«α) Μερική ακύρωση της υπ΄αριθμ.71/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος που αφορά την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «GANDOIL Λιπαντικά Μ.Ε.Π.Ε.», σε συμμόρφωση επί της υπ΄ αριθμ. 1143/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ και β) έγκριση του υπ΄αριθ. 13046/9-7-2021 πρακτικού περί συμμόρφωσης στην ανωτέρω απόφαση και αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, adblue και λιπαντικών για τρία (3) έτη” συνολικής δαπάνης 1.424.111,72 € (συμπ/νου ΦΠΑ ) διάρκειας τριών (3) ετών, με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 99715 και γ) ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων για το τμήμα 8 και για το τμήμα 9, του εν λόγω διαγωνισμού».

Θέμα: «α) Μερική ακύρωση της υπ΄αριθμ.71/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος που αφορά την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «GANDOIL Λιπαντικά Μ.Ε.Π.Ε.», σε συμμόρφωση επί της υπ΄ αριθμ. 1143/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ και β) έγκριση του υπ΄αριθ. 13046/9-7-2021 πρακτικού περί συμμόρφωσης στην ανωτέρω απόφαση και αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, adblue και λιπαντικών για τρία (3) έτη” συνολικής δαπάνης 1.424.111,72 € (συμπ/νου ΦΠΑ ) διάρκειας τριών (3) ετών, με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 99715 και γ) ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων για το τμήμα 8 και για το τμήμα 9, του εν λόγω διαγωνισμού».
Ημ/νια: 21/07/2021 11:24:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΨ2ΩΡ3-ΤΜΖ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar