Ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός σε ευρώ (διεξαγωγή μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Α. Ροδόπης – Αστυνομικό Μέγαρο Κομοτηνής, του Α.Τ. Αρριανών, του Α.Τ. Σαπών, του Α.Σ. Ξυλαγανής, του Α.Τ. Ιάσμου, του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου, του Τ.Σ.Φ. Σαπών, του Αστυνομικού Πρατηρίου Καυσίμων της Δ.Α. Ροδόπης, της Σκοπιάς όπισθεν Προξενείου Τουρκίας, της Σκοπιάς οικίας Προξένου Τουρκίας και της Σκοπιάς-Γραφείου έμπροσθεν Προξενείου Τουρκίας, για το οικονομικό έτος 2022, με διακριτό όρο την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης (παράτασης/ανανέωσης) της σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023

Θέμα: Ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός σε ευρώ (διεξαγωγή μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Α. Ροδόπης – Αστυνομικό Μέγαρο Κομοτηνής, του Α.Τ. Αρριανών, του Α.Τ. Σαπών, του Α.Σ. Ξυλαγανής, του Α.Τ. Ιάσμου, του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου, του Τ.Σ.Φ. Σαπών, του Αστυνομικού Πρατηρίου Καυσίμων της Δ.Α. Ροδόπης, της Σκοπιάς όπισθεν Προξενείου Τουρκίας, της Σκοπιάς οικίας Προξένου Τουρκίας και της Σκοπιάς-Γραφείου έμπροσθεν Προξενείου Τουρκίας, για το οικονομικό έτος 2022, με διακριτό όρο την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης (παράτασης/ανανέωσης) της σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023
Ημ/νια: 13/09/2021 08:45:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Ω15346ΜΤΛΒ-Λ2Μ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar