Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 302/Συν.23/01-07-2021 Απόφασης του Δ.Σ. e-Ε.Φ.Κ.Α., σχετικά με την έγκριση συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #336.434,11€# (τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #417.178,29 €# (τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με σύναψη σύμβασης, διάρκειας δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης, με αντικείμενο την προμήθεια: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης.

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 302/Συν.23/01-07-2021 Απόφασης του Δ.Σ. e-Ε.Φ.Κ.Α., σχετικά με την έγκριση συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #336.434,11€# (τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #417.178,29 €# (τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με σύναψη σύμβασης, διάρκειας δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης, με αντικείμενο την προμήθεια: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης.
Ημ/νια: 27/08/2021 12:39:14
Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: 685546ΜΑΠΣ-ΕΧ9
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar