Skip to main content
| Notaka

ΟΙΚ47698.2006 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ & ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 47698/ΕΓΚ.32/6-9-06  :

Διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές στα πρατήρια υγρών καυσίμων
Με αφορμή πολλά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από δήμους και κοινότητες της Χώρας σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την υπαίθρια διαφήμιση στα πρατήρια υγρών καυσίμων, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 83 Α’ της υπ’αριθμ. 14/1989 Αγορανομικής Διάταξης (ΦΕΚ 343 Β’),  όπως ισχύει , της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2289/1995(ΦΕΚ 27 Α’) , της υπ’αριθμ. Α3/511/19-5-1995 Απόφασης του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ 446 Β’)

 και με στόχο την ενημέρωση και προστασία του καταναλωτή, ορίσθηκε ως υποχρεωτική για τα πρατήρια υγρών καυσίμων η ανάρτηση πινακίδας με το σήμα της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών που έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας καθώς και των τιμών πώλησης του κάθε είδους καυσίμου κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο). Οι πινακίδες με το σημείο του πρατηρίου και να είναι φωτιζόμενες κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να είναι άμεσα ορατές από τους διερχόμενους οδηγούς, ενώ τα αναγραφόμενα επ’αυτών ψηφία των τιμών πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστών.

Ειδικότερα δε, για τα ελεύθερα πρατήρια (λευκά), που δεν έχουν αποκλειστική σύμβαση συνεργασίας με μία συγκεκριμένη εταιρεία και φέρουν πινακίδα με ειδικό σήμα «Ε.Π», έχουν ορισθεί οι ακόλουθες προδιαγραφές :

Η πινακίδα με το ειδικό σήμα «Ε.Π» είναι αυτοφωτιζόμενη, λευκού χρώματος και διαστάσεων τουλάχιστον 1,50 Χ 1,50 m. , με γράμματα ύψους τουλάχιστον 0,60 m. και είναι αναρτημένη σε ύψος τουλάχιστον 4,50 μέτρων (η κάτω πλευρά της) από την επιφάνεια του εδάφους, στην πλευρά του πρατηρίου που συνορεύει με το δρόμο και κατά τέτοιο τρόπο που να είναι ορατή από παντού.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται επίσης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του ν.2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) οι πινακίδες σήματος και τιμών όλων των πρατηρίων υγρών καυσίμων που λειτουργούν παρά την οδό, δύνανται να τοποθετούνται και κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι πινακίδες σήματος και τιμών πώλησης που τοποθετούνται στα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθότι ορίζονται υποχρεωτικές από τις κείμενες διατάξεις, δεν πρέπει να θεωρούνται διαφημιστικές και ως εκ’ τούτου δεν υπόκεινται σε τέλος διαφήμισης.

Ωστόσο σημειώνεται ότι, σε πολλές περιπτώσεις και με δεδομένο ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει μέγιστο μέγεθος για τις πινακίδες αυτές (αλλά ελάχιστο), γίνεται παράλληλη χρήση του χώρου για προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων, με στόχο την προώθηση της πώλησης προϊόντων που διακινούνται από τα πρατήρια (καύσιμα, λιπαντικά ή άλλα). Σε ορισμένες δε περιπτώσεις τοποθετούνται και πρόσθετες πινακίδες προβολής μηνυμάτων, είτε εντός του πρατηρίου, ή και επί του πεζοδρομίου.

Στην  προκειμένη περίπτωση, οι χώροι-πίνακίδες, επί των οποίων αναγράφονται τα εν λόγω διαφημιστικά μηνύματα, θεωρούνται διαφημιστικές επιγραφές που υπόκεινται σε τέλος διαφήμισης κατά τις διατάξεις του ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125 Α‘ ),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α ‘).

Συναφώς διευκρινίζεται ότι δεν συνιστά «διαφήμιση» η απλή παρουσίαση ενός προϊόντος που εμπορεύεται το πρατήριο (π.χ. απλή αναγραφή λογότυπου λιπαντικών ή κανονικής τιμής πώλησης των λιπαντικών), όταν δεν συνοδεύεται με κάποιο σχετικό « διαφημιστικό μήνυμα » , καθώς ο όρος «διαφήμιση», σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1 του ν.2251/1994 και την υπ’ αριθμ. 225/1999 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έχει ώς κύριο συνθετικό στοιχείο της έννοιας του, το ότι αποτελεί δήλωση, ανακοίνωση (γραπτή, προφορική, με λέξεις, εικόνες ή με άλλα επικοινωνιακά μέσα ή ακόμα και η υπόσχεση παροχών) προς τους καταναλωτές, που αποσκοπεί στην προώθηση της διάθεσης του προϊόντος και στην επίτευξη της αύξησης πωλήσεων της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις για τα έσοδα, των Ο.Τ.Α χωρικής αρμοδιότητάς σας, προς ενημέρωσή τους και ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!