Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 8ου/2021 με θέμα: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 107105 / 08.03.2021 και αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 107105 για την «Προμήθεια – Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού για τον δήμο Τοπείρου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_ΙΙ” με εκτιμώμενη αξία 176.290,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ».

Θέμα: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 8ου/2021 με θέμα: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 107105 / 08.03.2021 και αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 107105 για την «Προμήθεια – Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού για τον δήμο Τοπείρου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_ΙΙ” με εκτιμώμενη αξία 176.290,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ».
Ημ/νια: 05/08/2021 12:36:54
Φορέας: ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΔΑ: 90ΕΗ46ΜΩΧΑ-Μ51
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar