Απόφαση Ο.Ε. αριθμ. 129/2021 :«Επικαιροποίηση της αριθμ 226/24-11-2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την « Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Αμφιλοχίας » Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού # 168.600,00 # σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016»

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. αριθμ. 129/2021 :«Επικαιροποίηση της αριθμ 226/24-11-2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την « Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Αμφιλοχίας » Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού # 168.600,00 # σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016»
Ημ/νια: 03/09/2021 17:45:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 69Μ7ΩΨΞ-2ΟΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar