222-2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη:1)της ανάθεσης της υπηρεσίας «Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου» 2)Της μεθοδολογίας χρηματοδότησης την οποία περιλαμβάνει η «Τεχνική Μελέτη για την Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου», 3)Των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ αριθμ.14 / 2021 Μελέτης, των Αυτ. Τμημάτων Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλ.Διακυβέρνησης και Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης καθώς και των εγγράφων της σύμβασης, 4)Του τεύχους διακήρυξης για την «Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 5.404.393 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ» και των επτά παραρτημάτων αυτού, 5) Ορισμού των μελών της επιτροπής Διαγωνισμού και 6) καθορισμού των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Θέμα: 222-2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη:1)της ανάθεσης της υπηρεσίας «Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου» 2)Της μεθοδολογίας χρηματοδότησης την οποία περιλαμβάνει η «Τεχνική Μελέτη για την Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου», 3)Των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ αριθμ.14 / 2021 Μελέτης, των Αυτ. Τμημάτων Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλ.Διακυβέρνησης και Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης καθώς και των εγγράφων της σύμβασης, 4)Του τεύχους διακήρυξης για την «Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 5.404.393 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ» και των επτά παραρτημάτων αυτού, 5) Ορισμού των μελών της επιτροπής Διαγωνισμού και 6) καθορισμού των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ημ/νια: 18/06/2021 12:46:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 99Θ3ΩΗΖ-ΞΘΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar