Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.943,00€ (πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #74.329,32# (εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα και μηχανές γραφείου (toner, drum, μελάνια μελανοταινίες), για λειτουργικές ανάγκες των Δομών του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής, για το οικονομικό έτος 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (την χαμηλότερη τιμή), με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του ν.4412/2016

Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.943,00€ (πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων
σαράντα τριών ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #74.329,32# (εβδομήντα τέσσερις
χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) για την προμήθεια
αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα και μηχανές
γραφείου (toner, drum, μελάνια μελανοταινίες), για λειτουργικές ανάγκες των
Δομών του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής, για το οικονομικό
έτος 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής (την χαμηλότερη τιμή), με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του ν.4412/2016
Ημ/νια: 10/06/2021 15:11:36
Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΦΛ146ΜΑΠΣ-ΩΑ2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar