ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 27/2021 Αριθμός Απόφασης : 1111 16ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση : α) όρων της διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του Ν. 4782/2021, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 24.065.787,69€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 20%, παράτασης έως 30% και για κάλυψη νέων αναγκών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους έως 30%) και β) μελών Επιτροπής Διαγωνισμού. ΑΡ. ΠΡΩΤ : 230328/21.07.2021 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 27/2021
Αριθμός Απόφασης : 1111
16ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση : α) όρων της διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του Ν. 4782/2021, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 24.065.787,69€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 20%, παράτασης έως 30% και για κάλυψη νέων αναγκών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους έως 30%) και β) μελών Επιτροπής Διαγωνισμού.
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 230328/21.07.2021
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ημ/νια: 26/07/2021 14:19:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ977Λ1-3ΟΑ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar