Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της με αρ. πρωτ. 404/06-05-2021 ( ΑΔΑ: ΨΙΑΕ46Ψ8ΒΦ-ΘΞΕ, ΑΔΑΜ: 21PROC008562441) διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης για την Ανάδειξη Αναδόχου με Αντικείμενο Α: Π.Ε. 3.6: «Διερεύνηση εφαρμογής μέτρων προστασίας των ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού» και Β: Π.Ε. 4.3: «Δράσεις ενίσχυσης των πληθυσμών των ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας των υδάτινων οικοσυστημάτων».

Θέμα: Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της με αρ. πρωτ. 404/06-05-2021 ( ΑΔΑ: ΨΙΑΕ46Ψ8ΒΦ-ΘΞΕ, ΑΔΑΜ: 21PROC008562441) διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης για την Ανάδειξη Αναδόχου με Αντικείμενο Α: Π.Ε. 3.6: «Διερεύνηση εφαρμογής μέτρων προστασίας των ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού» και Β: Π.Ε. 4.3: «Δράσεις ενίσχυσης των πληθυσμών των ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας των υδάτινων οικοσυστημάτων».
Ημ/νια: 19/06/2021 12:31:43
Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ – ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ0Η46Ψ8ΒΦ-59Ι
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar