εγκρίνουμε α) την ανάληψη υποχρεώσεως και τη δέσμευση πιστώσεως, εκ ποσού ύψους 13.247,15 € (δεκατριών χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτών), υπέρ της εταιρείας ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E., για την εκτέλεση της υπ’ αρ. 99/2021 συμβάσεως, μεταξύ αυτής και του Γ.Ν. Καστοριάς, για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγματεύσεως χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως την ολοκλήρωση του αντιστοίχου διαγωνισμού, εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 1359.01 του τρέχοντος προϋπολογισμού του νοσοκομείου, για δαπάνες του 2021, για το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, έως την 31/12/2021 και β) την ανάληψη δημοσιονομικής υποχρεώσεως (νομική δέσμευση) για την ανάληψη υποχρεώσεως και τη δέσμευση πιστώσεως του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού, ύψους 9.462,25 € (εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήκοντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών), υπέρ της εταιρείας ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E., για τη συνέχεια της εκτελέσεως της υπ’ αρ. 99/2021 συμβάσεως, μεταξύ αυτής και του Γ.Ν. Καστοριάς, για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγματεύσεως χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως την ολοκλήρωση του αντιστοίχου διαγωνισμού, εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 1359.01 και για το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, από 01/01/2022 έως της λήξεως αυτής, εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 1359.01 του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, για το οικονομικό έτος 2022, όταν ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους αυτού θα εγκριθεί.-

Θέμα: εγκρίνουμε α) την ανάληψη υποχρεώσεως και τη δέσμευση πιστώσεως, εκ ποσού ύψους 13.247,15 € (δεκατριών χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτών), υπέρ της εταιρείας ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E., για την εκτέλεση της υπ’ αρ. 99/2021 συμβάσεως, μεταξύ αυτής και του Γ.Ν. Καστοριάς, για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγματεύσεως χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως την ολοκλήρωση του αντιστοίχου διαγωνισμού, εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 1359.01 του τρέχοντος προϋπολογισμού του νοσοκομείου, για δαπάνες του 2021, για το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, έως την 31/12/2021 και β) την ανάληψη δημοσιονομικής υποχρεώσεως (νομική δέσμευση) για την ανάληψη υποχρεώσεως και τη δέσμευση πιστώσεως του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού, ύψους 9.462,25 € (εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήκοντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών), υπέρ της εταιρείας ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E., για τη συνέχεια της εκτελέσεως της υπ’ αρ. 99/2021 συμβάσεως, μεταξύ αυτής και του Γ.Ν. Καστοριάς, για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγματεύσεως χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως την ολοκλήρωση του αντιστοίχου διαγωνισμού, εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 1359.01 και για το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, από 01/01/2022 έως της λήξεως αυτής, εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 1359.01 του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, για το οικονομικό έτος 2022, όταν ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους αυτού θα εγκριθεί.-
Ημ/νια: 02/09/2021 12:06:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΝ94690ΒΥ-ΟΟΞ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar