Ανάκληση της με αριθ. 6/1ο πρακτικό/ 13-1-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, και Έγκριση: α) Διάθεσης Πίστωσης, β) Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και δ) Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ055 με Κ.Α.2003ΣΕ05500005 (ΑΔΑ: 9ΤΘΙ46ΜΤΛ6-ΖΤΛ).

Θέμα: Ανάκληση της με αριθ. 6/1ο πρακτικό/ 13-1-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, και Έγκριση: α) Διάθεσης Πίστωσης, β) Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και δ) Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ055 με Κ.Α.2003ΣΕ05500005 (ΑΔΑ: 9ΤΘΙ46ΜΤΛ6-ΖΤΛ).
Ημ/νια: 18/02/2021 08:33:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: Ω1Κ87ΛΚ-ΧΕΜ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar