τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό σε περίπτωση αρνητικής έκπτωσης ή υψηλότερο ποσοστό σε περίπτωση θετικής έκπτωσης), για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (CPV: 09132100-4 «πετρέλαιο κίνησης-DIESEL» με & CPV: 09132100-8 «Αμόλυβδη βενζίνη-UN-95» ) για τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών υπηρεσιών της Β’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου προς σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου , για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 (ή από την υπογραφή της σύμβασης εφόσον υπογραφεί μετά την 01/01/2022) έως την 31/12/2022 με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023 (δώδεκα μήνες) {(1 + 1 έτος) προαίρεση} (οικονομικού έτους 2022) με ρητή πρόβλεψη (διακριτός όρος) δικαιώματος προαίρεσης (παράταση/ ανανέωση), κατόπιν μονομερούς δήλωσης από πλευράς αναθέτουσας αρχής, των όρων του συμβατικού αντικειμένου, έως επιπλέον ένα (1) έτος, που να αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας εκτιμώμενης αξίας, με την υπό ανάθεση σύμβασης και για το οικονομικό έτος 2023

Θέμα: τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό σε περίπτωση αρνητικής έκπτωσης ή υψηλότερο ποσοστό σε περίπτωση θετικής έκπτωσης), για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (CPV: 09132100-4 «πετρέλαιο κίνησης-DIESEL» με & CPV: 09132100-8 «Αμόλυβδη βενζίνη-UN-95» ) για τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών υπηρεσιών της Β’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου προς σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου , για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 (ή από την υπογραφή της σύμβασης εφόσον υπογραφεί μετά την 01/01/2022) έως την 31/12/2022 με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023 (δώδεκα μήνες) {(1 + 1 έτος) προαίρεση} (οικονομικού έτους 2022) με ρητή πρόβλεψη (διακριτός όρος) δικαιώματος προαίρεσης (παράταση/ ανανέωση), κατόπιν μονομερούς δήλωσης από πλευράς αναθέτουσας αρχής, των όρων του συμβατικού αντικειμένου, έως επιπλέον ένα (1) έτος, που να αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας εκτιμώμενης αξίας, με την υπό ανάθεση σύμβασης και για το οικονομικό έτος 2023
Ημ/νια: 13/10/2021 16:57:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 9Σ3Ν46ΜΤΛΒ-ΓΩΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar