Έγκριση της ματαίωσης εγκρίνει των αποτελεσμάτων της υπ΄αριθμ. πρωτ. 23788/26.05.2021 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2. περ. α΄ του άρθρου 32, του Ν. 4412/2016) κατόπιν του υπ ΄αριθμ. 2/2020, του άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με α/α συστήματος 106019, λόγω ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.

Θέμα: Έγκριση της ματαίωσης εγκρίνει των αποτελεσμάτων της υπ΄αριθμ. πρωτ. 23788/26.05.2021 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2. περ. α΄ του άρθρου 32, του Ν. 4412/2016) κατόπιν του υπ ΄αριθμ. 2/2020, του άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με α/α συστήματος 106019, λόγω ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.
Ημ/νια: 29/07/2021 09:59:54
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Β2Ζ46ΨΖΣ4-558
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar