Skip to main content
| Notaka

Τα νέα σήματα καυσίμων για αντλίες και ακροφύσια

Οι αλλαγές στην επισήμανση των αντλιών και των αυτοκινήτων επιβάλλονται προκειμένου οι καταναλωτές στην Ευρώπη να επιλέξουν το κατάλληλο καύσιμο για το αυτοκίνητό τους, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν πληθύνει τα προϊόντα που διατίθενται μέσω των πρατηρίων με την προσθήκη του βιοντήζελ, της βιοαιθανόλης που αναμένεται σύντομα να διατεθεί και στην ελληνική αγορά, των LPG, CNG κλπ.

Οι σημάνσεις τοποθετούνται στα αυτοκίνητα, κοντά στην τάπα του ρεζερβουάρ και στα πρατήρια στο ακροφύσιο και στο σώμα της αντλίας καυσίμου ώστε ο καταναλωτής να συγκρίνει τα σήματα και να είναι βέβαιος ότι επιλέγει σωστό καύσιμο για τον κινητήρα του.

Πρακτικά τα νέα σήματα ενημερώνουν τον καταναλωτή για το είδος του καυσίμου που διαθέτει η αντλία (βενζίνη, ντήζελ. υγραέριο κλπ,) και το ποσοστό περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμα.

Ημερομηνία εφαρμογής της διάταξης σε όλη την Ευρώπη ήταν η 12η Οκτωβρίου 2018. Ως συνήθως η προθεσμία στη χώρα μας παρήλθε άπρακτη παρά το γεγονός ότι η Π.Ο.Π.Ε.Κ είχε επισημάνει στα συναρμόδια Υπουργεία ήδη από πέρυσι (5/11/2018) εγγράφως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινοτική νομοθεσία και είχε ζητήσει την συνδρομή τους προκειμένου να αναλάβει την εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών αλλά και των πρατηριούχων και την τοποθέτηση των σχετικών σημάτων στα σημεία που προβλέπονται.

Σύμφωνα με το πρότυπο CEN EN16942 που έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ τα σήματα ανά τύπο καυσίμου είναι:

  • ΈΝΑΣ ΚΎΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΝΖΊΝΗ. Οι πληροφορίες εντός του σχήματος για την περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμο στη βενζίνη ορίζεται ως “Exx”. Η ένδειξη “E” σημαίνει ‘αιθανόλη’ και η ένδειξη “xx” αφορά το μέγιστο ποσό αιθανόλης που είναι κατάλληλο για χρήση από το όχημα και είναι αντίστοιχα διαθέσιμη στην αντλία καυσίμου. Για παράδειγμα το “E5” σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να χρησιμοποιήσει βενζίνη με περιεκτικότητα σε αιθανόλη έως 5% και το “E10” σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να χρησιμοποιήσει βενζίνη με περιεκτικότητα σε αιθανόλη έως 10%. Το “E” για την “αιθανόλη” είναι μια συντομογραφία που δείχνει ότι η βενζίνη μπορεί να περιέχει αιθανόλη και /ή άλλα οξυγονούχα πρόσθετα σε ένα μέγιστο βαθμό.
  • ΈΝΑ ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ. Οι πληροφορίες εντός του σχήματος για την περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμο στο πετρέλαιο ορίζεται ως “Bxx”. Η ένδειξη “B” σημαίνει βιοντίζελ και η ένδειξη ‘xx’ αφορά το μέγιστο ποσό βιοντίζελ που είναι κατάλληλο για χρήση από το όχημα και είναι αντίστοιχα διαθέσιμο στην αντλία καυσίμου. Για παράδειγμα, το “B7” σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να χρησιμοποιεί πετρέλαιο με περιεκτικότητα σε βιοντίζελ έως 7% και το “B10” σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να χρησιμοποιήσει πετρέλαιο με περιεκτικότητα σε βιοντίζελ έως 10%. Το “B” για το “βιοντίζελ” είναι μια συντομογραφία που δείχνει ότι το πετρέλαιο μπορεί να περιέχει βιοντίζελ στη μορφή μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME) ως το μέγιστο ποσοστό που εμφανίζεται στη σχετική σήμανση.
  • ΈΝΑ ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ “XTL”, που είναι τύπος παραφινικού πετρελαίου που προέρχεται από ανανεώσιμες ή ορυκτές πρώτες ύλες, από τις οποίες παράγεται πετρέλαιο, μέσω μιας διαδικασίας σύνθεσης ή υδρογονοκατεργασίας που έχει σχεδόν παρόμοια σύνθεση με το παραδοσιακό ορυκτό καύσιμο (πετρέλαιο). Το εφαρμοζόμενο πρότυπο CEN για το XTL είναι EN15940. Εδώ, το “XTL” σημαίνει παραφινικό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται ως καθαρό καύσιμο. Το πρότυπο EN15940 επιτρέπει την ενσωμάτωση μεθυλεστέρων λιπαρων οξέων (FAME) με περιεκτικότητα έως 7%, στο παραφινικό πετρέλαιο.
  • ΈΝΑ ΔΙΑΜΆΝΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΈΡΙΑ ΚΑΎΣΙΜΑ. Οι πληροφορίες εντός του σχήματος θα υποδηλώνουν αν το αυτοκίνητο μπορεί να ανεφοδιαστεί με υδρογόνο (“H2”), συμπιεσμένο φυσικό αέριο (“CNG”), υγροποιημένο φυσικό αέριο (“LNG”) ή υγραέριο (“LPG”).
petrelaio venzini2 aeria kafsima3

   

Στη χώρα μας οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 4439/2016, άρθρο 7 και την Υπουργική Απόφαση Aριθμ. 91354/2017 άρθρο 94 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) – (ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017), η οποία ωστόσο θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να προσαρμοστεί στις επιταγές της Οδηγίας.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει μάλιστα πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ για μη σωστή αναγραφή των ενδείξεων και 2.000 ευρώ για έλλειψη ενδείξεων, και στις δύο περιπτώσεις ανά είδος πωλούμενου καυσίμου.

Είναι προφανές ότι κάθε σκέψη για επιβολή προστίμων στα πρατήρια είναι απαράδεκτη από τη στιγμή που δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη στη νομοθεσία το ίδιο το κράτος.

Η ΠΟΠΕΚ παραμένει στη διάθεση των συναρμόδιων υπηρεσιών, των πρατηριούχων και των καταναλωτών για διευκρινίσεις και συνδρομή στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Συνημμένα μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε:

  1. Το νόμο 4439/2016.
  2. Την υπουργική απόφαση 91354/2017 ΔΙΕΠΠΥ.
  3. Το έγγραφο του ΕΛΟΤ που επισημαίνει τις αναγκαίες αλλαγές στην Υπουργική Απόφαση προκειμένου να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Οδηγίας.
  4. Ενημερωτικά φυλλάδια από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων και των διϋλιστηρίων καυσίμων για τους καταναλωτές και τους πρατηριούχους.
  5. Το σχετικό δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων

https://www.acea.be/press-releases/article/fuel-labelling-information-to-help-consumers-and-operators-choose-right-fue

-Το πρόσφατο έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ενημερώνονται οι γενικές διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας για τις αλλαγές στη νομοθεσία.

 

Αρχεία PDF:

Νόμος    –    Φυλλάδιο Καταναλωτές   –  ΕΛΟΤ  –   Υπουργική Απόφαση  –  Φυλλάδιο Πρατηριούχοι

 

 

error: Content is protected !!