Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ/νσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και των υφιστάμενων της Υπηρεσιών ως εμφαίνονται στο Παράρτημα Ι’ της υπ’αριθ. 8045/7/21/65-ζ’ από 16-07-2021 Πρόσκλησης , στις οποίες δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή Σύμβασης έως και την 30-09-2021 και έως ότου τελεσφορήσει ο ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό: 96606

Θέμα: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ/νσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και των υφιστάμενων της Υπηρεσιών ως εμφαίνονται στο Παράρτημα Ι’ της υπ’αριθ. 8045/7/21/65-ζ’ από 16-07-2021 Πρόσκλησης , στις οποίες δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή Σύμβασης έως και την 30-09-2021 και έως ότου τελεσφορήσει ο ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό: 96606
Ημ/νια: 30/07/2021 12:03:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Ψ08Η46ΜΤΛΒ-ΒΤΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar