Απόφαση 129/2021 ΟΕ με θέμα: “Έγκριση Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ΄΄ Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου ΄΄ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής.”

Θέμα: Απόφαση 129/2021 ΟΕ με θέμα: “Έγκριση Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας με την Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ΄΄
Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε
Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του
Δήμου Καρπάθου ΄΄ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής.”
Ημ/νια: 08/06/2021 13:27:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΑΔΑ: 6674ΩΕ0-7ΛΤ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar