Απόφαση κατακύρωσης οριστικών αναδόχων, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 135891, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (ποσοστό έκπτωσης), για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α Καβάλας και κίνησης υπηρεσιών που επιχειρούν εντός εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Θάσου (ΑΤ. Θάσου, Α.Σ. Λιμεναρίων Θάσου και διερχόμενα οχήματα), προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (#75.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. και του (μονομερούς) δικαιώματος προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, της αρχικής Σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι για το έτος 2023, προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (#75.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

Θέμα: Απόφαση κατακύρωσης οριστικών αναδόχων, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 135891, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (ποσοστό έκπτωσης), για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α Καβάλας και κίνησης υπηρεσιών που επιχειρούν εντός εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Θάσου (ΑΤ. Θάσου, Α.Σ. Λιμεναρίων Θάσου και διερχόμενα οχήματα), προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (#75.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. και του (μονομερούς) δικαιώματος προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, της αρχικής Σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι για το έτος 2023, προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (#75.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 20/09/2021 08:49:11
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΓΘ446ΜΤΛΒ-ΤΗΙ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar