ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Αντικείμενο διαγωνισμού : Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης ), και ειδικότερα βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων (CPV: 09132100-4) & πετρέλαιο κίνησης – diesel (CPV: 09134100-8), προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας και λοιπών υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιχειρούν ή διέρχονται από το Ν. Ευβοίας και κρίνεται αναγκαίος ο ανεφοδιασμός τους με καύσιμα, για το έτος 2022, ή μέχρι των εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος αυτό, μέχρι του ποσού των 250.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% (αξία ειδών προ ΦΠΑ : 250.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% : 60.000,00 €, σύνολο 310.000,00 €) με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα (1) έτος, (2023) ήτοι από 1-1-2023 έως 31-12-2023, ή μέχρι των εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος αυτό, το οποίο θα ασκηθεί άπαξ, κι ενώ η αρχική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, για το 100% της αξίας της αρχικής Σύμβασης, θα αφορά το ίδιο αντικείμενο, υπό τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην αρχική σύμβαση, μέχρι του ποσού των 250.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (αξία ειδών προ ΦΠΑ : 250.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% : 60.000,00 €, σύνολο 310.000,00 €), σε βάρος των πιστώσεων του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων (Α.Λ.Ε.) C2410301001 «Αγορές καυσίμων κίνησης», του Ειδικού Φορέα 1047-201-1700200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας». Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Αντικείμενο διαγωνισμού : Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης ), και ειδικότερα βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων (CPV: 09132100-4) & πετρέλαιο κίνησης – diesel (CPV: 09134100-8), προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας και λοιπών υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιχειρούν ή διέρχονται από το Ν. Ευβοίας και κρίνεται αναγκαίος ο ανεφοδιασμός τους με καύσιμα, για το έτος 2022, ή μέχρι των εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος αυτό, μέχρι του ποσού των 250.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% (αξία ειδών προ ΦΠΑ : 250.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% : 60.000,00 €, σύνολο 310.000,00 €) με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα (1) έτος, (2023) ήτοι από 1-1-2023 έως 31-12-2023, ή μέχρι των εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος αυτό, το οποίο θα ασκηθεί άπαξ, κι ενώ η αρχική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, για το 100% της αξίας της αρχικής Σύμβασης, θα αφορά το ίδιο αντικείμενο, υπό τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην αρχική σύμβαση, μέχρι του ποσού των 250.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (αξία ειδών προ ΦΠΑ : 250.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% : 60.000,00 €, σύνολο 310.000,00 €), σε βάρος των πιστώσεων του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων (Α.Λ.Ε.) C2410301001 «Αγορές καυσίμων κίνησης», του Ειδικού Φορέα 1047-201-1700200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας». Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής
Ημ/νια: 03/08/2021 14:49:25
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΠΧΦ46ΜΤΛΒ-ΠΕΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar