«Συγκρότηση Επιτροπής για α) την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών –απαιτήσεων και β) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α Γρεβενών, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το οικονομικό έτος 2022, με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023 ».

Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για α) την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών –απαιτήσεων και β) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α Γρεβενών, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το οικονομικό έτος 2022, με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023 ».
Ημ/νια: 28/06/2021 12:07:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 96ΝΗ46ΜΤΛΒ-Υ14
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar