Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία διαδικασία (κάτω των ορίων) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την προμήθεια υγρών καυσίμων, ήτοι αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, για το έτος 2022, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής . Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα προαίρεσης της αρχικής σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος , ήτοι για το έτος 2023 .

Θέμα: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία διαδικασία (κάτω των ορίων) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την προμήθεια υγρών καυσίμων, ήτοι αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, για το έτος 2022, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής . Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα προαίρεσης της αρχικής σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος , ήτοι για το έτος 2023 .
Ημ/νια: 31/08/2021 11:06:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 60ΒΨ46ΜΤΛΒ-ΥΝΑ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar