Α) Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικοοικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής, (με τη συμμετοχή των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών ΠΕΔΥ και ΕΟΠΥΥ) για μία διετία από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημέρα παράδοσης της περιοχής (νομού) όπου παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Β) αποδοχή των προσφορών που κατατέθηκαν στον ανωτέρω διαγωνισμό, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Γ) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού, μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Θέμα: Α) Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικοοικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής, (με τη συμμετοχή των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών ΠΕΔΥ και ΕΟΠΥΥ) για μία διετία από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημέρα παράδοσης της περιοχής (νομού) όπου παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Β) αποδοχή των προσφορών που κατατέθηκαν στον ανωτέρω διαγωνισμό, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Γ) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού, μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
Ημ/νια: 09/07/2021 12:28:29
Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΙΡ46ΜΑΠΣ-9ΣΩ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar