Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 663/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 1) Δύο (2) Δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, 2) Τεσσάρων (4) Δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που απέβησαν άγονα από την 1η Πρόσκληση κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 4.201,59€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Β) Συγκρότηση τριμελών επιτροπών: 1) αποσφράγισης και ελέγχου φακέλων προσφορών και 2) ενστάσεων»

Θέμα: Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 663/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 1) Δύο (2) Δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, 2) Τεσσάρων (4) Δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που απέβησαν άγονα από την 1η Πρόσκληση κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 4.201,59€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Β) Συγκρότηση τριμελών επιτροπών: 1) αποσφράγισης και ελέγχου φακέλων προσφορών και 2) ενστάσεων»
Ημ/νια: 08/06/2021 12:37:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5867Λ6-ΣΔ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar