΩΚΛ-ΑΔΗ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7 Μαΐ. 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμου 45.000 λίτρων για ένα 1 έτος και της υπ΄ αριθμ. 17-2021 μελέτης για την προμήθεια καυσίμου
Ημ/νια: 07/05/2021 13:54:43
Φορέας: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ
ΑΔΑ: 96ΓΟΟΕ56-ΚΡ0
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7 Μαΐ. 2021

Θέμα: Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης) για τα σαράντα επτά (47) συνολικά άγονα τμήματα του σχετικού διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περιόδου 2021-2022 (διακήρυξη 07/2020), κατόπιν της σχετικής σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(αρ.αποφ. Δ10/21) και της απόφασης για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2Α του Ν.4412/16).
Ημ/νια: 07/05/2021 13:55:21
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΞ16ΟΡ1Υ-Χ4Δ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7 Μαΐ. 2021

Θέμα: 172-2021 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) διενέργειας διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου», β) καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) των εγγράφων της σύμβασης (της από 26-03-2021 τεχνικής έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου» και ενδεικτικό προϋπολογισμό 48.980,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δ) καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και ε) επιλογής του κριτηρίου ανάθεσης της σύμβασης.
Ημ/νια: 07/05/2021 12:59:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΣ9ΩΗΖ-Α5Τ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7 Μαΐ. 2021

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-235 για :Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τα οχήματα, τα μηχανήματα & τα Δ. Σφαγεία του Δήμου, μηνός Μαρτίου 2021, Συνοπτικός Διαγωνισμός, Σύμβαση 3771/9-7-2020 (20SYMV006995699)
Ημ/νια: 07/05/2021 12:44:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΖ1Ω1Σ-Χ9Ζ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7 Μαΐ. 2021

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/05/2021 13:21:12
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ)
ΑΔΑ: 6ΟΨ74690Ω8-ΟΚΜ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7 Μαΐ. 2021

Θέμα: Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. για το έτος 2021, για την κατακύρωση αναδόχου για το τμήμα 4 της διακήρυξης.
Ημ/νια: 07/05/2021 10:40:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥ39ΩΗΡ-3ΡΛ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7 Μαΐ. 2021

Θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων
Ημ/νια: 07/05/2021 10:45:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΧΤΩ6Ι-00Χ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7 Μαΐ. 2021

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 103/2021 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 15/2021 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΤΗΛ και προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών»
Ημ/νια: 07/05/2021 09:52:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 62ΓΝΩΛ1-Η5Ζ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
6 Μαΐ. 2021

Θέμα: Η με αριθμ.166/2021 Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικό με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% (κατ΄εφαρμογή παρέκκλισης αρ.6 παρ.10 ν. 4412/16)» της με αριθμ. 8418/17-02-2021 διακήρυξης.
Ημ/νια: 06/05/2021 15:37:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ5ΡΩΛΙ-Κ32
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
6 Μαΐ. 2021

Θέμα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
«ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»
Ημ/νια: 06/05/2021 13:10:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο4Κ46907Θ-ΠΞΨ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
6 Μαΐ. 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης για την Α) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου» για την Ομάδα 2, συνολικού προϋπολογισμού 874.484,01€ με ΦΠΑ 24%, Β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 121/2020 Μελέτης του τμήματος Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την Ομάδα 2, Γ) Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου» για την Ομάδα 2
Ημ/νια: 06/05/2021 13:40:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΝΝΩΗΔ-Χ4Ζ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
6 Μαΐ. 2021

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ .ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 06/05/2021 11:52:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΝΚΟΡ0Ψ-ΦΓΔ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
6 Μαΐ. 2021

Θέμα: :«Απόφαση έγκρισης πρακτικού 1ης συνεδρίασης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. στις Πόλεις Πολύγυρο,Λαγκαδά και Σταυρό, περιόδου 2021-2022 (Διακ.1/21), κήρυξης αυτού ως άγονου και προσφυγής για τα συνολικά πέντε τμήματά του στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/16».
Ημ/νια: 06/05/2021 11:43:49
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΘ2ΟΡ1Υ-ΩΨΕ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
6 Μαΐ. 2021

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση αποτελεσμάτων οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών – προσθέτων για τον Δήμο Παύλου Μελά.
Ημ/νια: 06/05/2021 12:39:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΑΔΑ: 687ΝΩΞΘ-84Υ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
6 Μαΐ. 2021

Θέμα: Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», των εγγράφων της σύμβασης και ορισμός ημερομηνίας διαγωνισμού.
Ημ/νια: 06/05/2021 10:37:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΜ7ΟΡΧΖ-ΤΜ4
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
6 Μαΐ. 2021

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-156 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μηνός Μαρτίου 2021-Σύμβαση με Ανοικτό Διαγωνισμό Α.Π.: 13905/27-08-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV007229236
Ημ/νια: 06/05/2021 11:08:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΛ5ΩΞΓ-ΜΒΕ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
6 Μαΐ. 2021

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 25/11/2021 ΕΩΣ 23/2/2024)
Ημ/νια: 06/05/2021 08:57:08
Φορέας: ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΑΔΑ: 6ΥΜΖΟΚ76-Ι2Ε
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
6 Μαΐ. 2021

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»
Ημ/νια: 06/05/2021 09:28:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΑΔΑ: ΨΞ2ΕΟΞΝΒ-ΞΩ8
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
5 Μαΐ. 2021

Θέμα: Απόφαση Ε.Ε. ΦΟΔΣΑ 16/2021 – Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας «Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»
Ημ/νια: 05/05/2021 14:59:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΑΔΑ: ΨΠΞΜΟΞΝΒ-ΔΦΡ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
5 Μαΐ. 2021

Θέμα: Απόφαση Ε.Ε. ΦΟΔΣΑ 15/2021 – Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών «Λειτουργία ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου με μερική διάθεση προσωπικού του ΦΟΔΣΑ»
Ημ/νια: 05/05/2021 15:00:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΑΔΑ: 6ΜΛΛΟΞΝΒ-Π0Β
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
5 Μαΐ. 2021

Θέμα: ΑΠΟΦ.ΟΕ 103/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ (3) ΕΤΗ ( ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΚΟΜΗ) ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ) ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
Ημ/νια: 05/05/2021 12:08:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΕΧΩΞ3-ΘΦΩ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
5 Μαΐ. 2021

Θέμα: Ανάθεση για δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.»
Ημ/νια: 05/05/2021 10:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΑΔΑ: 669ΥΟΡΧΖ-1ΤΘ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αρίθμ. 47/21
για την Προμήθεια μη Επανδρωμένων Ιπτάμενων Μέσων Επιτήρησης
Τύπου ΙΙΙ (Ειδικών Επιχειρήσεων) για την Εκτέλεση της Ειδικής Απο-
στολής των Μονάδων ΣΞ, στο Πλαίσιο Συνδρομής των Ενόπλων Δυ-
νάμεων στην Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης προς Κάλυψη Κα-
τεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την
Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης
Ανάσχεσης των Αυξημένων Μεταναστευτικών – Προσφυγικών Ροών
Ημ/νια: 29/04/2021 18:58:17
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΕΒ6-5ΥΙ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημ/νια: 29/04/2021 13:59:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΖ64690Β3-4ΙΔ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΙΦΝΟΥ 78/2021: Επικύρωση του πρακτικού II περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για το διαγωνισμό: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για δύο έτη και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους” (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 105097)
Ημ/νια: 29/04/2021 13:47:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΠΦΩ1Τ-ΡΔ8
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: Έγκριση πρακτικού της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής αναφορικά με την αξιολόγηση δικαιολογητικών πριν την υπογραφή της σύμβασης σχετικά με την υπ’ αρ. 3/2020 Πρόσκληση της Π.Ε.Δ.Α. στα πλαίσια του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022, προϋπολογισμού 286.090,00€ πλέον ΦΠΑ.
Ημ/νια: 29/04/2021 13:23:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΓΤ7Λ7-ΟΤ3
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: Θέμα 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ , της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ημ/νια: 29/04/2021 10:43:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΜΟΩΨΩ-042
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: Θέμα 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ , της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εσπευσμένη διαδικασία λόγω επειγουσών αναγκών.
Ημ/νια: 29/04/2021 10:41:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΤΣΩΨΩ-ΕΛΥ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 16/2021 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ».
Ημ/νια: 29/04/2021 10:34:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ1ΑΟΞΧΝ-0ΕΨ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού της σύμβασης με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ”
Ημ/νια: 29/04/2021 11:23:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΘ8Ω9Θ-ΙΔΡ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 02/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την «Προμήθεια Λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του, συνολικού προϋπολογισμού 15.534,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 19.262,16 € με Φ.Π.Α., τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων σχεδίου της νέας διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού από κοινού ως ξεχωριστές ομάδες με την προμήθεια “Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τρία (3) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 2.595.970,00 € χωρίς ΦΠΑ και 3.219.002,80 €”.
Ημ/νια: 29/04/2021 11:16:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ2ΒΩ10-ΒΕ0
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Ημ/νια: 29/04/2021 11:04:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΒΧΟΡΧΖ-5ΓΘ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: A.O.E.109/2021:Έγκριση πρακτικών αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Α/Σ 107930) για την Προμήθεια Yγρών Kαυσίμων-Λιπαντικών- Αντιψυκτικών του Δήμου Κόνιτσας και των Νομικών προσώπων του, έτους 2021 – 2022
Ημ/νια: 29/04/2021 10:59:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΜΛΩΛ4-Κ1Σ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» (Αρ. Πρ. διακήρυξης 877/26-02-2021 διακήρυξης)
Ημ/νια: 29/04/2021 09:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΩΑΩΩ1Λ-ΟΣ7
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.» των εγγράφων της σύμβασης και ορισμός ημερομηνίας διαγωνισμού.
Ημ/νια: 29/04/2021 10:11:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΠΠΟΡΧΖ-ΓΥ1
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: ΑΟΕ 148 2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 15 26 4 2021
Ημ/νια: 29/04/2021 08:00:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΟΠΩΞΑ-ΞΟΤ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
29 Απρ. 2021

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή–ών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των τριών (3) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ένα (1) έτος.
Ημ/νια: 28/04/2021 23:32:54
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 9ΣΠΑΟΞΧΘ-ΘΒΜ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
28 Απρ. 2021

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.
Ημ/νια: 28/04/2021 16:34:03
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΔΑ: 6Υ52ΟΞ3Μ-2ΩΔ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
28 Απρ. 2021

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
Ημ/νια: 28/04/2021 14:48:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ0Ω46907Θ-Χ2Λ
Source

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Perks and
Benefits

Young, Dynamic Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Office Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores.

Free Lunch

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores.

Location

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Attractive Salary

Dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Subscribe to Our Newsletter:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar