| I |

Απαντήσεις από τον υφυπουργό Οικονομικών για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων

Σε απάντηση της (με αριθμ. πρωτ. 2114/13.4.2022) αναφοράς που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χάρης Μαμουλάκης, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος επισημαίνει ότι η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ (Γ.Δ. ΣΔΟΕ), σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4410/2016, είναι μεταξύ των αρμοδίων αρχών και φορέων για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Ν. 4177/2013 (Κανόνες Ρύθμισης της Αγοράς Προϊόντων και της Παροχής Υπηρεσιών) και της Υπουργικής Απόφασης 91354-ΦΕΚ Β 2983/30-08-2017 (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών – Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Στην απαντητική επιστολή του ο υφυπουργός επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4410/2016, η Γ.Δ. ΣΔΟΕ συμμετέχει στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ), ο σκοπός του οποίου είναι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δίωξη λαθρεμπορίου. Επίσης, με το άρθρο 25 του Ν. 4758/2020 ενισχύονται οι επιχειρησιακές δυνατότητές της στη διεξαγωγή ελέγχων και στην καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων καθώς παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής άρθρων του εθνικού τελωνειακού κώδικα (Ν. 2960/2001).

Στην απάντηση επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της Γ.Δ. ΣΔΟΕ διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ελεγκτική εμπειρία και διενεργούν ελέγχους αναφορικά με την τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Κατά τα τελευταία έτη η Γ.Δ. ΣΔΟΕ έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, νοθείας και παράνομης διακίνησης ενεργειακών προϊόντων. Κατά το έτος 2021 και το πρώτο τετράμηνο του 2022 (έως 18-04-2022) διενεργήθηκαν από την Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αττικής ογδόντα πέντε (85) σχετικοί έλεγχοι όπου διαπιστώθηκαν είκοσι πέντε (25) παραβάσεις φορολογικές- τελωνειακές και φαινόμενα νοθείας, ενώ τριάντα δύο (32) υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Μακεδονίας, κατά τους σχετικούς ελέγχους που διενήργησε τα τελευταία έτη, εντόπισε επτά (7) παραβάτες και διαπιστώθηκαν είκοσι τέσσερις (24) παραβάσεις με προσδοκώμενο έσοδο 163.065,00€

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής, τον Απρίλιο του 2021, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε αποθήκες και πρατήρια καυσίμων σε όλη την Αττική με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου που αφορά στο υγραέριο, εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου και κατέσχεσε ένα βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς υγραερίου. Το κύκλωμα, σε συνεννόηση με εταιρείες εμπορίας υγραερίου, προμήθευε πρατήρια καυσίμων με βιομηχανικό υγραέριο, αντί υγραερίου κίνησης που ορίζει ο νόμος, αποκτώντας τεράστια κέρδη από την διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης, κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε το έτος 2020 σε βιοτεχνία στην ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου κατάσχεσε 1.100 λίτρα λαθραίο πετρέλαιο που εντόπισε αποθηκευμένο μέσα σε πλαστικές δεξαμενές.

Οι υπάλληλοι της Γ.Δ.ΣΔΟΕ, έχοντας πλήρη επίγνωση των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνει η χώρα μας λόγω πανδημίας, θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση και αποφασιστικότητα τη μάχη για την αντιμετώπιση φαινομένων λαθρεμπορίας – νοθείας και παράνομης διακίνησης ενεργειακών προϊόντων. Στον Προγραμματισμό Δράσης της Γ.Δ.ΣΔΟΕ για το έτος 2022 περιλαμβάνεται και η διενέργεια σχετικών ελέγχων (βλ. συνημμένα τα με αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 134830 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/ 18.4.2022 και ΔΣΤΕΠ Γ 1036369 ΕΞ 2022/28.4.2022 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων).

Όπως σημειώνει στην απάντησή του ο υφυπουργός: «Με τον ν. 4758/2020 για την περιστολή του λαθρεμπορίου ελήφθησαν σοβαρά μέτρα που συμβάλλουν ουσιαστικά στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παραβατικότητας. Τα μέτρα αυτά είναι τα κάτωθι:

Σύσταση Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων στην ΑΑΔΕ

Δημιουργία μητρώου και υποχρέωση καταχώρισης για τις δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και ενεργειακών προϊόντων της για τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των ανωτέρω επιβαρύνσεων.
Προβλέπονται πρόστιμα ανάλογα του είδους των παραβάσεων και της βαρύτητά τους από 500 έως 15.000 ευρώ.
Κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες αποφάσεις: η υπ΄ αριθμ. Α.1061 (ΦΕΚ Β 1171/26.3.2021), η υπ΄αρ. αριθμ. Α.1015 (ΦΕΚ B’ 436/07.02.2022) και η υπ΄άρ. Α.1016 (ΦΕΚ Β’ 489/08.02.2022)

Σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και δημοσιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίμων – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διακινηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από 10 έως 90 ημέρες, ανάλογα με τη σοβαρότητά της.
Στην περίπτωση μη κανονικών δειγμάτων, ενημερώνεται και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επέκταση συστήματος εισροών-εκροών σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης υγραερίων – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2960/2001

Με κοινές αποφάσεις του ΥπΟικ, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών για τις αποθήκες αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Επέκταση συστήματος εισροών-εκροών σε φορολογικές αποθήκες υγραερίων -Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 2960/2001

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα – Τροποποίηση της υποπερ. ββ` της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002

Προβλέπεται α)υποχρέωση ύπαρξης σε εμφανές σημείο, του εμπορικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορίας, άδειας λιανικής ή άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, ή του εμπορικού σήματος του μεταφορέα με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς, β) υποχρέωση τοποθέτησης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS). Με ΚΥΑ των Υποικ, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται όλες οι σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες.

Φορολογική σήμανση υγρών καυσίμων και υγραερίων – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002

Τα υγρά καύσιμα και τα υγραέρια που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας, σημαίνονται με κατάλληλα μόρια, τα οποία χρησιμοποιούνται ως δείκτες φορολογικής σήμανσης, εφεξής “ιχνηθέτες”.
Η έλλειψη ή η παραβίαση του ιχνηθέτη, συνιστά παράβαση και συνεπάγεται την απαγόρευση διάθεσής τους στην εσωτερική αγορά .
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται τα συγκεκριμένα είδη που διευκρινίζονται τεχνικά ζητήματα και οι διαδικασίες κυρώσεων

Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων – Προσθήκη άρθρου 119Γ στον ν. 2960/2001

Επιβάλλονται κυρώσεις ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης καθώς και την υποτροπή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ενώ επιβάλλεται κατά περίπτωση ανάκληση της άδειας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
Προβλέπονται επίσης ποινές φυλάκισης και κάθειρξης, δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων

Επιβολή προστίμων για την παρεμπόδιση του τελωνειακού ελέγχου – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001

Σε περίπτωση μη συνεργασίας στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ.

Αυστηροποίηση ποινών λαθρεμπορίας -Τροποποίηση του άρθρου 157 του ν. 2960/2001

Ποινές που κυμαίνονται από φυλάκιση 6 τουλάχιστον μηνών έως κάθειρξη 10 τουλάχιστον ετών ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης.

ADR ANT1 BP Brent covid-19 Fuel Pass interlock MOTOR OIL myData OPEC PLATTS Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αλβανία Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κιουρτζής Θέμης Κρήτη Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ ΣΕΕΠΕ Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΕΚ ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα νοθεία περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!