α) Έγκριση του πρακτικού Νο1 αξιολόγησης του (υπό) φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και έγκριση του πρακτικού Νο.2 του (υπό) φακέλου οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με περιγραφή: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τελικής συνολικής τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 641.225,80 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, την επιχείρηση: “ ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ” με οικονομική προσφορά: 0,84 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ / λίτρο.

Θέμα: α) Έγκριση του πρακτικού Νο1 αξιολόγησης του (υπό) φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και έγκριση του πρακτικού Νο.2 του (υπό) φακέλου οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με περιγραφή: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τελικής συνολικής τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 641.225,80 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .
β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, την επιχείρηση: “ ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ” με οικονομική προσφορά: 0,84 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ / λίτρο.
Ημ/νια: 09/07/2021 13:01:48
Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΜΘ246ΨΖΣΠ-ΚΑΥ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar