ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό και αρπάγη» διάρκειας έξι (6) μηνών, των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 12021021 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό και αρπάγη» διάρκειας έξι (6) μηνών, των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 12021021 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Ημ/νια: 04/08/2021 13:35:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΙΤΩΞ1-ΘΞΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar