Νέα απόφαση για τις παραβάσεις και τα πρόστιμα εισροών-εκροών πρατηρίων καυσίμων και πωλητών πετρελαίου θέρμανσης

Απόφαση για την κατηγοριοποίηση παραβάσεων, τα όργανα και διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης και βεβαίωσης παραβάσεων, τη διαδικασία σφράγισης/αποσφράγισης των εγκαταστάσεων και τη διαδικασία δέσμευσης εξοπλισμού και καταστροφής δεξαμενών οδεύσεων (σωληνογραμμών) και εξοπλισμού, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4647 Β με ημερομηνία έκδοσης 5/9/2022 και ισχύ από 20 Σεπτεμβρίου 2022. Την απόφαση υπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι υπουργοί, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης και Εσωτερικών, Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Σκοπός της νέας απόφασης 1119/2022 (σ.σ. έχει υπογραφεί από τις 11 Αυγούστου) είναι ο καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας ελέγχου, των κατηγοριών των παραβάσεων και κυρώσεων, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων, της διαδικασίας δέσμευσης και καταστροφής εξοπλισμού, δεξαμενών και οδεύσεων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, σχετικά με τη μη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών και τη σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 9 έως 12 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1009/2012 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1206/2013 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων

Α. Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος

 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται από την ελέγχουσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται προσωρινά για δύο μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών. Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση, κατά παράβαση των ανωτέρω, συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τη σφράγιση και την επιβολή αναστολής λειτουργίας ή δεν εγκατασταθεί σύστημα εντός τριών μηνών, διάστημα κατά το οποίο τελεί υπό αναστολή, από την έκδοση της απόφασης προσωρινής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά. Παράλληλα, η ελέγχουσα κοινοποιεί αμελλητί σε όλες τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έγγραφο περί απαγόρευσης παράδοσης καυσίμων στην εγκατάσταση αυτή, έως τη νόμιμη επαναλειτουργία της.
 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, σφραγίζεται η εγκατάσταση από την ελέγχουσα υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συνέπραξαν ή προσέφεραν συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά και παύει οριστικά η λειτουργία της. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση λειτουργεί με τη διαδικασία της σιωπηρής έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) ή το άρθρο 18 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), κατά περίπτωση, παύει η λειτουργία της εγκατάστασης και για την επαναλειτουργία της από άλλον εκμεταλλευτή απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας. Παράλληλα, η ελέγχουσα κοινοποιεί αμελλητί σε όλες τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έγγραφο περί απαγόρευσης παράδοσης καυσίμων στην εγκατάσταση αυτή, έως τη νόμιμη επαναλειτουργία της.
 3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων από το σύστημα εισροών εκροών δεξαμενών ή άλλου τύπου υπέργειων ή υπόγειων αποθηκευτικών χώρων ή συναφών οδεύσεων (σωληνογραμμών) ή μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων αντλιών/μετρητών, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ως άνω παρ. 2.
  Οι μη αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και συναφείς οδεύσεις (σωληνογραμμές) ή οι μη αδειοδοτημένες αντλίες/μετρητές, που χρησιμοποιήθηκαν στη διάπραξη της παράβασης αυτής, καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
 4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μηχανικών μερών, ή λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή/και αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, σφραγίζεται η εγκατάσταση από την ελέγχουσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συνέπραξαν ή προσέφεραν συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων της παρ. 11β του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά, ενώ στην περίπτωση που η εγκατάσταση λειτουργεί με τη διαδικασία της σιωπηρής έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) ή με το άρθρο 18 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), κατά περίπτωση, παύει η λειτουργία της εγκατάστασης και για την επαναλειτουργία της από άλλον εκμεταλλευτή απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας.
  Για τη διαπίστωση αυτή επιβάλλεται, όταν συντρέχει λόγος, παράλληλα το διοικητικό πρόστιμο της ως άνω παρ. 2 ή της παρ. 3, κατά περίπτωση, καθώς με τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, ή αλλοίωση του συστήματος εξασφαλίζεται η αποθήκευση, ή εμπορία, ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών.
  Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της παρούσας παραγράφου ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του συστήματος, η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κονσόλα), οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές, οι μετρητές/αντλίες καυσίμων, ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ), ο εκτυπωτικός μηχανισμός της εγκατάστασης, και τυχόν άλλος εξοπλισμός ή συσκευή ή κάθε μέσο, που χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην ανωτέρω παράβαση, δεσμεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
  Μη αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και συναφείς οδεύσεις (σωληνογραμμές), ή/και μη αδειοδοτημένες αντλίες/μετρητές, που χρησιμοποιήθηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διάπραξη των ως άνω παραβάσεων, καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
 5. Σε περίπτωση διαπίστωσης έκδοσης παραποιημένων/εικονικών αποδείξεων εσόδου, ή δελτίων, που τα στοιχεία τους δεν έχουν αποσταλεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, ή έχουν αποσταλεί παραποιημένα, ή σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων εσόδου ή δελτίων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ως άνω παρ. 4.
 6. Η περίπτωση που η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια βλάβης ή δυσλειτουργίας όλου ή μέρους του συστήματος εισροών εκροών, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010, με αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη έκδοση δελτίου ημερήσιου ισοζυγίου με σφάλμα μεγαλύτερο του προβλεπόμενου, θεωρείται ως μη πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των συστημάτων και επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας ή στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ημέρα, με μέγιστο τις 20.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.

Β) Εξοπλισμός συστήματος

 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πλέον των κυρώσεων της υποπαρ. 3 της παρ. Δ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 35.000 ευρώ στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Παράλληλα ενημερώνεται η αδειοδοτούσα αρχή για την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, λόγω μη πλήρωσης των όρων αδειοδότησης και για διάστημα μέχρι την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών συνοδεύεται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, πλέον των κυρώσεων της υποπαρ. 3 της παρ. Δ του παρόντος άρθρου και των ποινικών κυρώσεων της υποπερ. γγ. της περ. α. της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/09, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 35.000 ευρώ στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει το μη νόμιμο εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Παράλληλα ενημερώνεται η αδειοδοτούσα αρχή για την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, λόγω μη πλήρωσης των όρων αδειοδότησης και για διάστημα έως την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

Γ) Δεξαμενές υγρών καυσίμων

 1. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε δεξαμενή υγρών καυσίμων, δεν υπάρχει επικολλημένος ο μοναδικός αριθμός ταυτότητάς της, όπως αυτός παράγεται κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της εγκατάστασης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά δεξαμενή.
 2. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο επικολλημένος μοναδικός αριθμός ταυτότητας επί της δεξαμενής είναι άλλος από τον μοναδικό αριθμό ταυτότητάς της, όπως αυτός παράγεται κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της εγκατάστασης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 ευρώ) ανά δεξαμενή.
 3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην εγκατάσταση δεν υπάρχει η φυσική (ορειχάλκινη) βέργα για τη μέτρηση της στάθμης υγρών καυσίμων των δεξαμενών, ή ακόμα και εάν υπάρχει, αυτή δεν πληροί τις προδιαγραφές της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
 4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων της εγκατάστασης δεν έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης και ογκομετρικοί πίνακες από διαπιστευμένο φορέα, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή και ενημερώνεται, από την ελέγχουσα, η αδειοδοτούσα αρχή για την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, λόγω μη πλήρωσης των όρων αδειοδότησης και για διάστημα έως την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
 5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής και Πιστοποιητικό Ογκομέτρησης έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης, χωρίς όμως να πληρούνται οι όροι της διαπίστευσης, επιβάλλεται στον φορέα ογκομέτρησης διοικητικό πρόστιμο 5.000,00 ευρώ για κάθε δεξαμενή. Ταυτόχρονα ενημερώνεται, από την ελέγχουσα, ο φορέας διαπίστευσης για τις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειές του έναντι του φορέα ογκομέτρησης.
 6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης, δεν πληροί τις απαιτήσεις της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται στον φορέα ογκομέτρησης, που εξέδωσε τον εν λόγω ογκομετρικό πίνακα, διοικητικό πρόστιμο 3.000,00 ευρώ για κάθε δεξαμενή. Ταυτόχρονα ενημερώνεται, από την ελέγχουσα, ο φορέας διαπίστευσης για τις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειές του έναντι του φορέα ογκομέτρησης.
 7. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής ο οποίος δεν πληροί τις απαιτήσεις της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έχει ενσωματωθεί στην κονσόλα (λογισμικό) του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών από τον εγκαταστάτη του συστήματος, επιβάλλεται σ’ αυτόν διοικητικό πρόστιμο 2.000,00 ευρώ για κάθε δεξαμενή και ενημερώνεται, από την ελέγχουσα, η αδειοδοτούσα αρχή για την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, λόγω μη πλήρωσης των όρων αδειοδότησης για διάστημα έως την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
 8. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην εγκατάσταση δεν τηρούνται αντίγραφα, ηλεκτρονικά ή έγχαρτα, των ογκομετρικών πινάκων και των Πιστοποιητικών Ογκομέτρησης όλων των παρακολουθούμενων, από το σύστημα εισροών εκροών, δεξαμενών, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο 1.000,00 ευρώ για κάθε δεξαμενή.
 9. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών, που έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, είναι άλλοι από τους πίνακες που έχουν ενσωματωθεί στην κονσόλα (λογισμικό) του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο 1.000,00 ευρώ για κάθε δεξαμενή.
 10. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής, που έχει ενσωματωθεί στην κονσόλα (λογισμικό) του συστήματος εισροών εκροών, είναι άλλος από αυτόν που έχει εκδοθεί από το φορέα ογκομέτρησης, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη του συστήματος εισροών εκροών διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, ανά δεξαμενή και αυτός μεριμνά για την άμεση ενσωμάτωση στην κονσόλα των ορθών ογκομετρικών πινάκων. Ειδικά στην περίπτωση που ο εγκαταστάτης του συστήματος αποδεδειγμένα δεν είχε ενημερωθεί για την έκδοση νέων πιστοποιητικών ογκομέτρησης και ογκομετρικών πινάκων, τότε το ως άνω διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης. Όταν συντρέχει και η περίπτωση της παρ. 9 επιβάλλεται μόνο το πρόστιμο της παρούσας παρ. 10.
 11. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης δεν μεριμνά για την επικαιροποίηση του φακέλου της εγκατάστασης, που τηρεί η αδειοδοτούσα αρχή, με τυχόν νέους ογκομετρικούς πίνακες και Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης δεξαμενών, όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο 1.000,00 ευρώ για κάθε δεξαμενή.

Δ) Εγκαταστάτες συστημάτων

 1. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται ως εγκαταστάτης συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών, χωρίς, προηγουμένως, να το έχει γνωστοποιήσει και να τεκμηριώσει την επάρκειά του στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται σε αυτόν, διοικητικό πρόστιμο 10.000,00 ευρώ.
 2. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν έχει καταθέσει τη Δήλωση Εγκατάστασης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο 10.000,00 ευρώ ανά εγκατάσταση.
 3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η Δήλωση Εγκατάστασης της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη της παρ. 5 του άρθρου 8 της ίδιας ως άνω απόφασης είναι ψευδής, πέραν των ποινικών κυρώσεων της περ. α της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και παράλληλα ενημερώνεται η αδειοδοτούσα αρχή για την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, λόγω μη πλήρωσης των όρων αδειοδότησης για διάστημα έως την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
 4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εγκαταστάτης του συστήματος, μετά την αποδεδειγμένη ειδοποίησή του περί δυσλειτουργίας-βλάβης του συστήματος σε κάποια εγκατάσταση, έχει υπερβεί την προβλεπόμενη προθεσμία αποκατάστασης της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή αν δεν γνωμοδοτήσει γραπτώς, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, για τις αναγκαίες τεχνικές εργασίες, από τον ίδιο ή τρίτο, για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας-βλάβης, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ) ανά ημέρα καθυστέρησης, με μέγιστο τις 20.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.
 5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε εγκατάσταση η μη έκδοση ή μη κανονική έκδοση Δελτίων Τεχνικών Επεμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη του συστήματος διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
 6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε εγκατάσταση ότι το περιεχόμενο Δελτίων Τεχνικών Επεμβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, είναι ψευδές, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη του συστήματος διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ .
 7. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε εγκατάσταση η προσθήκη ή η αφαίρεση εξοπλισμού ή εξαρτήματος του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή η εν γένει, οποιασδήποτε μορφής τροποποίηση αυτού, χωρίς να έχει εκδοθεί νέα Δήλωση Εγκατάστασης από τον εγκαταστάτη του συστήματος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ). Αν η εκδοθείσα Δήλωση Εγκατάστασης δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, στην αδειοδοτούσα αρχή, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Ε) Λογισμικό

 1. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατασκευαστής λογισμικού του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, το οποίο έχει διατεθεί και λειτουργεί σε εγκατάσταση, δεν έχει υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι το λογισμικό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ, τόσο για την αρχική έκδοση, όσο και για κάθε διαφορετική έκδοση λογισμικού για την οποία δεν κατατέθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση.
 2. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το λογισμικό του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, μολονότι έχει κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι το λογισμικό συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τότε η Υπεύθυνη Δήλωση έχει υποβληθεί με ψευδή στοιχεία και πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της παρ. 11α του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, επιβάλλεται στον κατασκευαστή του λογισμικού διοικητικό πρόστιμο 45.000 ευρώ για την εν λόγω έκδοση του λογισμικού. Παράλληλα ο κατασκευαστής λογισμικού υποχρεούται να προσαρμόσει το λογισμικό στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και να διαθέσει στους εγκαταστάτες του συστήματος και να εγκαταστήσει, με δικές του δαπάνες, τη συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας έκδοση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και το αργότερο εντός τριών μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.

ΣΤ) Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας τους, ως προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση της εγκατάστασης και τη σφράγιση/δέσμευση του παραγωγικού της εξοπλισμού.

Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης καταργείται η υπό στοιχεία Φ2-1871/22.8.2013 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» (Β’ 2173).

Ευνοϊκότερες κυρώσεις που προβλέπονται στην απόφαση καταλαμβάνουν και εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης, δεν έχει επιδοθεί η καταλογιστική πράξη επιβολής των διοικητικών προστίμων. Επίσης οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις καταλογιστικές πράξεις για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από ελέγχους που ολοκληρώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4608/2019, οι οποίες δεν κρίθηκαν ποτέ τελεσίδικα από άποψη διοικητικών ένδικων μέσων μέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω ευνοϊκότερων ρυθμίσεων. Επιπλέον ποσά από τα προβλεπόμενα στην παρούσα, τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη εφαρμογής της απόφασης προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η τροποποίηση της πράξης καταλογισμού εκδίδεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Η απόφαση έχει επίσης ως αντικείμενο και τα ακόλουθα:
Όργανα και διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης και βεβαίωσης παραβάσεων
Διαδικασία σφράγισης/αποσφράγισης των εγκαταστάσεων
Διαδικασία δέσμευσης εξοπλισμού και καταστροφής δεξαμενών οδεύσεων (σωληνογραμμών) και εξοπλισμού.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (βλ. ΦΕΚ Β’ 4647/05-09-2022), δηλαδή από τις 20 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!