Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών των Αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, ως εξής : στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Α. Ροδόπης – Αστυνομικό Μέγαρο Κομοτηνής, του Α.Τ. Αρριανών, του Α.Τ. Σαπών, του Α.Σ. Ξυλαγανής, του Α.Τ. Ιάσμου, του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου, του Τ.Σ.Φ. Σαπών, του Αστυνομικού Πρατηρίου Καυσίμων της Δ.Α. Ροδόπης, της Σκοπιάς όπισθεν Προξενείου Τουρκίας, της Σκοπιάς οικίας Προξένου Τουρκίας και της Σκοπιάς-Γραφείου έμπροσθεν Προξενείου Τουρκίας, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 {(1 + 1 έτος) προαίρεση}

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών των Αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, ως εξής : στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Α. Ροδόπης – Αστυνομικό Μέγαρο Κομοτηνής, του Α.Τ. Αρριανών, του Α.Τ. Σαπών, του Α.Σ. Ξυλαγανής, του Α.Τ. Ιάσμου, του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου, του Τ.Σ.Φ. Σαπών, του Αστυνομικού Πρατηρίου Καυσίμων της Δ.Α. Ροδόπης, της Σκοπιάς όπισθεν Προξενείου Τουρκίας, της Σκοπιάς οικίας Προξένου Τουρκίας και της Σκοπιάς-Γραφείου έμπροσθεν Προξενείου Τουρκίας, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 {(1 + 1 έτος) προαίρεση}
Ημ/νια: 20/08/2021 10:45:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΨΡΓΒ46ΜΤΛΒ-ΥΥΣ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar