Επικύρωση των από 6.7.2021 και 15.7.2021 Πρακτικών παραλαβής, απο¬σφράγισης, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τε¬χνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση των Υπη¬ρεσιών Ιατρικών Αερίων σε εργολάβο για έξι (6) μήνες, για την ενίσχυση του συ¬νεργείου Ιατρικών Αερίων με δύο (2) τεχνικούς ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή πρακτικών μηχανικών ή τεχνιτών αερίων καυσίμων ή ψυκτικών ή υδραυλικών, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπά¬νης 20.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3 και 4, του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016, με αριθμ. διακ. 73/2021.

Θέμα: Επικύρωση των από 6.7.2021 και 15.7.2021 Πρακτικών παραλαβής, απο¬σφράγισης, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τε¬χνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση των Υπη¬ρεσιών Ιατρικών Αερίων σε εργολάβο για έξι (6) μήνες, για την ενίσχυση του συ¬νεργείου Ιατρικών Αερίων με δύο (2) τεχνικούς ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή πρακτικών μηχανικών ή τεχνιτών αερίων καυσίμων ή ψυκτικών ή υδραυλικών, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπά¬νης 20.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3 και 4, του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016, με αριθμ. διακ. 73/2021.
Ημ/νια: 29/07/2021 10:05:27
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’
ΑΔΑ: 64ΨΞ469067-0ΛΩ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar