ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την προμήθεια «Βενζίνης Αμόλυβδη (CPV 09132100-4) και Πετρελαίου κίνησης (CPV 09134100-8)» για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και των φορέων του ( Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ξενώνας Βραχείας Παραμονής και Ξενώνας «Ψυχαργώς») με σφραγισμένες προσφορές για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 207.000,00€ € συμπ/νου Φ.Π.Α. (διακόσια επτά χιλιάδες ευρώ) για Πετρελαίου κίνησης & για βενζίνη Αμόλυβδη 3.013,2 € συμπ/νου Φ.Π.Α(τρεις χιλιάδες δεκατρία ευρώ και δυο λεπτά), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΩΣ: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την προμήθεια «Βενζίνης Αμόλυβδη (CPV 09132100-4) και Πετρελαίου κίνησης (CPV 09134100-8)» για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και των φορέων του ( Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ξενώνας Βραχείας Παραμονής και Ξενώνας «Ψυχαργώς») με σφραγισμένες προσφορές για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 207.000,00€ € συμπ/νου Φ.Π.Α. (διακόσια επτά χιλιάδες ευρώ) για Πετρελαίου κίνησης & για βενζίνη Αμόλυβδη 3.013,2 € συμπ/νου Φ.Π.Α(τρεις χιλιάδες δεκατρία ευρώ και δυο λεπτά), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΩΣ: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών
Ημ/νια: 26/05/2021 11:53:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΔΑ: 62ΕΤ46907Λ-ΗΤΙ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar