Αποτελέσματα Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Μετασκευής για την Επαύξηση Φόρτου Καυσίμων του ΠΓΥ ΗΡΑΚΛΗΣ, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Διάρκειας Δύο (2) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (160.000,00€), Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσομένου ΦΠΑ

Θέμα: Αποτελέσματα Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Μετασκευής για την Επαύξηση Φόρτου Καυσίμων του ΠΓΥ ΗΡΑΚΛΗΣ, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Διάρκειας Δύο (2) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (160.000,00€), Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσομένου ΦΠΑ
Ημ/νια: 14/06/2021 11:21:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΠΙ6-ΓΞ9
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar